1.2. Психологія і етика

Психологія торгівлі пов’язана з професійною етикою — приклад-

ною гілкою етики, науки про мораль.

Етикет — своєрідний кодекс гарних манер і правил поведінки лю- дей у будинку, на роботі, у транспорті, прийнятих у даному суспільстві. Саме слово «етикет» французького походження.

Поняття етикету нерозривно пов’язано з етикою. Під етикою ро- зуміють науку про мораль людини, про моральні й духовні принципи, якими вона керується в житті. Етикет, таким чином, являє собою кон- кретно-прикладний аспект етики, виражений у визначених правилах поведінки людини в різних місцях і ситуаціях.

Багато хто вважає, що правила етикету — нікому не потрібна формальність, своєрідний анахронізм, що доживає свої останні дні в сучасному суспільстві. Але це далеко не так. Насправді, вихованій лю- дині, що знає й дотримується правил етикету, набагато легше живеться в будь-якім суспільстві.


 

У поведінці й спілкуванні з іншими людьми повсякденно виявля- ється внутрішній світ людини. Багатому і красивому внутрішньому сві- ту, як правило, відповідає висока культура поведінки й спілкування. Але далеко не завжди красива зовнішність, поведінки й уміння спіл- куватися з іншими людьми говорять про наявність цієї краси всередині самої людини. Саме тому етикет, повинний показувати наявність вну- трішньої краси, а не служити своєрідною ширмою, за якою можна схо- вати внутрішню убогість і недоброзичливість. Етикет без етики являє собою лицемірство й святенництво. Етикет же як дійсний прояв високої й красивої внутрішньої етичності є тією надійною основою, на якій бу- дується міцний будинок людського співжиття.

Книга, що ви тримаєте в руках, допоможе вам не тільки в доскона- лості опанувати правилами етикету, але і познайомить з особливостями поведінки в інших країнах. Адже найчастіше правила етикету в різних народів і культур суперечать один одному: та сама дія в рамках однієї культури оцінюється позитивно, а в рамках іншої — негативно. Тому для успішного спілкування представників різних країн і культур необхідно знати не тільки мову країни, але й мову культури — мову етикету.