СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Артюх Л. Ф. Українська народна кулінарія: Історико-етнографічне дослідження. — К.: Наук. думка, 1977. — 154 с.

Артюх Л. Ф. Традиційна українська кухня в народному календарі. — К.: Балтія-Друк, 2006. — 232 с.

Боплан Гійом Левассер де. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення війн / Боплан Г. Л. де. Опис України; Меріме П. Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельниць­кий: Пер. з франц. Прим. та передм. Я. І. Кравця. — Львів: Каме­няр, 1990. — 301 с.

Виргиліева Энеида, на малороссійскій языкъ переложенная И. Котляревскимъ. — Харьковъ: Университетская типография, 1842. — Факсимільне видання «Енеїди» 1842 р. — К.: Дніпро, 1979. — 430 с.

Воропай Олекса. Звичаї нашого народу: Етнографічні нариси: В 2-х т. — К.: Оберіг, 1991. — Т. 1. — 456 с. — Т. 2. — 448 с. — (Ре­принт. — Мюнхен: Українське видавництво, 1958).

Гребенка Е. П. Чайковский: Роман / Гребінка Є. П. Твори. У 3-х т. — Т.2: Прозові твори (1841—1842). — К.: Наук. думка, 1981. — 744 с.

Дневные записки малороссийского подскарбия генерального Якова Марковича. — М.: Типография В. Готье, 1859. — Т. 1. — 520 с. — Т. 2. — 414 с.

Домоводство. — К.: Держ сільгоспвидав, 1959. — 696 с.

ДСТУ 3862-99. Громадське харчування. Терміни та визначен­ня. — Введ. 26.03.99. № 163. — К.: відділ поліграфії наук.-техн.

видань УкрНДІССІ, 1999. — 31 с.

Дудкин М. С, Щелкунов Л. Ф. Новые продукты питания. — М.: МАИК «Наука», 1998. — 304 с.; ил.

Закладний В. П., Закладний М. В. Чого не їли предки наші. Українська кухня за «Енеїдою» І. П. Котляревського. — Полтава: Дивосвіт, 2005. — 184 с.

Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів: Для підприємств громадського харчування всіх форм власності / О. В. Шалимінов, Т. П. Дятченко, Л. О. Кравченко та ін. — К.: А.С.К., 2000. — 848 с.

13.       Історія української культури / За заг. ред. І. Крип'якевича. — К.:

Либідь, 1994. — 656 с.

Квитка-Основьяненко Г.Ф. Пан Халявский: Роман / Квітка-Основ'яненко Г.Ф. Зібрання творів. У 7-и т.. — Т. 4: Прозові тво­ри. — К.: Наук. думка, 1979. — 544 с.

Культура і побут населення України: Навч. посібник. / Н. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін. — К.: Либідь, 1991. — 232 с.

Маркович Я. Дневник. Ч. І - Ш / Кіевская старина. — м. К., 1893—1897; Ч. IV / Джерела до історії України-Руси. — Львів: вид-во Археографічної комісії НТШ. — 1913.

17.       Опришко А. Д. Про хліб насущний. — Полтава: Оріяна, 2005. —

28 с.

Рецептура і технологія приготування страв української кухні. — К.: Техніка, 1968. — 359 с.

Рецептуры на торты, пирожные, кексы и рулеты: В 3-х ч. — М.: Пищевая промышленность, 1978.

Ростовский В. С. Технология производства продукции общест­венного питания. — М.: Экономика, 1988. — 246 с.

 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. — М.: Экономика, 1982. — 720 с.

Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания. — М.: Экономика, 1986. —

295 с.

Смачного від Енея: Книга давніх рецептів / Автори-упорядники В. П. Закланий, М. В. Закладний. — Полтава: АСМІ, 2003. — 196 с.

Технология производства продукции общественного питания: Учеб. для технол. фак. торг. вузов / Л. М. Алешина, А. И. Мгли-нец, А.С. Ратушный и др. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Экономика, 1981. — 408 с.

 

Технология производства продукции общественного питания: Учеб. для студ. / В. С. Баранов, А. И. Мглинец, Л. М. Алешина и др. — М.: Экономика, 1986. — 400 с.

Білоусько О. Україна: Природа. Традиції. Культура. — К.: Балтія-Друк, 2005. — 100 с. — (укр., рос., англ., франц., нім., іспан., італ. мовами).

 

Українознавство: Посібник / Уклад. В. Я. Мацюк, Б. В. Пугач. — К.: Зодіак-ЕКО, 1994. — 400 с.

Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник / А. П. Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. В. Косміна та ін. — К.: Либідь, 1993. — 256 с.

Українське народознавство: Навч. посібник / За ред. С. П. Павлюка, Г. Й. Горинь, Р. Ф. Кирчіва. — Львів: Фенікс, 1994. — 608 с.

Химический состав пищевых продуктов. Справочные таблицы содержания основных пищевых веществ и энергетической цен­ности пищевых продуктов. — М.: Пищевая промышленность,

1976. — 226 с.

Химический состав пищевых продуктов. Справочные таблицы содержания основных пищевых веществ и энергетической ценно­сти блюд и кулинарных изделий. — М.: Легкая и пищевая про­мышленность, 1984. — 328 с.

Чмир Володимир-Богдан. Слов'янська кухня. — Львів: Світ, 1997. — 192 с.


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Т. В. Капліна, О. А. Білоусько, | Н. І. Шаповал, Л. І. Кущ, Н. В. Слимак, О. В. Іванова, В. Г. Шкарупа, М. О. Дорохіна, В. Д. Карпенко, О.І. Положишникова

 

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

 

ПОЛТАВСЬКА КУХНЯ

 

Керівник видавничих проектів - Б. А. Сладкевич Друкується в авторській редакції Дизайн обкладинки - О. С. Молчанова

 

Підписано до друку 30.05.2008. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 16. Наклад 1000 прим.

Видавництво "Центр учбової літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176 тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006