АННОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

 

Технологія продукції ресторанного господарства

полтавська кухня

 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ

«Центр учбової літератури» 2008

ББК 36.99я73

Т 38 УДК 641.5(075.8)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-760 від 02.04.2008)

 

Рецензенти:

Жемела Г. П. - завідувач кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавсь­кої державної аграрної академії, професор, доктор сільськогосподарських наук.

Безшапочний С.Б. - завідувач кафедри отоларингології Української медичної стоматологічної академії, професор, доктор медичних наук.

Автори:

Капліна Т. В., (передмова, розділи 2, 5); Білоусько О. А., (розділ 1); |Шаповал Н. І., |(розділи 3, 5); Кущ Л. І., (розділи 4, 5); Слимак Н. В., Іванова О. В., Шкарупа В. Г., Дорохіна М. О., Карпенко В. Д. , Положишникова О.І.

Т 38 Технологія продукції ресторанного господарства. Полтавська кухня./Капл-іна Т. В., Білоусько О. А., Шаповал Н. І. |та ін. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 280 с.

ISBN 978-966-364-743-2

Викладено основи технології продукції ресторанного господарства, фізико-хімічні, біохімічні та технологічні зміни при оброблянні сировини та напівфабри­катів. Подано асортимент сировини, що використовується у закладах ресторанного господарства, вимоги до її якості. Вперше проведено історико-етнографічні дослід­ження полтавської кухні. Представлено сучасний асортимент фірмових страв пол­тавської кухні.

 

ISBN 978-966-364-743-2       © Т. В. Капліна, О. А. Білоусько,

Н. І. Шаповал, Л. І. Кущ, Н. В. Слимак, О. В. Іванова, В. Г. Шкарупа, М. О. Дорохіна, В. Д. Карпенко, О.І. Положишникова, 2008 © Центр учбової літератури, 2008