РОЗДІЛ 3 ВПЛИВ ХАРЧУВАННЯ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСНОВНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ 3.1. ФіЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ основи НЕЙРОГУМОРАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ

 

Організм людини — це цілісна система, у якій регулюється діяль­ність усіх фізіологічних систем, їхня злагодженість у роботі, зберіга­ється стабільність внутрішнього середовища.

Нервова регуляція життєдіяльності організму здійснюється нерво­вою системою. Нервова система регулює діяльність всіх органів і сис­тем, обумовлюючи їхню функціональну єдність, і забезпечує зв'язок організму як цілого з зовнішнім середовищем.

Гуморальна регуляція здійснює координацію фізіологічних функцій ор­ганізму людини через рідинні середовища: кров, лімфу, тканинну рідину.

Гуморальна регуляція підпорядковується нервовій регуляції і стано­вить з нею єдину нейрогуморальну регуляцію. На діяльність нейрогу­моральної системи суттєво впливає на характер харчування (рис. 3.1).

 

ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА

ПЕРИФЕРИЧНА НЕРВОВА СИСТЕМА

 

 

 

МОЗОК головний спинний


С


СОМАТИЧНА

І


ВЕГЕТАТИВНА

 

 

СУПЕРГОРМОНИ регулюють усі функції організму


регулює ро­боту скелет­них м'язів і органів чуття


 

СИМПА­ТИЧНА

ПАРАСИМ­ПАТИЧНА

регулює роботу внутрішніх органів

трофіку клітин і тканин

 

 

Рис. 3.1. Структура нервової регуляції

 

Нервова регуляція — швидка, миттєва, місцева.


Гуморальна регуляція спрямована на довготривалі повільні проце­си в організмі — ріст, диференціацію, розмноження, обмін речовин тощо (рис. 3.2).