6. Транзактний аналіз Еріка Берна

Відповідно концепції транзактного аналізу Е.Берна, у поведінці людини, в її загальному світосприйнятті та самовідчутті час від часу переважають три якісно різних его-стани: дитина, батько, дорослий.

Позиція «Батько» – це зафіксований у пам’яті людини сценарій поведінки дорослих людей щодо дітей. Він містить багато  стереотипів і автоматизованих форм поведінки, відображаючи традиції, цінності, норми і правила. «Батько» втілює функції контролю над  дотриман-


 

ням норм  і розпоряджень, які людина запозичує, часто  некритично, впродовж життя, а також уособлює заступництво і турботу. По суті — це актуалізація моральної сфери  особистості. Перебування в такому стані  супроводжується відчуттям власної значущості, всесильності, спроможності розв’язати усі складні питання. Така позиція вимагає від інших абсолютної покірності, виконання усіх вказівок, не визнає будь-яких заперечень тощо.

Роль «Дитина» відображає передусім зміст внутрішнього світу людини, фіксуючи ті специфічні реакції на  життєві обставини, які кожен із нас  пережив у дитинстві. Крім безпосередніх переживань, цей досвід охоплює також результати дитячого розуміння подій. Цей стан може бути в двох формах: як природна «Дитина», що є джерелом інтуїції, творчості, спонтанних спонук і радості і як залежна «Дити- на», яка пристосовується, змінює поведінку під  впливом «Батька» (може бути  слухняною або,  навпаки, примхливою, жорстокою). По суті  — це актуалізація емотивної сфери  особистості. Перебуваючи у такій позиції людина прагне утримати на собі увагу інших, пережи- ває  почуття страху і провини за свої вчинки, часто  ображається, за- надто  емоційно реагує на дрібниці.

«Дорослий» компонент свідомості охоплює здатність людини до самостійного пошуку стратегій і тактик.  Поведінці «Дорослого» від- повідають такі ознаки: неупередженість, об’єктивність в оцінках і самооцінці, орієнтація на  власні сили і можливості. «Дорослий»  – це стан, у якому здійснюється обробка інформації та її оцінка заради ефективної взаємодії з оточуючим світом; демонструються незалеж- ність і компетентність. «Дорослий» контролює дії «Батька» і «Дити- ни», будучи посередником між ними. По суті, це — актуалізація ра- ціональної сфери  особистості.

У різних життєвих ситуаціях, перш за все, в процесі спілкування з іншими людьми, особистість знаходиться,  як правило, в одному  з тих его-станів, який у даний момент активізовано. Проте, можливе і поєднання двох его-станів, або, точніше «зараження» (контамінація) одного стану іншим. Таким механізмом зараження Берн пояснює різ- ні  випадки особистісних патологій і відхилень аж  до психічних за- хворювань.

За  допомогою концепції  его-станів можна розглядати  процес міжособистісної взаємодії. Елементарна одиниця спілкування,  що складається з транзакційної стимул-реакції і реакції, називається транзакцією. За  допомогою своєї  концепції Берн вивчає і складніші форми поведінки людини — «ігри», або «серії послідовних прихова-


 

них додаткових транзакцій з чітким і передбаченим результатом». За допомогою психологічних ігор  люди  часто  неусвідомлено компенсу- ють свої особистісні проблеми. Берн створив теорію  і типологію ігор і сценаріїв, описаних в книзі «Ігри, в які грають люди».