ЗМІСТ

Передмова .............................................................................. 5

ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС

Модуль І. Основні підходи до вивчення особистості в психології ..... 8

Тема 1.1. Психологія особистості як наукова дисципліна .............. 8

1. Основні  напрями вивчення особистості ............................... 8

2. Базові категорії психології особистості: індивід, особистість, індивідуальність ........................................................... 11

3.Основніетапиісторіїдослідженьособистості.........................14

Тема 1.2. Концепції особистості фрейдизму і неофрейдизму ........... 17

1. Теорія особистості З. Фрейда .......................................... 17

2. Аналітична психологія К. Юнга ...................................... 20

3. Індивідуальна психологія А. Адлера ............................... 22

4. Соціокультурна психологія Карен Хорні ........................... 24

5. Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма ............................. 26

6. Епігенетична теорія розвитку особистості Е. Еріксона ....... 28

Тема 1.3. Диспозиційний напрям у психології особистості ............ 30

1. Загальна характеристика диспозиційного напряму

у психології особистості ................................................ 30

2. Диспозиційна теорія особистості Гордона Оллпорта ............ 32

3. Теорія типів особистості Ганса Айзенка ............................. 34

4. Структурна теорія рис особистості Раймонда Кеттела .......... 36

Тема 1.4. Когнітивний підхід до особистості ............................... 38

1. Загальна характеристика когнітивного підходу

до особистості .............................................................. 38

2. Розвиток мислення в онтогенезі (теорія Жана Піаже) .......... 40

3. Теорія особистісних конструктів Джорджа Келлі ................. 42

4. Теорія поля Курта Левіна ............................................... 44

Тема 1.5. Гуманістичний напрям у психології особистості ............ 47

1. Загальна характеристика гуманістичного напряму ............. 47

2. Теорія самоактуалізації Абрахама Маслоу  ......................... 48

3. Феноменологічна теорія Карла Роджерса .......................... 52

4. Особистість у логотерапії Віктора Франкла ........................ 54

5. Екзистенційна психологія Ролло Мея  .............................. 55

Тема 1.6. Теорії  особистості психологів США і Европи ................. 57

1. Соціально-когнітивна теорія особистості Альберта Бандури .. 58

2. Теорія соціального научіння Джуліана Роттера .................. 60

3. Психологія свідомості Вільяма Джемса ............................ 62

4. Особистість в «описовій психології» В. Дільтея

та Е. Шпрангера .........................................................  64


 

 

Передмова

 
5. Теорії  особистості у французькій соціологічній школі .......... 65

6. Транзактний аналіз Еріка Берна ...................................... 67

Тема 1.7. Особистість у радянській психології ............................ 69

1. Погляди вітчизняних учених на психологічну структуру особистості .................................................................. 69

2. Ленінградська школа ..................................................... 71

3. Московська школа ......................................................... 74

4. Київська школа ............................................................. 78

Модуль ІІ. Психологічна характеристика особистості ................. 81

Тема 2.1. Індивідуально-психологічні властивості особистості ..... 81

1. Загальна характеристика властивостей людини як індивіда .... 81

2. Погляди психологів на  роль  генетичних чинників у розвитку особистості .................................................................. 83

3. Вікові індивідні властивості та особистість ........................ 87

4. Статевий диморфізм і статева ідентифікація особистості ...... 89

5. Основні підходи до дослідження темпераменту ................... 92

Тема 2.2. Соціально-психологічна характеристика особистості .... 98

1. Соціально зумовлені характеристики особистості ............... 98

2. Поняття про характер. Типологія характерів ................... 100

3. Акцентуації характеру .................................................. 103

4. Поняття про мотивацію та її місце в структурі психіки ..... 106

5. Теорії  мотивації ........................................................... 111

Тема 2.3. Розвиток і формування особистості ............................ 119

1. Характеристика понять «розвиток» і «формування»

особистості ................................................................ 119

2. Основні  теорії розвитку особистості в дитинстві .......... 122

3. Розвиток і формування самосвідомості ........................... 125

ПРАКТИКУМ

Тема 1. Особистість як об’єкт  психологічних досліджень ....... 130

Тема 2. Концепції особистості фрейдизму і неофрейдизму ... 142

Тема 3. Диспозиційний напрям у психології особистості ........ 152

Тема 4. Когнітивний підхід до особистості ........................... 171

Тема 5. Гуманістичний напрям у психології особистості ........ 182

Тема 6. Теорії  особистості психологів США і Европи ............. 192

Тема 7. Особистість у радянській психології ........................ 207

Тема 8. Індивідуально-психологічні властивості особистості . 219

Тема 9. Соціально-психологічна характеристика особистості . 239

Тема 10.  Розвиток і формування особистості ....................... 256

ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ» ........ 273