4. Структурна теорія рис особистості Раймонда Кеттела

Раймонд Кеттел (1905–1998) –  один  із  найвпливовіших та  най- оригінальніших психологів, які працювали в галузі індивідуальних відмінностей, інтелекту та особистості, психометрики та генетики по- ведінки.


 

Кеттел вважав метою  психологічного дослідження особистості – встановити закони, за якими поводяться люди  в усіх  видах соціаль- них  ситуацій та  у  типових ситуаціях середовища. Значну частину свого життя Раймонд Кеттелл присвятив створенню завершеної схе- ми  певних властивостей людської особистості. Саме  він  уперше ви- значив практично вичерпний список нормальних і аномальних тем- пераментних та структурних рис.  Потім Кеттелл перейшов до виміру динаміки особистості, знайшовши при цьому риси, які він назвав мо- тиваційними. На думку Кеттелла, знаючи структуру і динаміку осо- бистості, можна успішно передбачати поведінку конкретної людини.

За  довгі  роки праці Кеттел створив оригінальну теорію  особис- тості  на основі  психометричних досліджень. Використовуючи індук- тивний метод, він збирав кількісні дані  з трьох джерел: дані  про ре- альну поведінку впродовж життя, свідчення самих людей про себе і результати об’єктивних тестів, вирахував взаємні кореляції величин і сформував кореляційні матриці. Вчений виділив основні структу- ри (первинні фактори), які визначають особистість. У цілому психо- лог  визначив 35 особистісних рис  першого порядку, з яких 23 риси притаманні нормальній особистості та 12  свідчать про  патологію. У результаті  повторного факторного аналізу  Кеттелу вдалося визна- чити вісім  рис другого порядку. Первинні і вторинні фактори в теорії Кеттела називаються «основними рисами особистості», і, відповідно, сама теорія дістала назву теорії рис.

Кеттел настільки захопився вивченням рис,  що виявив прагнен- ня  з їх  допомогою описати не тільки особистість окремої людини, а й соціальні групи, до яких вона входить. Кеттел зазначав, що на осо- бистість впливають як ситуаційні чинники, так  і ті групи, до яких вона  належить. Він запропонував спеціальний термін на позначення діапазону рис, з допомогою яких може бути охарактеризована окрема група, – синтальність.

Кеттел виявив, що  порівняно з британськими студентами, амери- канські більш екстравертовані, радикальні та  мають більш виражене Суперего, тоді як британцям властивий більший консерватизм і потуж- ніша сила  Его.  Кеттел також дійшов висновку, що  американці менш емоційні, ніж інші нації. Можна сказати, що така фантастична спроба – за допомогою емпіричних методів детально описати риси, що характери- зують суспільство в цілому, – була здійснена єдиним психологом – Кет- телом, що свідчить про його надзвичайну наукову сміливість.

Після майже шістдесятьох років роботи  Кеттелл, який ставив пе- ред собою завдання скласти повну  карту особистості, досяг  успіху у


 

створенні вичерпної кваліфікації особистісних структур, а також роз- робив  метод, що  дозволяє передбачати поведінку особистості. Теорія Кеттела беззаперечно є найбільш комплексною системою поглядів на особистість у сучасній психології, що повністю спирається на викорис- тання точних емпіричних методів дослідження.