АННОТАЦІЯ

Н. М. Зубар

 

Основи фізіології та гігієни харчування

 

ПІДРУЧНИК

Затверджено Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ

«Центр учбової літератури» 2010


ББК 51.23я73 УДК 613.2(075.8) З-91

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/182-528 від 28.02.2006)

 

Рецензенти:

Ванханен В. Д. — засл. діяч науки, д-р. мед. наук, проф., акад. АН ВШ України; Ципріян В. І. — д-р. мед. наук, проф.; Крайнюк Л. М. — канд. техн. наук, доц.

 

Зубар Н. М.

З 91   Основи фізфології та гігієни харчування: Підручник. — К.: Центр учбо­вої літератури, 2010. — 336 с.

ISBN 978-966-364-996-2

У підручнику розкрито фізіолого-гігієнічний вплив їжі та її компонентів на функціонування основних фізіологічних систем організму, що дозволяє критично підійти до вибору харчових продуктів, технологічного процесу виробництва кулінарної продукції та складання раціонів харчування.

Підручник призначений для студентів, які навчаються за напрямом 0917 «Харчо­ва інженерія» професійного спрямування 091711 «Технологія харчування» варіативної компоненти 091711.01 «Технологія харчування, ресторанна справа та сервіс».

ББК 51.23я73 УДК 613.2(075.8)

 

ISBN 978-966-364-996-2


© Зубар Н. М., 2010

© Центр учбової літератури, 2010