ПЕРЕДМОВА

Інтереси розвитку економіки і культури суверенної України, зрос- тання соціальної ролі особистості вимагають всебічного стимулювання і розвитку потенційних можливостей кожної людини. Особливості розвит- ку сучасного суспільства в Україні з необхідністю вимагають розуміння і врахування психологічних аспектів суспільної життєдіяльності.

Загальноцивілізаційні тенденції сприяють тому, що психологічна складова усіх видів господарської діяльності набуває все більшої і біль- шої ваги. Вказане зумовлює все зростаючу суспільну потребу в ґрунтов- них психологічних знаннях.

Сьогодні, коли здійснюється активний пошук і оновлення всіх сфер суспільства, гостро відчувається потреба в людях, які володіють мистецтвом створювати здоровий психологічний клімат у колективі, вміють слухати і говорити з людьми, здатними аналітично мислити, за- побігати або позитивно вирішувати конфліктні ситуації, в людях ак- тивної соціальної позиції.

Психологічні знання необхідні кожній людині. Знаючи себе і інших, вона прагнутиме до удосконалення власних можливостей, поліпшення своїх взаємин із навколишнім світом. Успіх у професійній діяльності будь-якого спеціаліста значною мірою залежатиме від наявності у нього системи психологічних знань і уміння їх повсякденного застосування у своїй життєдіяльності.

Особливої вагомості психологічні знання набувають у  процесі підготовки фахівців вищої кваліфікації для сфери торгівлі. Майбутній


 

спеціаліст торгівлі повинен уміти практично використовувати психо-

логію для вирішення будь-яких професійних та життєвих проблем.

Чому потрібно вивчати психологію?

Кожний, хто вивчає психологію і хоче глибше оволодіти цією ці-

кавою наукою, має усвідомити, для чого йому потрібні ці знання.

По-перше, психологічні знання необхідні для глибшого розуміння себе та інших. Людям властиві якості, що сприяють або заважають у пев- них життєвих ситуаціях. Імпульсивність, низький рівень самоконтролю можуть ускладнювати стосунки з оточуючими, ставати причиною стресів і хвороб. У народі кажуть: «Лихий чоловік у громаді, що вовк в отарі».

Людям, здатним зрозуміти, порадити, підтримати, можна довірити власні думки і переживання, отримати від них співчуття, допомогу.

По-друге, психологічні знання необхідні для самовдосконалення, пристосування до змін у навколишньому середовищі. Без саморозвитку людина не відповідає вимогам сучасності, не може самореалізуватися в суспільстві.

Людина є педагогом для власних дітей. У період зрілості вона як керівник певного колективу мусить дбати про професійне зростання, навчання та виховання своїх підлеглих.

По-третє, вивчення психології потрібне для підвищення ефектив- ності власної професійної діяльності, найповнішого використання осо- бистісного потенціалу людини, налагодження стосунків між членами трудового колективу та між людиною і технікою, щоб запобігти техно- генним та екологічним катастрофам.

Виникає запитання: з яких джерел черпати ці знання?

Існує кілька джерел психологічних знань. Це — народна психологія, життєва або побутова психологія, релігійна психологія, парапсихологія та наукова психологія.

Кожна людина зазнає того чи іншого впливу народної психології. Народні казки, міфи, прислів’я, приказки, художні твори містять описи психічних явищ, характерів тощо.

В умовах науково-технічного поступу для адаптації до сучасного виробництва треба спиратися на наукові психологічні знання.


 

У кожної людини накопичується досвід психічного життя, склада- ються уявлення про психічні можливості особистості. Формується ін- дивідуальна життєва психологія.

У життєвій психології втілюються надбання народної, релігійної, наукової психології, реалізується організуюча функція психологічних знань. Життєва психологія людини дедалі більше стає об’єктом уваги практичної психології.

Релігійна психологія людини характеризується  спрямованістю до божества і базується на вірі у певні постулати духовною життя.

Останнім часом набуває поширення парапсихологія —  сукуп- ність нетрадиційних поглядів на незвичайні явища та «таємниці» пси- хіки, зокрема такі, як екстрасенсорне сприйняття, телекінез, левітація, полтергейст, пірогенія, яснобачення, проскопія, ретроскопія, дистан- ційна дія тощо. Ці явища не вдасться дослідити за допомогою методів психологічної науки.

Психологія сформувала систему наукових уявлень, які розкривають природу психіки, слугують поліпшенню життя людей.

Отже, психологія як наука за допомогою спеціальних методів роз- глядає і вивчає об’єктивні, реально існуючі психічні явища і факти. Узагальнюючи результати досліджень у системі наукових понять, вона виявляє особливості, закономірності побудови та  розвитку психіки, функціонування її механізмів.

У пропонованому навчальному посібнику стисло викладено основ-

ний зміст предмету «Психологія торгівлі і етика ділових відносин».

Торгівля — один з різновидів людської діяльності, і на неї роз- повсюджуються всі закономірно сті (у тому числі і психологічні), яким ця діяльність підпорядковується. Тому, розглядаючи ті або інші положення психології, ми можемо прослідкувати, як вони виявляють- ся в торгівлі. Такий додаток психології до торгівлі, хоч і пояснює цілий ряд явищ, що зустрічаються тут, не створює ще нової науки. Це швидше ілюстрація положень психології прикладами з торгової прак- тики. Ми широко користуватимемося такими ілюстраціями, але на їх місці з тим же успіхом можуть бути наведені приклади з інших га- лузей людської діяльності.


 

Водночас, як і будь-яка інша сфера діяльності, торгівля має свої особливості. Тому загальні психологічні закономірності, виявляючись в торгівлі, набувають певної своєрідності. Крім того, в умовах торгівлі виникають нові, додаткові закономірності, відсутні або завуальовані в інших видах діяльності.

Наприклад, спілкуванню людей в торгівлі властиві такі риси, які не спостерігаються у сімейному колі, на виробництві або в учбовому ко- лективі. Інший приклад — щоб зрозуміти поведінку людини в ролі по- купця, одних положень загально психології недостатньо. Вони повинні бути доповнені відомостями про психологію процесу купівлі — процесу, що не зустрічається ні в якій іншій сфері людських відносин.

Таким чином, при проникненні психології в торгівлю вини- кає прикладна наука — психологія торгівлі, що вивчає особливості і роль психічних явищ в процесі торгової діяльності як професійної, так і споживацької. По аналогії з іншими прикладними галузями пси- хології, перерахованими вище, психологію торгівлі називають також

«торговою психологією».

Перед психологією торгівлі постає широке коло завдань, тісно пов’язаних з роллю торгівлі в суспільстві.

Торгівля виконує важливі народногосподарські функції і одно- часно задовольняє матеріальні і культурні потреби людей. За актив- ної участі торгівлі забезпечується планомірне зростання добробуту і культурного рівня життя народу. Торгівлі належить важлива роль в стимулюванні праці і зростання її продуктивності.

Торгівля розвиває смаки, створює нові потреби, вивільняє (або поглинає) певну частку вільного часу людей і впливає як на форму- вання окремої особистості, так і на весь спосіб життя суспільства.

Всі ці функції виконуються як в процесі прямої, безпосередньої взаємодії працівників торгівлі і покупців, так і за допомогою непрямих, часом дуже складних дій на покупців таких різноманітних чинників, як реклама, мода, розміщення і архітектура торгових підприємств, організація продажі товарів і т. д.

Як будується взаємодія учасників торгового процесу і як відбуваєть-

ся непряма дія на покупця? Як поводяться учасники торгового процесу


 

в різних ситуаціях? Як впливає цей процес на їх настрій, самопочут- тя, працездатність? Які психологічні складнощі виникають в торговому процесі і які шляхи підвищення його ефективності?

Без відповіді на ці питання торгівля не може задовольняти вимоги, що постають перед нею сьогодні. Відповідь на них має дати психологія торгівлі.

Практика викладу психології засвідчує, що глибоке засвоєння пси- хологічних знань неможливе без постійної самостійної роботи над лі- тературними джерелам, без оволодіння вміннями й навичками ефектив- ного спілкування з людьми, методами психологічного спостереження й проведення психологічних експериментів.

У процесі підготовки посібника враховувалися нові навчальні про- грами, а також наступний основний принцип: сприяти свідомому твор- чому засвоєнню теоретичних засад сучасної психології й формуванню стійкого інтересу до психологічних знань і вміння їх застосовувати у по- всякденній практичній діяльності.

Джерелами у підготовці цього видання були різні посібники й під-

ручники, перелік яких наведений у списку використаної літератури.

Текст посібника супроводжується необхідним методичним апа- ратом, який може раціонально використаний як викладачем так і сту- дентом. Цей апарат складається із запитань для самоконтролю засвоєння знань, тем рефератів та доповідей, списків рекомендованої літератури.

Велике значення для успішної навчальної діяльності студентів має планування самостійної роботи у часі: на навчальний рік, семестр, май- бутній тиждень — і вміння організувати свою навчальну працю так щоб кожного навчального року добиватися її високої ефективності за най- меншої втрати часу.

Зміст цього посібника складають шість розділів, що містять матері- ал у відповідності до навчальної програми згаданого курсу. У кожному розділі, згідно із програмою курсу, вирізненні основні поняття психоло- гічної науки і її галузей, що підлягають поглибленому, у тому числі і са- мостійному, вивченню, подано завдання для самостійного опрацювання.