11.6. ФіЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ основи ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ

 

На промислових підприємствах та в сільському господарстві на орга­нізм людини можуть впливати шкідливі хімічні речовини (сильні кисло­ти, органічні розчинники, похідні галогенів, бензолу, ядохімікати, солі свинцю, миш'яку, стронцію), іонізуюче випромінювання та інше. Най­більш чутливі до дії шкідливих чинників нервова система та печінка.

Мета лікувально-профілактичного харчування — підвищити стій­кість організму до токсичних речовин, зменшити відкладення цих ре­човин у тканинах та підсилення їх виведення з тканин та крові. При цьому використовують захисні компоненти їжі (рис. 11.7).

 

ПРОТЕКТОРИ зв'язують і виводять з організму токсичні речови­ни, підсилюють детоксикаційну функцію печінки

сірковмісні амінокислоти;

харчові волокна, пектини, фітати, альгінати;

мінеральні речовини, що блокують поглинання радіонуклідів на конкурентній основі: Са, Р, , Ва — 8г9(ч К — С8Ш\ К90, I — радіоізотопи йоду '


АНТИОКСИДАНТИ гальмують в організмі вільнора-дикальні та пероксидні процеси

амінокислоти — метіонін, цистеїн, глутамінова кислота;

вітаміни А, Е, С, Р, |3-каротин;

біомікроелементи Си, Мп, Й1. 8е

 

 

ЗАХИСНІ КОМПОНЕНТИ ЇЖІ

 

СТИМУЛЯТОРИ КРО­ВОТВОРЕННЯ Вітаміни В1, В12, В6, С; мікроелементи Бе, Си, гп, Со

ЛІПОТРОПНІ РЕЧОВИНИ Сірковмісні амінокислоти ПНЖК, лецитин; вітаміни С, В3, В6, Р, Е, холін, інозит; мінеральні речовини К, І

СТИМУЛЯТОРИ

ІМУННОЇ СИСТЕМИ Вітаміни групи В, С, Е; мікроелементи 8е, Бе, гп, Сг

 

Рис. 11.7. Захисні компоненти їжі

 

Для лікувально-профілактичного харчування розроблено п'ять ра­ціонів, які повинні містити захисні компоненти (рис. 11.8).

 

РАЦІОН № 1 При дії радіоактивних речовин та іонізуючого випромінювання ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ: == протекторами; == антиоксидантами; => ліпотропними речовинами; => стимуляторами імунної системи

РАЦІОН № 4

При дії хлорвуглеводнів, сполук миш'яку, ртуті ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ: = протекторами; = ліпотропними речовинами; = кровотворними речовинами

 

 

 

РАЦІОН № 2

При дії неорганічних кислот, лужних металів, фтору та фосгену

ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ:

=          протекторами;

=          ліпотропними речовинами;

=          антиоксидантами;

=          кровотворними речовинами

РАЦІОН № 4а При дії неорганічних сполук фосфору ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ: == ліпотропними речовинами; == зменшенням жирів у раціоні

 

 

 

РАЦІОН № 2а При дії хрому та його сполук

ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ:

= протекторами;

= антиоксидантами;

=> зменшенням у раціоні:

== білків-алергенів;

= легкозасвоюваних вуглеводів;

= кухонної солі;

=> щавлевої кислоти

РАЦІОН № 4б При дії органічних аміно- і нітросполук бензолу

ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ:

= антиоксидантами;

= ліпотропними речовинами;

=> жовчостимуляторами (овочі, яйця,

сорбіт);

= стимуляторами імунної системи

 

 

 

РАЦІОН № 3 При дії свинцю та його сполук

ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ:

= протекторами;

= антиоксидантами;

= блокаторами всмоктування

=   вилученням  із раціону молока і

молочного жиру

РАЦІОН № 5 При дії сірко- і бром- вуглеводнів, сполук марганцю і барію ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ: => лецитином, ПНЖК, В1, С (захист нервової системи); = ліпотропними речовинами

 

Рис. 11.8. Фізіолого-гігієнічні основи раціонів лікувально-профілактичного харчування

 

Подпись:
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

Фізіолого-гігієнічні принципи раціонального харчування лю­дей, зайнятих розумовою працею.

Фізіолого-гігієнічні принципи раціонального харчування сту­дентів.

Фізіолого-гігієнічні принципи раціонального харчування робі­тників, зайнятих легкою працею.

Фізіолого-гігієнічні принципи раціонального харчування робі­тників, зайнятих працею середньої важкості (на прикладі робіт­ників гарячих цехів).

Фізіолого-гігієнічні принципи раціонального харчування робі­тників гарячих цехів.

Фізіолого-гігієнічні принципи раціонального харчування робі­тників, зайнятих важкою фізичною працею.

Фізіолого-гігієнічні принципи раціонального харчування дітей та підлітків.

Фізіолого-гігієнічні принципи раціонального харчування лю­дей похилого віку.

Фізіолого-гігієнічні основи лікувально-профілактичного хар­чування.