АНОТАЦІЯ

О. Б. Столяренко

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2012


УДК  159.923(075.8)

ББК  88.37я73

С  81


Гриф надано


Міністерством освіти і науки,молоді та спорту України

(Лист № 1/11-2515 від 30.03.2011 р.)

Рецензенти:

Шинкарюк А. І. – доктор психологічних наук, професор, завідувач

кафедри загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Співак В. І. – кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського

національного університету імені Івана Огієнка;

Радчук В. М. – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри практичної психології  Чернівецького національного університету

ім.Ю.Федьковича.


 

С 81


Столяренко О. Б.

Психологія особистості. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури,

2012. – 280 с.

ISBN 978-611-01-0322-0


 

Навчальний посібник розкриває різноманітні підходи до психології особистості, зна- йомить з типологічними та індивідуальними психологічними особливостями людини, психологічними аспектами мотивації, діяльності, поведінки і спілкування. З урахуванням особливої ролі соціальних чинників у процесі соціалізації особистості висвітлюються про- блеми становлення характеру, розвитку здібностей, формування емоційно-вольової сфери особистості,  вищих  потреб людини. Підібрані автором матеріали допоможуть студентам успішно засвоїти найсуттєвіші наукові положення про природу особистості та розвинути навички психологічного аналізу особистості.

Посібник призначається для викладачів і студентів вузів, учителів загальноосвітньої школи, практичних психологів. Може бути використаний широким колом читачів, які

цікавляться психологічними проблемами.


 

ISBN 978-611-01-0322-0


УДК 159.923(075.8)

ББК 88.37я73

© Столяренко О. Б., 2012.

© Центр учбової літератури, 2012.