Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТОРГІВЛІ Тема 1. Вступ до предмету «Психологія торгівлі і етика ділових відносин» 1.1.         Предмет та завдання курсу

Курс «Психологія торгівлі і етика ділових відносин» знайомить майбутніх працівників торгівлі з основами загальної психології, на базі яких вони засвоюють знання про психологію покупців, психологію праці і психологію спілкування в торгівлі. Останньому питанню надається особ- лива увага, оскільки спілкування з покупцями є найважливішою складо- вою частиною роботи продавців, а його характер разом з асортиментом і якістю товарів є одним з головних показників культури торгівлі.

Вивчення психології торгівлі сприяє формуванню у майбутніх про- давців професійного ставлення до обслуговування відвідувачів, а також закладає основи для міцного і свідомого засвоєння студентами етич- них норм, дотримання яких необхідне працівнику торгівлі для успішної професійної діяльності.

Психологія торгівлі є однією із галузей психології — науки, що ви-

вчає закономірності психіки.

Психіка — це віддзеркалення мозком реальної дійсності. Різнома- нітні явища психіки поділяються на три основні групи: психічні про- цеси, психічні стани і психічні властивості.


 

До психічних процесів належать динамічні, тобто швидко проті- каючі психічні явища, такі, як відчуття, сприйняття, картини пам’яті, уяви, розумові операції і т. д.

Поняття «психічні стани» уживається для позначення триваліших, складних психічних явищ (бадьорість, утомленість, зосередженість, не- уважність, настрій і т. д.).

До  психічних властивостей належать стійкі, постійні психічні якості людини: властивості розуму (винахідливість, глибина), пам’яті (міцність), вольові риси (витримка, рішучість) і т. д.

Психологія — складна, розгалужена наука, що являє систему окре- мих і у той же час тісно зв’язаних між собою галузей знань. У цен- трі цієї системи знаходиться загальна психологія, що вивчає основні закономірності психічної діяльності. Психічні явища, що виникають при взаємодії людей, досліджуються соціальною психологією. Психо- логічну суть основного виду діяльності людини — праці — розглядає психологія праці. Ціла низка прикладних галузей психології пов’язана з вивченням психологічних особливостей різних видів діяльності (пси- хологія спорту, наукової і художньої творчості, інженерна, педагогіч- на, медична, юридична, льотна і космічна, військова психологія та ін.). Такою прикладною галуззю психології є і психологія торгівлі.

До завдань психології торгівлі належать:

а)         вивчення динаміки попиту і шляхів активної дії на його форму-

вання і розвиток;

б)         дослідження психологічних чинників дії на покупців моди, рекла-

ми, організації продажі товарів, оформлення інтер’єрів магазинів;

в)         розробка психологічних аспектів наукової організації праці в торгівлі;

г)         розробка психологічних рекомендацій щодо організації торгової мережі і її розміщенню;

д)         вироблення психологічних критеріїв для оцінки культури торгівлі і ряд інших.

Стрижньовим завданням торгової психології є вивчення пове-

дінки і взаємостосунків продавців і покупців.


 

У рішенні всіх перерахованих задач психологія торгівлі спираєть- ся на досягнення загальної і соціальної психології, психології праці і низки інших споріднених і суміжних наук.

Психологія торгівлі не тільки використовує досягнення інших наук, але і своїми даними збагачує деякі з них. Спостереження, одер- жані в умовах торгівлі, можуть бути використані в інших сферах для пояснення явищ, аналогічних тем, які зустрічаються в торгівлі, осо- бливо якщо ці явища виражені слабкіше або завуальовані додатковими обставинами. Так, низка особливостей спілкування, властивих торгівлі (див. розд. 3), вдається прослідкувати і в інших галузях сфери обслуго- вування. Роль імовірнісного прогнозу в оцінці ситуації (розд. 4), що ви- разно виявляється в поведінці покупця, простежується і при інших об- ставинах, далеких від торгівлі. Принципи подолання і запобігання кон- флікту, вироблені для торгової практики (розд. 5), з успіхом можуть знайти застосування в багатьох випадках життя. Перелік цих прикладів може бути продовжений.