1.5. Предмет і завдання дисципліни «Основи фізіології та гігієни харчування»

 

Без знання функціональних закономірностей діяльності людського організму в цілому й окремих його органів і систем, процесів життєді­яльності, що відбуваються в умовах впливу на організм людини при­родних факторів, неможливо правильно організувати процес харчу­вання.

Фізіологія — наука про функції і процеси життєдіяльності органі­зму в цілому, його органів, тканин, клітин.

Фізіологія харчування — розділ «Фізіології», що вивчає законо­мірності перетворення в організмі людини нутрієнтів їжі на енергію та структурні елементи тіла, вплив характеру харчування на стан здо­ров'я, оптимальні норми харчування відповідно до стану організму за конкретних умов існування.

Гігієна харчування — це наука, що вивчає вплив аліментарного фактора на організм людини і розробляє заходи щодо попередження захворювань і зміцнення здоров'я та збільшення тривалості активного життя шляхом впровадження принципів раціонального харчування і вимог до якості і безпеки споживаних харчових продуктів.

Дисципліна «Основи фізіології та гігієни харчування» є фундаме­нтальним курсом, знання якого дають змогу студентам зрозуміти суть фізіологічних процесів, що відбуваються в організмі людини під час споживання харчових продуктів, і критично підійти до вибору харчо­вих продуктів, технологічного процесу виробництва кулінарної про­дукції та до складання раціонів харчування. Вивчення цієї дисципліни дає майбутнім спеціалістам можливість науково обґрунтовувати і ке­рувати технологічними процесами з метою виробництва високоякісної продукції.

Предметом дисципліни «Основи фізіології та гігієни харчуван­ня» є фізіолого-гігієнічний вплив нутрієнтів їжі на організм людини.

Метою вивчення дисципліни «Основи фізіології та гігієни харчу­вання» є формування у студентів системи знань щодо впливу їжі та її компонентів на функціонування основних фізіологічних систем орга­нізму.

Основне завдання дисципліни — розкриття фізіолого-гігієнічного впливу харчових продуктів і нутрієнтів на стан здоров'я та функції ор­ганізму. Ці знання дозволять майбутнім спеціалістам із фаху «Техно­логія харчування» організувати виробництво кулінарної продукції, що сприятиме формуванню оптимального харчового статусу населення.

Для досягнення мети майбутні фахівці повинні мати теоретичну та практичну підготовку з таких питань:

роль харчування у функціонуванні основних систем організму людини та оцінка харчового статусу організму;

фізіолого-гігієнічне значення білків, ліпідів, вуглеводів, вітамі­нів, мінеральних речовин та їх оптимальні потреби відповідно до ста­ну організму за конкретних умов існування;

фізіолого-гігієнічна характеристика основних харчових продук­тів та їх компонентів;

фізіолого-гігієнічні основи раціонального харчування різних ві­кових та професійних груп населення.

Студенти повинні мати практичні навички:

володіння методичним інструментарієм реалізації законів раці­онального харчування, вимог до харчового раціону, режиму харчування та умов прийому їжі при організації харчування у закладах ресторан­ного господарства;

складання харчових раціонів для різних груп населення з ураху­ванням віку, статі, характеру праці, фізіологічної та харчової цінності страв і продуктів харчування.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, набутих під час ви­вчення дисциплін: «Біохімія», «Товарознавство», «Теоретичні основи харчових технологій».

Перешкодою для максимального використання харчових продуктів у різних раціонах харчування є недостатня освіченість населення при вільному виборі окремих інгредієнтів їжі та впливу їх компонентів на механізми метаболізму і фізіологічні процеси в організмі здорової та хворої людини. У зв'язку з цим необхідно закладати фізіолого-гігієнічні основи у традиційних технологіях продуктів харчування та у нових, які мали б найбільший оберігаючий вплив на склад продуктів і сприяли б кращому перетравленню їжі та засвоєнню нутрієнтів.

Раціональна організація харчування різних груп населення є фак­тором забезпечення здоров'я населення, підвищення працездатності людей, покращання генофонду населення. Вивчення дисципліни до­зволяє організовувати харчування на наукових засадах, здійснювати оптимізацію та індивідуалізацію харчування, використовуючи досяг­нення науково-технічного прогресу, виховувати культуру харчування і пропаганду здорового способу життя.

 

Подпись:

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

Значення харчування у житті людини.

Вплив харчування на стан здоров'я населення.

Характеристика компонентів і'жі. Аліментарні й неаліментарні речовини, і'х значення у життєдіяльності людини.

Класифікація хвороб, спричинених неправильним харчуванням.

Соціально-економічні та технологічні аспекти харчування.

Основні напрями державної політики в галузі здорового хар­чування.

Функції їжі та фактори їх забезпечення.

Біологічна дія їжі та різновиди харчування.

Розвиток науки про харчування, основні постулати теорій харчу­вання.

10.       Предмет і завдання дисципліни «Основи фізіології та гігієни
харчування», зв'язок з іншими дисциплінами.