3.   Конфліктні стосунки

Вельми неприємним окремим випадком взаємодії продавця і по- купця є конфлікт (зіткнення) між ними. Можливі також конфлікти між покупцями. Трапляються вони і між працівниками магазину.

Джерела конфлікту. Конфлікти виникають в  результаті різ- них причин: у  їх  числі можуть бути (наприклад, брак певних то- варів, чи  недоліки торгового персоналу), суб’єктивні (поганий на- стрій, низька культура участників спілкування, суміщені (погана ор- ганізація роботи магазину). Не у всіх випадках, для того щоб при- звести до конфлікту, будь-які причини повинні відбитися в свідомос- ті людини. При цьому у відкритому, явному прояві конфліктних сто- сунків передує період прихованого «дозрівання», стан  «готовності до конфлікту». Джерел подібного стану (а значить, і наступного за ним конфлікта) — велика кількість. Однак все ж таки їх можна звести до трьох загальних груп:

1.         Утиск або незадоволення якихось особистих інтересів суб’єкта (тобто людини, чия точка зору береться за основу) або загроза та- кої можливості. Наприклад, людині не дісталося товару, за яким вона стояла в черзі, або вона стикнулася з грубістю, або куплений виріб виявився бракованим.


 

2.         Помилкове приписування кому-небудь позиції, спрямованої проти суб’єкта. Наприклад, людина неправильно зрозуміла співбесідни- ка і образилася. Або покупець помилився в підрахунках і вирішив, що його «обрахували».

3.         Психологічна нестерпність, заснована на упередженому ставленні до властивостей або поведінки іншої людини. Прикладом можуть служити різного роду вікові, національні або професійні забобони, що полягають в огульному приписуванні якихось недоліків всім представникам того чи іншого віку, національності, професії.

Види конфліктів. Людина, проти якої діє суб’єкт в конфлікті, що почався, — опонент — може залишатися пасивним або активно включатися в конфлікт. У першому випадку він виконує роль мішені, на яку суб’єкт спрямовує свою реакцію (іноді таємно від опонента, наприклад «позаочі»). Конфлікт з одним активним учасником ми на- звемо уявним конфліктом.

Якщо опонент активний, він стає повноправним учасником кон- флікту. За подібності переважаючих підстав у обох учасників йтиметься про зворотний конфлікт. Можна назвати такі його типи:

1.         Істинний конфлікт — при взаємному утиску інтересів. Напри- клад, покупець, скривджений грубистю продавця, хоче написати скаргу.

2.         Непорозуміння — при обопільній помилці. Відносно часто зу- стрічається при розрахунках. Прикладом може також служити наступна ситуація. Покупець підходить до черги і займає в ній місце, не звертаючи уваги на людину, що стоїть трохи осто- ронь. У того, що підійшов не було наміру схитрувати, просто він знав, що людина також у черзі. Проте вона стоїть осторонь і оці- нює його дії інакше — як свідому спробу встати попереду його. Виникає конфлікт.

3.         Психологічна несумісність — при взаємній нестерпності. На- приклад, дві продавщиці, які «не переварюють» одна одну і не упускають можливості причинити неприємність одна інший. Або некультурний покупець і грубий некваліфікований продавець, які підходять один до одного з позиції «всі ви такі».


 

Якщо учасники мають різні підстави для вступу до конфлікту, його слід вважати складним конфліктом. Так, покупець, що помил- ково вирішив, що з ним неправильно розрахувалися, своєю реакцією на уявний утиск його інтересів може нанести справжню образу пра- цівнику магазину.

Особливості розвитку конфлікту

Вирізняють наступні основні особливості розвитку конфлікту:

1.         Поступальний, логічний («ігровий») розвиток. Супротивники як би по черзі мають ходи, «розігруючи» конфлікт за правилами (іно- ді кожен по своїх). Так найчастіше протікають суперечки про за- міну або повернення придбаного виробу. Покупець указує на який-небудь дефект, а продавець (завідувач відділом, директор ма- газину) прагне знайти привід, щоб відхилити прохання покупця. Все це може відбуватися вельми ввічливо і навіть люб’язно.

2.         Бурхливий, лавиноподібний розвиток. Дії учасників (або одного з них) стрімкі, прямолінійні. Вони різко набирають силу, набувають некерованого характеру, втрачають зв’язок з причиною, що викли- кала їх, і відповідність їй за масштабами. Конфлікт швидко досягає максимума, за яким слідує спад його розвиток можна спостерігати при розбіжностях з приводу розрахунку зо товар і щодо міри чи ваги відпущеного товару. У подібних обставинах сторони не рідко втрачають із виду головний предмет розбіжностей, переходять до взаємних образ. Про те, що найпростіше було б перерахувати спір- ну суму (переважити товар і т. д.), згадують іноді надто пізно.

3.         Вибуховий розвиток. Конфлікт звичайно починається після при- хованого періоду нагнітання роздратування у одного з учасників і миттєво досягає максимуму. Причому на відміну від лавиноподіб- ного розвитку це відбувається практично без зв’язку з репліками і реакціями другого учасника.

Конфлікту властива розбурхуваність, протікання і завершеність. Прикладом може служити вибух обурення покупця який марно на- магався дочекатися, поки продавці закінчать свої розмови і звернуть на нього увагу.


 

Перераховані особливості розвитку конфлікту можуть співпадати або розходитися у обох учасників. Можливі переходи одного способу в іншій і змішані варіанти.

Результати конфліктів

Можна назвати наступні варіанти результату гострих конфліктів:

1.     Повне розв`язання, згасання конфлікту. При істинному конфлік- ті — це перемога одного і поразка іншого учасника або компроміс між ними. Скажімо покупець зажадав обміняти білизну, яка йому не піді- йшла. Не дивлячись на всю його наполегливість, йому було відмовлено відповідно до правил торгівлі. Конфлікт закінчився для нього пораз- кою. Інша ілюстрація. Купувальниця заплатила за капелюх, але потім помітила дешевший, який сподобався їй більше. Вона стала просити продавщицю замінити їй покупку і повернути різницю в ціні. Про- давщиця спочатку заперечувала, але потім запропонувала замість по- вернення грошей з каси підібрати якийсь товар і порекомендувала узя- ти косинку, яка якраз підходила до капелюха. Жінка погодилася. Кон- флікт закінчився компромісом.

При  непорозумінні згасання конфлікту наступає проясненням позицій. Так, якщо покупці, які посперечались  через місця в черзі (у ситуації, яку ми вже розглядали), зрозуміють, що обидва вони по- милялися, то конфлікт на цьому буде вичерпаний. Так само легко ви- яснюються непорозуміння при розрахунках, якщо ті хто сперечаються не ускладнюють справу додатковими образами, які перетворюють кон- флікт у багатошаровий.

При уявному конфлікті до повного вирішення призводить вихід роздратування, що накопичилося у суб’єкта. Нерідко доводиться спо- стерігати, як продавці після зіткнень з покупцем з відчуттям висловлю- ють вголос все, що вони думають про нього, але коли він вже відійшов і не може їх почути. У такий спосіб продавці відводять душу, вважаючи, що це нічим їм не загрожує. Дійсно, конкретний конфлікт на цьому за- кінчується, але подібна поведінка продавця справляє неприємне вражен- ня на інших покупців, настроюючи їх проти продавця: адже нікому не


 

відомий, що говоритиме такий працівник про наступного покупця, який відійшов. І у свідків подібних реакцій продавця мимоволі виникає стан готовності до конфлікту.

2.     Спад, перехід в хронічний стан («горіння переходить в тління»). Так буває при відносно тривалих конфліктах — в особистісних стосун- ках або в колективах. «Тліючі» конфлікти мають звичайно «ігровий», логічний розвиток, але не виключають вкраплення лавиноподібних епі- зодів. От як це виглядає в житті. Після переобліку, що виявив недостачу, одна з продавщиць секції без особливих підстав звинуватила у всьому іншу. Та в свою чергу наговорила обідчиці грубощів. Завідувачка секці- єю заставила їх припинити суперечку. Але з тих пір між ними виникла неприязнь. Обидві не упускають випадку причинити один одному не- приємність, збирають і поширюють одна про одну плітки, а час від часу між ними виникають відкриті сутички. Важко розраховувати, щоб цей конфлікт завершився, поки вони працюватимуть разом).

3.     Повернення до стану готовності до конфлікту — (можливий при будь-якому різновиді конфлікту — коли якась обставина (частіше — зовнішній порядок) перериває конфліктні дії, що почалися, але нічого не міняє у взаєминах учасників, які готові при першій же нагоді по- вернутися до продовження. Наприклад, конфліктуючі між собою про- давці замовкають при появі завідувача відділом.

4.     Уявний вихід з конфлікту — відвернення від проблеми без її по- долання. Засобами відвернення може служити якийсь випадковий су- місний інтерес, самообман і ін. При цьому зникає відчуття конфліктної напруженості і виникає ілюзія вирішення протиріч і навіть перемоги в конфлікті. Тим гостріше потім переживається несподіване повер- нення опонента до колишніх позицій, яких він насправді не залишав. Прикладом може служити така сцена. Дві продавщиці не можуть до- мовитися між собою, кому йти торгувати з лотка. Суперечка заходить в безвихідь, і одна з них говорить: «Гаразд, досить сперечатися, по- дивися краще, що у мене є!». І обидві з цікавістю розглядають обновку. А коли настає час діяти, виявляється, що кожна була упевнена, що інша поступилася. І конфлікт спалахує з новою силою. Ми розглянули


 

основні джерела конфліктів, їх типи, варіанти розвитку і можливі ре- зультати? Без знання всього цього працівник торгівлі не зможе пра- вильно розуміти і оцінювати поведінку людей в магазині (покупців, то- варишів по службі і своє власне). Але, що ще важливіше, ці відомості дають можливість кваліфіковано долати зіткнення, що виникли і за- побігати тим, що назрівають.

Підібрані тести, що розглядаються у розділі, складені вітчизняни- ми та зарубіжними авторами. Вони дають можливість виявити значну кількість рис Вашого характеру, темпераменту, допоможуть Вам сис- тематизувати власні уявлення про свій психічний світ, якості, що спри- яють ефективному спілкуванню.

Якщо Ви одержите результати, яких Ви не чекали, то не сприймайте це близько до серця, Ви на правильному шляху, у Вас з’явилася конкретна програма дій. Ступінь задоволення самим собою, чи самооцінки, мас ве- лике значення для поведінки і внутрішньої динаміки людини.

Ви можете застосувати два способи, відповідаючи на один і той са- мий список запитань. У першому випадку Ви можете визначити, яким Ви бачите себе (Ваш суб’єктивний образ), у другому — вкажіть якості, якими Ви хотіли б володіти (Ви таким чином відтворюєте ідеальний образ себе).

Будьте уважними, бо кожен з нас, навіть не бажаючи зізнаватися самому собі. схильний оцінити себе більш поблажливо. Ступінь різниці між двома оцінками Ви можете розглядати як міру задоволення собою чи ступінь прийняття самого себе.

Неприпустимо за будь-яким тестом робити остаточні висновки про людей, а тим більш давати їм загальну оцінку. Ви можете, звичайно, ви- вчати співбесідника, колегу. проте не обмежуйтеся лише тестами, зна- ходьте і застосовуйте й інші методи дослідження.

У подані тести внесені деякі корективи з метою їх кращої адаптації до сучасних умов ділового життя та діяльності.

Який Ваш характер?

Дайте відповідь «Так» чи «Ні» на такі запитання:

1.     Поважаєте Ви дружбу?

2.     Притягає Вас щось нове?


 

3.         Ви надаєте перевагу старому одягу перед новим?

4.         Прикидаєтесь Ви задоволеним без усякої на те причини?

5.         Чи змінювали Ви в дитинстві понад три рази професію, яку зби-

ралися вибрати?

6.         Втрачаєте Ви впевненість у собі, коли Вам треба вирішити важке завдання?

7.         Колекціонуєте Ви щось?

8.         Часто Ви змінюєте свої плани в останню мить?

Запишіть собі по 1 балу, якщо Ви відповіли «Так» на запитання 1,

3, 7 і стільки ж за відповіді «Ні» на запитання 2, 4, 5, 6 і 8. Потім під-

рахуйте набрані бали.

Вище 6 балів. Ви врівноважена людина; батькам, учителям, друзям гріх скаржитися на Вас, у Вас легкий, гарний характер.

Від 3 до 6 балів. Ваш характер не назвеш легким, Ваш гарний на- стрій вельми легко може перетворитися на поганий. А це не може не від- битися на роботі, сімейному житті, дружніх стосунках. Не забувайте, що лише виявляючи наполегливість, Ви будете процвітати у житті.

Менше 3 балів. Чому Ви не вірите у свої сили? Треба більше до-

віряти людям і пошукати собі друзів серед тих, хто Вас оточує.

Чи сильний Ваш характер?

Візьміть аркуш паперу, потім, відповідаючи на запитання, звіряйте за шкалою оцінки відповідей по кількості очок і записуйте їх. Після від- повідей на всі запитання за шкалою набраних балів Ви взнаєте, до якої із чотирьох груп, перелічених наприкінці тесту, Ви можете себе віднести.

1.         Ви часто замислюєтеся над тим,  який вплив мають Ваші вчин- ки на оточуючих:

а) дуже рідко;

б) рідко;

в) достатньо часто;

г) дуже часто.

2.         Вам доводиться говорити що-небудь таке, у що Ви особисто не вірите: з-за впертості, наперекір іншим чи з «престижних» мір- кувань? (Так, ні).


 

3.         Які з перелічених якостей Ви більше всього цінуєте в людях:

а) наполегливість;

б) широке мислення;

в) ефектність, уміння «показати себе»?

4.         Чи схильні Ви до педантизму? (Так, ні)

5.         Чи швидко забуваєте неприємності, що відбуваються з Вами? (Так, ні)

6.         Чи любите аналізувати свої вчинки? (Так, ні)

7.         Знаходячись у колі осіб, добре Вам знайомих:

а) намагаєтеся зберегти тон,  прийнятий у цьому колі;

б) залишаєтеся самим собою?

8.         Розпочинаючи важке завдання, чи намагаєтесь не думати про труднощі, що Вас очікують? (Так, ні)

9.         Які з перелічених визначень більше всього підходять Вам:

а) мрійливість;

б) «рубаха-парубок»;

в) старанний у праці;

г) пунктуальний, акуратний;

д) «філософ» у широкому розумінні цього  слова;

е) метушлива людина?

10.    Обговорюючи те чи інше питання:

а) висловлюєте власну точку зору,  хоча вона  відрізняється від думки більшості;

б) вважаєте, що в даній ситуації краще промовчати, хоча і ма- єте іншу  точку зору;

в) підтримуєте більшість, залишаючись при своїй думці;

г) не утруднюєте себе роздумами і приймаєте точку зору  яка переважає?

11.    Яке почуття викликає у Вас несподіваний виклик до керівника:

а) роздратування;

б) хвилювання;

в) турботливість;

г) байдужість?


 

12.    Якщо в розпалі полеміки Ваш опонент «зірветься»  і допустить особистий випад проти Вас, як Ви поведетеся:

а) відповісте йому в такому ж самому  тоні;

б) проігноруєте цей факт;

в) демонстративно образитеся;

г) запропонуєте зробити перерву?

13.    Якщо Ваша робота зазнала «фіаско», це викличе у Вас:

а) досаду; б) сором; в) гнів?

14.    Якщо Ви «скочите на слизьке», кого звинувачуєте передусім:

а) себе;

б) «фатальну невдачу»;

в) інші «об’єктивні обставини»?

15.    Чи не здається Вам, що оточуючі люди — керівники, колеги або підлеглі — недооцінюють Ваші здібності та знання? (Так, ні).

16.    Якщо Ваші товариші чи колеги починають над Вами жартува- ти, то Ви:

а) сердитеся на них;

б) намагаєтеся ретируватися;

в) не роздратовуючись, починаєте підігрувати їм;

г) відповідаєте сміхом, чи скажімо, не звертаєте уваги;

д) робите байдужий вигляд і навіть посміхаєтесь, однак  у душі не обурюєтесь?

17.    Якщо Ви поспішаєте і раптово на звичайному місці не знаходи- те свій портфель (парасолю, рукавиці тощо), то Ви:

а) будете продовжувати пошук мовчки;

б) будете шукати, звинувачуючи своїх домашніх у безладді;

в) підете без потрібної Вам речі.

18.    Що скоріше всього виведе Вас із рівноваги:

а) довга черга  у приймальній;

б) натовп у громадському транспорті;

в) необхідність приходити у відповідне місце декілька разів з од- ним тим  самим питанням?


 

19.    Закінчивши суперечку, продовжуєте вести її уявно, наводячи нові й нові аргументи на захист своєї точки зору  (так, ні).

20.    Якщо  для  виконання термінової роботи Вам трапиться мож- ливість вибрати собі помічника, кого  із можливих кандидатів Ви виберете:

а) людину виконавчу, проте безініціативну; б) людину знаючу, але вперту і суперечливу; в) людину обдаровану, однак  ледачу?

Шкала оцінки відповідей:

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

а

0

 

1

 

 

 

2

 

0

2

0

0

2

2

 

0

2

1

 

0

б

1

 

1

 

 

 

0

 

1

0

1

2

1

0

 

1

0

0

 

1

в

2

 

0

 

 

 

 

 

3

0

2

1

0

0

 

2

1

2

 

2

г

3

 

 

 

 

 

 

 

5

0

0

3

 

 

 

0

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

є

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

так

 

0

 

2

0

2

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

ні

 

1

 

0

2

0

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

Якщо Ви набрали: нижче 15 балів. На жаль, людина Ви слабоха- рактерна, неврівноважена і, можливо, безтурботна. У неприємностях, які відбуваються з нами, готові звинувачувати будь-кого, крім себе. І в дружбі, і в роботі на Вас важко покластися (задумайтесь над цим!).

Від 15 до 25 балів. У Вас достатньо міцний характер. Ви володієте реалістичними поглядами на життя, однак не всі Ваші вчинки рівноцін- ні. Бувають у Вас і зриви, і помилки. Ви сумлінні та цілком терплячі в колективі. Проте Вам є над чим подумати, щоб позбутися деяких не- доліків (можна не вагатися, що Вам це під силу!).

Від 26 до 38 балів. Ви належите до людей наполегливих і володі- ючих достатнім почуттям відповідальності. Цінуєте свої судження, але зважаєте на думку інших. Вірно орієнтуєтесь в ситуаціях, що виникають, і в більшості випадків умієте вибрати правильне рішення. Це говорить про наявність у Вас рис сильного характеру. Уникайте лише самолюб- ства і завжди пом’ятайте: сильний — це не означає жорстокий.


 

Вище 38 балів. Вибачайте, але ми нічого Вам не можемо сказати. Чому? Тому що просто не віриться, що є люди з таким ідеальним харак- тером. А можливо, така сума балів — це результат не зовсім об’єктивної оцінки своїх вчинків і поведінки?

Капітан? Рульовий? Пасажир?

Відомо, що характер людини виявляється у вчинках, стосунках з людьми, у виборі, який будь-хто з нас робить у тій чи іншій ситуації. Якщо Ви хочете краще пізнати себе, дайте відповідь на кожне з 15 по- даних запитань: так, ні, не знаю. Це, звичайно, не екзамен, однак важ- ливо, щоб Ви, відповідаючи, не лукавили перед собою.

1.         Я завжди  почуваю відповідальність за все,  що  відбувається у моєму житті.

2.         У моєму житті не було б стільки проблем, коли б дехто з людей змінив своє ставлення щодо мене.

3.         Я віддаю  перевагу дії перед  роздумами над причинами моїх  не- вдач.

4.         Іноді мені здається, що я народилася (народився) під «нещасли- вою зіркою».

5.         Я вважаю, що алкоголіки самі винні  у своїй хворобі.

6.         Іноді я вважаю,  що багато за що у моєму  житті відповідальні люди, під впливом яких я стала (став) такою (таким), якою (яким) я є.

7.         Якщо  я хворію, я лікуюся переважно самостійно, не звертаю- чись за допомогою до лікаря.

8.         Я вважаю,  що у сварливій вдачі  та  агресивності, які  так дра- тують в жінках, найчастіше винні  інші люди.

9.         Вважаю,  що будь-яку проблему можна вирішити, і не дуже ро- зумію  тих, у кого  постійно виникають якісь  життєві труд- нощі.

10.    Я люблю допомагати людям, оскільки відчуваю вдячність за те, що інші зробили для мене.

11.    Якщо відбувається конфлікт, то, роздумуючи, хто у ньому ви- нний, я, в основному, починаю з самої (самого) себе.


 

12.    Якщо чорна  кішка перебіжить мені дорогу, я перейду на другий бік вулиці.

13.    Я вважаю,  що кожна людина незалежно від обставин має бути сильною та самостійною.

14.    Я знаю свої недоліки, але хочу, щоб усі ставилися до них поблаж- ливо.

15.    Звичайно я мирюся  із ситуацією, вплинути на яку не в змозі.

За кожну відповідь «Так» на запитання 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 і відповідь

«Ні» на запитання 2. 4, 6. 10, 12, 14,15 поставте собі по 10 балів. За відпо-

віді «Не знаю» — по 5 балів. Підрахуйте загальну кількість балів.

100–150 балів. Ви капітан власного життя, відчуваєте відповідаль- ність за все, що з Вами відбувається, багато берете на себе, долаєте труд- нощі, не перебільшуючи їх, не підносячи до рангу життєвих проблем. Ви ставите перед собою завдання і думаєте над ним, як його можна виріши- ти. Що при цьому Ви відчуваєте, що відбувається у Вашій душі — для оточуючих є таємницею.

50–99 балів. Ви залюбки буваєте рульовим, однак можете, якщо це необхідно, передати штурвал у вірні руки. Оцінюючи причини влас- них труднощів, Ви в цілому реалістичні. Гнучкість, розважливість і чуй- ність завжди бувають Вашими супутниками. Можливі ситуації, які зо- всім Вас не стосуються, Ви не несете за них ніякої відповідальності, про- те, якщо це потрібно, берете відповідальність на себе. Ви, як правило, знаєте, коли це треба зробити. Ви вмієте жити у злагоді з іншими людь- ми, не порушуючи своєї внутрішньої гармонії.

До 49 балів. Ви часто буваєте пасажиром у своєму житті, легко підкоряєтеся зовнішнім силам, говорячи: так склалися обставини, доля тощо. В своїх труднощах Ви звинувачуєте будь-кого, лише не себе. Справжня незалежність здається Вам недосяжною і неможливою. Проте Ви вмієте мирно співіснувати з іншими, незважаючи на те, які це люди і як вони ставляться до Вас.

Чи організована Ви людина?

Усі організовані люди завжди дуже надійні, результативні, точні та уважні. Організована людина робить втроє більше, ніж неорганізована, і проживає нібито три життя.


 

Неорганізована людина йде на поводу у часу і справ, організована, навпаки, вміє ними управляти, про що свідчать й стиль роботи, резуль- тати праці. Організована людина — це величезна сила.

Поданий тест є не лише перевіркою особистої організованості, а й засобом, який зможе спонукати до розуміння секретів самоорганізації, набуття організаційних навичок і звичок.

Як користуватися тестом? Після кожного запитання виберіть лише один варіант відповіді. Відповідно до ключа, який вміщений наприкінці тесту, знайдіть кількісні оцінки вибраних варіантів відповідей. Складіть усі оцінки та одержаний добуток порівняйте з оцінками результатів, які Ви знайдете після ключа до тесту.

1.         Чи маєте Ви найголовніші цілі у житті, яких Ви прагнете досягти?

А. У мене є такі цілі.

Б. Хіба можна мати якісь цілі, адже життя таке мінливе…

В. У мене є головні цілі, і я підпорядковую своє життя досягненню їх. Г. Цілі у мене є, проте моя діяльність мало сприяє їх досягненню.

2.         Чи складаєте Ви план роботи, справ на тиждень, використову- ючи для цього  тижневик, спецблокнот тощо?

А. Так. Б. Ні.

В. Не можу  сказати «так» чи «ні», оскільки «тримаю»  важливі справи у голові, а плани поточні — у голові  чи на аркуші па- перу.

Г. Намагався складати план, використовуючи для  цього  тиж- невик, але потім  зрозумів, що це нічого не дасть.

Д. Складати плани — це гра в організованість.

3.         Чи «вичитуєте» Ви себе за невиконання запланованого на тиж- день, на день?

А. «Вичитую» у тому разі, коли бачу  свою  провину, лінь  і непо- вороткість.

Б. «Вичитую», незважаючи на жодні суб’єктивні чи об’єктивні причини.

В. Нині й так усі сварять один одного, навіщо ще «вичитувати»

самого себе?


 

Г.  Дотримуюся такого принципу: що вдалося зробити сьогодні —

добре, а що не вдалося — виконаю, можливо, наступного разу.

4.         Як Ви ведете свою записну книжку, де Ви занотовуєте номери телефонів ділових людей, знайомих, родичів, приятелів тощо? А. Я — хазяйка (хазяїн) своєї  записної книжки, як  хочу,  так і

веду  записи телефонів, прізвищ, імен.  Потрібний номер  те- лефону я обов’язково знайду.

Б. Часто міняю  записні книжки з номерами телефонів, оскільки нещадно їх «експлуатую». Переписуючи телефони, намагаю- ся усе зробити «згідно з наукою», однак  при  подальшому ко- ристуванні знову збиваюся на вільний запис.

В. Записи телефонів, прізвищ, імен веду  «рукою  настрою». Вва- жаю, були б записані номер  телефону, прізвище, ім’я, по- батькові, а на якій  сторінці записано, прямо чи криво, це не має особливого значення.

Г. Використовуючи узвичаєну систему, відповідно  до алфавіту, записую прізвище, ім’я, по-батькові, номер  телефону, а якщо потрібно, і додаткові відомості (адресу, місце роботи, посаду).

5.         Вас  оточують речі,  якими Ви  часто користуєтесь.  Якими є

Ваші принципи розміщення речей? А. Кожна річ лежить будь-де.

Б. Дотримуюсь принципу: кожній речі — своє місце.

В. Періодично впорядковую  свої речі, предмети. Потім кладу їх де завгодно. Через деякий час знову роблю лад і т. п.

Г. Вважаю, що це запитання не має ніякого відношення до само- організації.

6.         Чи можете Ви наприкінці дня сказати: де, скільки та з яких при- чин Вам довелося марно витратити час?

А. Можу сказати про загублений час.

Б. Можу сказати лише про місце, де був марно витрачений час. В. Якщо б загублений час перетворився на гроші, тоді я рахував

би його.

Г. Не лише добре уявляю: де, скільки і чому було  марно  витраче- но час, а й відшукую способи скорочення втрат у тих  самих ситуаціях.


 

7.         Які Ваші дії, коли на нараді,  на зборах  починають переливати з пустого у порожнє?

А. Пропоную звернути увагу на сутність питання.

Б. На будь-якій нараді  чи зборах  буває  і щось  потрібне, і щось пусте. Змінюючи одне на інше,  проходить нарада чи збори,  і нічого тут не вдієш — доводиться слухати.

В. Занурююсь у «небуття».

Г. Починаю займатися тими справами, які взяв (взяла) із собою, розраховуючи на переливання з пустого у порожнє.

8.         Скажімо, Ви маєте виступити з доповіддю. Чи надаєте Ви зна- чення не лише змісту доповіді, а й її тривалості?

А. Надаю найсерйознішої уваги змісту доповіді. Думаю, що три- валість треба визначати приблизно. Якщо  доповідь цікава, необхідно давати час, щоб її закінчити.

Б.Надаю однакову увагу змісту і тривалості доповіді, так само його варіантам, залежно  від часу.

9.         Чи намагаєтесь Ви використати майже кожну  хвилину для ви- конання задуманого?

А. Намагаюсь, однак  у мене не завжди виходить через  особисті причини (знесилення, поганий настрій тощо).

Б. Не прагну до цього,  оскільки вважаю,  що не треба бути дрі- б’язковим по відношенню до часу.

В. Навіщо прагнути, якщо час все одно не випередиш? Г. Намагаюся, незважаючи ні на що.

10.    Яку систему занотовування доручень, завдань і прохань Ви ви- користовуєте?

А. Записую у своєму тижневику, що  треба виконати і в який строк.

Б. Занотовую  найважливіші доручення,  прохання,  завдання у своєму тижневику. «Дріб’язок» намагаюся запам’ятати. Якщо забуваю про «дріб’язок», не вважаю це за недолік.

В. Намагаюся запам’ятати  доручення,  завдання  і  прохання, оскільки це  тренує пам’ять. Однак  маю  зізнатися, що  па- м’ять часто підводить мене.


 

Г. Дотримуюся принципу «зворотної пам’яті»: нехай  пам’ятає про  доручення і завдання той,  хто  їх  дає.  Якщо  доручення важливе, про нього  не забудуть і викличуть мене для  термі- нового виконання.

11.    Чи точно Ви приходите на ділові  зустрічі, збори,  наради, засі- дання?

А. Приходжу раніше на 5–7 хв.

Б. Приходжу своєчасно, до початку зборів, засідань, нарад. В. Як правило, запізнююсь.

Г. Завжди  запізнююсь, хоча  намагаюся прийти раніше або сво- єчасно.

Д.Якщо було б видано науково-популярний посібник «Як не запіз- нюватись», я, мабуть, навчився б не запізнюватися.

12.    Якого значення Ви надаєте своєчасності виконання завдань, до- ручень, прохань?

А.Вважаю, що своєчасне виконання — це один з важливих показ- ників мого  вміння працювати, тріумф організованості. Од- нак мені не вдається виконати щось своєчасно.

Б. Своєчасне виконання — це «звір», який може «вкусити» саме в ту  хвилину, коли завдання виконано. Краще трохи затягти виконання завдань.

В. Я вважаю  за краще поменше міркувати про  своєчасність, а виконати завдання і доручення в строк.

Г. Своєчасно виконати завдання чи доручення — це прямий шанс одержати нове. Ретельність завжди своєрідно карається.

13.    Скажімо, Ви пообіцяли щось  зробити або у чомусь допомогти іншій  людині. Проте  обставини змінилися так, що  виконати обіцяне досить важко. Як Ви будете поводитися?

А. Повідомлю людину про  зміну  обставин і про  неможливість виконати обіцяне.

Б. Подбаю сказати людині, що обставини змінились і виконати обіцяне важко.  Водночас повідомлю, що не треба втрачати надію на обіцяне.


 

В. Буду  намагатися виконати обіцяне. Якщо виконаю — добре, не виконаю — теж не біда, оскільки я досить рідко не дотри- мувався своїх обіцянок.

Г. Нічого не буду  обіцяти людині.

Д. Виконаю обіцяне, не дивлячись ні на що.

Оцінка результатів

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

А

4

6

4

0

0

2

3

2

3

6

6

3

2

Б

0

0

5

0

6

1

0

6

0

1

6

0

0

В

3

3

0

0

0

0

0

 

0

1

0

6

0

Г

2

0

0

6

0

4

6

 

6

0

0

0

6

Д

 

0

 

 

 

6

 

 

 

 

0

 

 

 

Від 72 до 78 балів. Ви організована людина. Єдине, що можна по- радити: не зупиняйтеся на досягнутому рівні, розвивайте і надалі са- моорганізацію. Не вважайте, що Ви досягли межі. Організація на від- міну від природи дає найбільший ефект тому, хто вважає її ресурси не- вичерпними.

Від 63 до 71 балів. Ви вважаєте організацію невід’ємною части- ною роботи. Це дає Вам незаперечну перевагу перед тими, хто закликає організацію «під зброю», на випадок крайньої необхідності. Проте Вам слід уважніше придивитися до самоорганізації, покращити її.

Менше 63 балів. Ваш спосіб життя, Ваше оточення навчили Вас бути більш-менш організованим. Організованість то виявляється у Ва- ших діях, то зникає. Це ознака відсутності чіткої сисгеми самооргані- зації. Існують об’єктивні організаційні закони та принципи. Спробуйте проаналізувати свої дії, витрати часу, техніку роботи. Ви побачите те, що і не підозрювали. Щоб стати організованою людиною, треба подо- лати себе, мати волю та завзятість.

Чи приємно з Вами спілкуватися

Якщо людина товариська, то це не означає, що з нею приємно роз-

мовляти. Є люди, які своєю товариськістю набридають майже з першої


 

хвилини бесіди. Подивіться уважно навколо себе, хіба мало таких людей?

А Ви приємний співрозмовник?

1.         Ви любите більше слухати, ніж говорити?

2.         Ви завжди можете  знайти тему для розмови навіть з незнайо- мою людиною?

3.         Ви завжди уважно  слухаєте співрозмовника?

4.         Чи любите Ви давати поради?

5.         Якщо тема розмови Вам не цікава, чи будете Ви про це натяка- ти співрозмовнику?.

6.         Ви роздратовуєтеся, коли Вас не слухають?

7.         У Вас є особиста думка з кожного питання?

8.         Якщо тема розмови Вам не знайома, чи станете її розвивати?

9.         Чи любите Ви бути в центрі уваги?

10.    Чи є хоча б три предмета, з яких Ви володієте досить вагомими знаннями?

11.  Ви хороший оратор?

Якщо Ви позитивно відповіли на запитання 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,

11 можете зарахувати собі по одному балу за кожну відповідь, яка схо-

диться. А тепер підрахуйте суму балів.

1–З бали. Важко сказати, чи Ви мовчун, з якого не витягнеш ні слова, чи Ви настільки товариські, що Вас намагаються уникати, але факт залишається фактом: спілкуватися з Вами далеко не завжди при- ємно, навпаки здебільшого дуже важко. Вам потрібно серйозно над цим задуматися.

4–8 балів. Ви, можливо, і не надто товариська людина, проте май- же завжди уважний та приємний співрозмовник, хоча можете бути і не уважним, коли не в настрої, але Ви не вимагаєте у такі хвилини особ- ливої уваги до своєї персони від оточуючих.

9–11 балів. Ви мабуть, один із самих приємних в спілкуванні лю- дей. Навряд чи друзі можуть без Вас обійтися. Це прекрасно. Виникає лише одне запитання: Вам дійсно приємно бути весь час у цій ролі, чи інколи доводиться грати, як на сцені?


 

Впевненість у собі

1.         Часто Ви відчуваєте раптову втомленість, хоча по суті  Ви не перевтомлені?

2.         Чи буває  з Вами,  що  раптом зазнаєте невпевненості — чи за- чинили Ви за собою двері?

3.         Чи часто Ви засмучуєтеся без певної причини?

4.         Вам байдуже,  коли, знаходячись у театрі, Ви сидите в середині ряду?

5.         Чи важко Вам настроїтися на чийсь несподіваний візит?

6.         Чи лякаєтесь Ви іноді, коли дзвонить телефон?

7.         Часто Ви бачите сни?

8.         Чи швидко Ви приймаєте рішення?

9.         Чи буде Вам неприємно, якщо Ви виявите на своєму одязі пляму і треба у такому вигляді кудись йти?

10.    Любите Ви нові знайомства?

11.    Чи буває  з Вами,  що перед  поїздкою у відпустку Ви раптом хо- чете відмовитися від неї?

12.    Чи прокидаєтеся Ви вночі з відчуттям сильного голоду?

13.    Хочеться Вам часом залишитися на самоті?

14.    Якщо  Ви прийшли до ресторану одна  (один), чи сідаєте  Ви до столу, за яким сидять відвідувачі, хоча є вільний стіл?

15.    Чи керуєтесь Ви у своїх вчинках переважно тим,  чого чекають від Вас інші?

На запитання треба відповідати лише так чи ні. Ви одержите по од- ному балу за позитивні відповіді на запитання 1, 2, 3, 4, 5, б, 11, 12, 15 та за негативні відповіді на запитання 7, 8, 9, 10, 13, 14. Отже, Ви можете одержати максимально 15 балів.

«0» балів. Ви такою мірою самовпевнені, що можна припустити,

що Ви не досить відверті у своїх відповідях.

1–4 бали. Ви вільні від необачних вчинків, властивих неврастені- кам. Певна частка невпевненості не є недоліком, а лише доводить гнуч- кість Вашої психіки.


 

5–8 балів. У Вас яскраво виражена потреба відчувати себе впевне- но. На Вас завжди можна покластися. Щоправда, через цю рису іноді страждає безпосередність вираження почуттів.

9–12 балів. Ваша потреба бути впевненим у собі настільки сильна,

що Вам загрожує небезпека нерідко бачити речі не такими, які вони є на- справді, а лише такими, що відповідають Вашим уявленням. Якщо Ви не готові хоча б іноді відважитися на «стрибок у невідоме», то у Вашому житті буде надто мало щасливих миттєвостей.

13–15 балів. Ваш страх перед непередбаченими ситуаціями на- стільки великий, що навіть виграючи у лото, Ви зазнаєте певних сум- нівів, остороги. Потреба стійкості, стабільності цілком зрозуміла, про- те коли вона (ця потреба) виростає до таких «розмірів», найменша змі- на обставин вже руйнує Ваше почуття впевненості у собі. Якщо логічно простежити цю думку, то йдеться про відмову від розвитку власної осо- бистості. Коли ви хочете це подолати, Вам доведеться примусити себе примиритися з деякою своєю непевністю.

Який Ваш темперамент?

Перед Вами 12 тверджень. Уважно прочитайте кожне з них і зважте, чи належить воно Вам особисто. Якщо належить — ставте «Так», якщо не належить — «Ні». Довго не роздумуйте. Найкращою відповіддю буде та, яка прийде в голову одразу (працюйте на окремому аркуші).

1.      Найчастіше здійснюєте діяльність без попереднього планування.

2.         Буває, що відчуваєте себе то щасливим, то нещасливим без на- явних причин.

3.         Відчуваєте себе  щасливим, коли займаєтеся справою, що  по- требує негайних дій.

4.         Залежні від вагань настрою, від поганого до доброго без наявних причин.

5.      При зав’язуванні нових знайомств першим виявляєте ініціативу.

6.      Часто буваєте в поганому настрої.

7.      Схильні діяти швидко та рішуче.

8.      Буває, що намагаєтесь на чомусь зосередитися, однак не можете.

9.      Ви є палкою людиною.


 

10.    Нерідко буває  так, що в розмові  з іншими присутні лише фізич- но, а уявно відсутні.

11.    Відчуваєте себе незатишно, коли не маєте можливості спілку- ватися.

Часом повні енергії, а інколи дуже пасивні.

Опрацювання даних

Розмістіть кількість відповідей «Так» на всі твердження з непар- ними номерами по горизонталі вправо, відповіді «Ні» — вліво. Для тверджень з парними номерами: кількість відповідей «Так» — вгору,

«Ні» — вниз. Проведіть через одержані координати лінії, паралельні осям. Площа одержаного прямокутники відображає Ваш темперамент. Розподілення площі по секторах показує пріоритетність темпераментів у Вашому характері: сектор І — холерик, сектор II — сангвінік, сектор ІІІ — флегматик, сектор IV — меланхолік. Пам’ятайте, що яскраво ви- ражені темпераменти зустрічаються не так часто!

Самооцінка

Поміркуйте над запропонованими твердженнями, вказавши в  чо- тирибальній системі своє відношення до них. При цьому бали повинні означати:

Я думаю про це: дуже часто — 4 бали; часто — 3 бали; інколи —

2 бали; рідко — 1 бал; ніколи — 0.

1.      Мені хочеться, щоб мої товариші підбадьорювали мене.

2.      Постійно почуваю свою відповідальність за роботу.

3.      Я піклуюся про своє майбутнє.

4.      Більшість мене ненавидить.

5.      Я володію меншою ініціативою, ніж інші.

6.      Я піклуюся про свій психічний стан.

7.      Я боюсь здаватися дурнем.

8.      Зовнішній вигляд інших кращий, ніж мій.

9.      Я боюсь виступати з промовою перед незнайомими людьми.

10.    Я часто допускаю помилки.


 

11.    Шкода, що мені не вистачає впевненості в собі.

12.    Мені б хотілося, щоб мої дії частіше погоджувалися з іншими.

13.    Шкода, що я не вмію як слід говорити з людьми.

14.    Я занадто скромний (скромна).

15.    Моє життя безкорисне.

16.    Більшість невірної думки щодо мене.

17.    Мені ні з ким поділитися своїми думками.

18.    Люди багато чекають від мене.

19.    Люди не особливо цікавляться моїми досягненнями.

20.    Я трохи хвилююсь.

21.    Я відчуваю, що більшість людей не розуміє мене.

22.    Я не почуваю себе у безпеці.

23.    Я нерідко хвилююсь даремно.

24.    Я почуваю себе незручно, коли заходжу  до кімнати, де вже си- дять люди.

25.    Я почуваю себе скуто.

26.    Я відчуваю, що люди говорять про мене за моєю спиною.

27.    Я впевнений, що люди майже все сприймають легше, ніж я.

28.    Мені здається, що  зі мною  повинна відбутися якась неприєм- ність.

29.    Мене хвилює, як люди ставляться до мене.

30.    Шкода, що я не такий товариський.

31.    У суперечностях я висловлююся лише тоді,  коли впевнений у своїй правоті.

32.    Я думаю про те, чого від мене чекає  громадськість.

Якщо Ви набрали від 0 до 25 балів — Ви в основному впевнені у своїх діях;

від 26 до 45 — середній рівень самооцінки;

від 46 і вище — низький рівень самооцінки (переживання з приводу критичних зауважень на свою адресу, сумнів у правильності своїх дій).

Наступні два тести дають змогу визначити, якою мірою Ви готові психологічно до ефективного спілкування.


 

Чи підлягаєте Ви навіюванню

Чи легко Вас переконати, чи легко Ви підлягаєте навіянню, чи до- статньо Ви оптимістичні — дізнатися про все це, думаємо, Вам допо- може такий тест:

1.         Після кожного нового повідомлення про будь-яку нову  дієту або найраціональніший спосіб життя Ви:

а) одразу переглядаєте або навіть змінюєте свій  спосіб  жит- тя, режим харчування;

б) задумуєтеся, що з цього  може знадобитися і Вам;

в) ніколи не звертаєте на це уваги (на Вашу думку, людство і збереглося тому, що ніколи про це не задумувалося).

2.         Якщо  на Вашому обличчі висип чи Ви поранили обличчя під час гоління, Ви:

а) не виходите з дому, поки обличчя не заживе, бо Вам здається, що якщо Ви вийдете в такому вигляді, всі будуть звертати на Вас увагу;

б) Ви намагаєтесь будь-яким чином  приховати це, а як зустрі- чаєте кого-небудь із  знайомих, одразу ж пояснюєте, що  з Вами сталося;

в) Ви не будете звертати на це увагу, цікавість сторонніх Вас не турбує.

3.         Якщо Ви відчули, що хтось іде за Вами і ледь не наступає Вам на п’яти, Ви:

а) прискорюєте крок;

б) Вам все одно, але з цікавості Ви оглядаєтеся і дивитеся,  хто це.

4.         Вам потрібно прийняти рішення, і Ви:

а) не говорите з іншими тому, що боїтеся одержати суперечні поради, які зіб’ють Вас;

б) шукаєте поради, але врешті-решт робите по-своєму;

в) слухаєте лише самого себе.

5.         Ви трохи захворіли, проте не звертаєтеся до лікаря:

а) там  багато хворих, які стануть розповідати про власні  не- здужання, а це Вас роздратовує;


 

б) у Вас просто немає  для  цього  часу,  Ви впевнені, що  пройде само собою;

в) лікар може сказати Вам щось неприємне.

6.         Якщо  на новому місці  роботи (навчання) всі раптово почина- ють  стверджувати, що Ви дуже симпатична людина, а на по- передньому місці у Вас були проблеми в спілкуванні з людьми, то Ви думаєте, що:

а) нові колеги (студенти) праві, на старому місці Вас просто не розуміли;

б) вони менш  вимогливі;

в) вони більш  спокійні, філософськи до всього ставляться.

7.         До театру, кіно Ви йдете одразу, як тільки зрозумієте, що ге- рой, про якого йдеться:

а) схожий на Вас, у нього такі  самі проблеми, і Вам цікаво, як він їх вирішить;

б) герой та обставини зовсім не схожі на Ваші і тому все це Вам цікаво, щоб порівняти з собою;

в) Ви дивитеся з однаковим задоволенням фільми,  спектаклі, не порівнюючи героїв з собою.

8.         Якщо  стверджують, що  останнім часом  Ваша  робота не по- ліпшується, то:

а) це сильно травмує Вас, Ви починаєте працювати ще гірше;

б) Ви самі не помічаєте такого спаду в роботі, тому вважаєте, що Вас хочуть збити з толку;

в) Ви самі намагаєтесь скласти рівень  своєї  роботи і зробити висновок, що хоча вона і небездоганна, але Ви працюєте з ін- тересом і не гірше  за інших.

9.         Якщо  водій  таксі подивиться на Вас з погано прихованою до- садою, Ви:

а) вирішите, що він, можливо, людина завжди всім незадоволена;

б) можливо, він дуже втомився;

в) вирішите, що Ви йому просто не сподобались.

10.    Як тільки Ви згадуєте про Ваших бабусю і дідуся,  з якими Ви не живете разом,  або про своїх батьків:

а) Ви бачите розташування кімнат, предметів у їхньому домі;

б) Вам навіть інколи вчуваються їхні голоси;


 

в) Вам насамперед пригадується запах  у їхньому домі, Ви його майже «відчуваєте».

Якщо Ваші відповіді склали передусім групу «а» і «б», то можна зазначити, що Ви достатньо спокійна, оптимістична людина, яка не по- збавлена відповідного рівня самокритики. Ви здібні реагувати на зміни, проте спочатку старанно їх обдумуєте, обговорюєте. Ви піддаєтеся на- віянню насамперед відносно тих речей, які найбільше Вас цікавлять.

Якщо у Ваших відповідях понад усе (або навіть усе) «в», то, дума- ємо, Ви надто самонадіяні, часто буваєте впертим. Ви надто легковажно ставитеся до багатьох важливих речей. Інколи Ви готові прийняти важ- ливе рішення мало не киданням «орла» чи «рішки» або якимсь іншим випадковим шляхом.

Наскільки Ви стерпний

Прислуховуєтесь Ви до чужої думки? Чи ставитеся Ви до неї з по- вагою, чи стерпні Ви? Перед Вами тест, який, сподіваємось, хоча б при- близно допоможе визначити рівень Вашої стерпності. Але одна умова: відповідайте швидко, не замислюючись.

1.         Ви вважаєте, що у Вас виникла цікава ідея, але її не підтримали.

Вас це засмутило?

а) так;

б) ні.

2.         Ви зустрічаєтесь з товаришами, і хтось пропонує почати гру.

Що Ви виберете?

а) щоб брали участь тільки ті, хто добре грає;

б) щоб грали й ті, хто ще не знає правил.

3.         Спокійно сприймете неприємну для Вас новину?

а) так;

б) ні.

4.         Роздратовують Вас люди, які в громадських місцях  з’являють- ся у нетверезому стані?

а) якщо вони  не виходять за межі розумного, мене це взагалі не цікавить;


 

б) мені завжди  були неприємні люди, які не вміють себе контр- олювати.

5.         Чи можете  Ви знайти контакт з людьми з іншою, ніж у Вас, професією, соціальним станом, традиціями?

а) мені важко було б це зробити;

б) я не звертаю уваги на такі  речі.

6.         Як Ви реагуєте на жарт, об’єктом якого стаєте?

а) мені не подобаються ні сам жарт, ні жартівник;

б) якщо навіть жарт і буде мені неприємний, то я постараюсь відповісти в такій самій манері.

7.         Чи згодні Ви з думкою, що більшість людей «сидить не на своєму місці», «робить  не свою справу»?

а) так;

б) ні.

8.         Ви приводите в компанію товариша (подругу), який (яка) стає об’єктом загальної уваги. Як Ви на це реагуєте?

а) мені, чесно кажучи, неприємно, що таким чином увагу відвер- нено від мене;

б) я лише радію за нього  (неї).

9.         У гостях Ви зустрічаєте людину похилого віку, яка критикує су- часне молоде покоління, підносить минулі часи. Як Ви реагуєте: а) підете раніше під пристойним приводом;

б) будете сперечатися.

А тепер підрахуйте очки. Запишіть по два очки за відповіді: 1б, 2б,

3б, 4а, 5б, 6б, 7б, 8б, 9а.

Від 0 до 4 очок. Ви несхильні і, вибачте, вперті. Де б не перебува- ли, може виникнути таке враження, що Ви намагаєтесь нав’язати свою думку іншим, нерідко не вагаючись, щоб досягти своєї мети. часто під- вищуєте голос. З Вашим характером важко підтримувати нормальні сто- сунки з людьми, які думають інакше, ніж Ви, не погоджуються з тим, що Ви говорите і робите.

6–12 очок. Ви здатні твердо відстояти свої переконання. Але, безу-

мовно, можете і вести діалог, змінювати свою думку, якщо це необхідно.


 

Здатні інколи і на зайву різкість, неповагу до співбесідника. І в такий момент Ви дійсно можете виграти суперечку з людиною, у якої слабкі- ший характер. Але чи варто «брати горлом» тоді, коли можна перемогти більш достойно?

14–18 очок. Твердість Ваших переконань відмінно стикається з ве- ликою витонченістю, гнучкістю Вашого розуму. Ви можете прийняти будь-яку ідею, з розумінням поставитесь до парадоксального, на перший погляд, вчинку, навіть якщо Ви її не поділяєте. Ви досить критично ста- витесь до своєї думки і здатні з повагою і тактом по відношенню до спів- бесідника відмовитися від поглядів, які, як з’ясувалося, були хибні.

Як Ви контролюєте себе в спілкуванні

Уважно прочитайте 10 пропозицій, що описують реакції на деякі ситуації. Кожну з них Ви повинні оцінити як правильну чи неправильну щодо себе.

Якщо пропозиція здається Вам правильною чи переважно правиль- ною, поставте поряд з порядковим номером букву В, якщо невірною або переважно невірною — букву Н.

1.         Мені здається важким  мистецтво наслідувати звичкам інших людей.

2.         Я, можливо, міг зваляти дурня, щоб  привернути увагу або по- тішити оточуючих.

3.      З мене міг би вийти непоганий актор.

4.         Іншим  людям інколи здається, ніби я переживаю щось  глибше, ніж це є насправді.

5.      У компанії я рідко буваю в центрі уваги.

6.         У різних ситуаціях і в спілкуванні з різними людьми я часто по- воджу себе по-різному.

7.      Я завжди відстоюю тільки те, в чому я щиро переконаний.

8.         Щоб мати успіх  у справах і у відносинах з людьми, я намагаюся бути таким, яким мене сподіваються бачити.

9.      Я можу бути дружелюбним з людьми, яких я не виношу.

10.    Я не завжди такий, яким здаюся.


 

Цей тест дає змогу оцінити, якою мірою людина контролює себе в спілкуванні з іншими. Люди з високим комунікативним контролем по- стійно стежать за собою, добре знають, де і як потрібно поводити себе, керують вираженням своїх емоцій. Водночас у них утруднена спонтан- ність самовираження, вони не люблять непрогнозуючих ситуацій, їхня позиція: «Я такий, який я є в цей момент». Люди з низьким комуніка- тивним контролем безпосередніші та відкритіші, у них більш стійке «я», мало підлегле змінам у різних ситуаціях.

Підрахунок результатів

По одному балу нараховується за відповідь на запитання 1, 5, 7 і за відповідь В на всі останні.

1–3 бали — у Вас низький комунікативний контроль, Ваша пове- дінка стійка і Ви не вважаєте за потрібне її змінити залежно від ситуації. Ви здатні до щирого саморозкриття у спілкуванні. Деякі вважають Вас

«незручним» у спілкуванні через Вашу прямолінійність.

4–6 балів — у Вас середній комунікативний рівень. Ви щирі, але стримані у своїх емоційних проявах, не зважаєте у своїй поведінці на людей, які Вас оточують.

7–10 балів — у Вас високий комунікативний рівень. Ви легко вхо- дите в будь-яку роль, гнучко реагуєте на зміни ситуації, добре відчу- ваєте і навіть у змозі передбачити враження, яке Ви справляєте на ото- чуючих.

Наступна група тестів дає змогу Вам перевірити свої навички в ро-

зумінні міміки та жестів співбесідника.

Чи спостережливий Ви

Спостережлива людина багато чого може сказати про людину за її зовнішніми ознаками. Сподіваємось, що цей тест допоможе Вам переві- рити, якою мірою володієте Ви цим мистецтвом. Прочитайте запитання і миттєво відповідайте на них.

1.         Ви заходите в яку-небудь організацію:

а) звертаєте увагу на розташування столів і стільців; б) звертаєте увагу на точне розташування предметів; в) розглядаєте, що висить на стінах.


 

2.         Зустрічаючись з людиною, Ви:

а) дивитеся їй лише в обличчя;

б) непомітно оглядаєте з ніг до голови;

в) звертаєте увагу лише на  окремі  частини обличчя (очі,  ніс тощо).

Що Вам запам’яталося з побаченого пейзажу:

а) кольори;

б) небо;

в) почуття радості або смутку, що охопило Вас тоді.

4.         Коли Ви рано пробуджуєтесь:

а) одразу ж згадуєте, що Вам потрібно зробити;

б) обдумуєте, що відбулося вчора;

в) згадуєте, що Вам снилося.

5.         Коли Ви сідаєте  в громадський транспорт:

а) проходите вперед, ні на кого не звертаючи уваги;

б) розглядаєте тих, хто стоїть поблизу;

в) обмінюєтесь словами з тими, хто до Вас ближче всього.

6.         На вулиці Ви:

а) спостерігаєте за транспортом;

б) дивитеся на фасад будівлі;

в) спостерігаєте за перехожими.

7.         Коли Ви дивитеся на вітрину:

а) цікавитесь лише тим,  що може Вам згодитися;

б) дивитеся і на те, що Вам у даний момент не потрібно;

в) декілька разів уважно  розглядаєте кожний предмет.

8.         Якщо дома Вам потрібно щось знайти, Ви:

а) зосереджуєтеся на тому місці, де, як Вам здається, могли за- лишити цей предмет;

б) шукаєте всюди;

в) прохаєте інших допомогти Вам.

9.         Розглядаючи старий груповий знімок ваших близьких, товари- шів, Ви:

а) хвилюєтесь;

б) Вам стає смішно;

в) Ви намагаєтесь впізнати тих, хто знятий.


 

10.    Уявіть,  що Вам запропонували зіграти в азартну гру, яку  Ви не знаєте, Ви:

а) намагаєтеся навчитися в неї грати і виграти;

б) відмовляєтесь від цієї гри через деякий час;

в) взагалі не граєте.

11.    Ви когось чекаєте в парку:

а) уважно  спостерігаєте за тими, хто поблизу з Вами;

б) читаєте газету;

в) про щось мрієте.

12.    У зоряну ніч Ви:

а) намагаєтесь роздивитися сузір’я;

б) просто дивитеся на небо;

в) взагалі не дивитеся.

13.    Читаючи книгу, Ви:

а) позначаєте олівцем те місце, до якого дійшли;

б) залишаєте закладку;

в) довіряєте своїй пам’яті.

14.    Про своїх сусідів Ви пам’ятаєте:

а) їх ім’я та по-батькові;

б) їхню зовнішність;

в) ні перше, ні друге.

15.    Опинившись перед сервірованим столом:

а) захоплюєтеся його вишуканістю;

б) перевіряєте сервіровку стола;

в) перевіряєте, чи всі стільці стоять на місці.

Перевірте Ваші результати за таблицею, а потім підбийте підсумки. Від 150 до 100 очок. Безумовно, Ви надзвичайно спостережливі. Водночас Ви здатні аналізувати і самого себе, свої вчинки. Ви спромож-

ні з дивною точністю дати оцінку іншій людині.

Від 99 до 75 очок. У Вас достатньо розвинута спостережливість, од-

нак інколи підводить упередженість.

Від 74 до 45 очок. Вас не занадто цікавить те, що приховується ЗА зовнішністю, манерою поведінки інших. Хоча в спілкуванні у Вас не ви- никає будь-яких серйозних психологічних проблем.


 

Менше 45 очок. Вас абсолютно не цікавлять таємні думки тих, хто поблизу з Вами. Ви занадто зайняті. Вам ніколи аналізувати навіть власні вчинки, не те що чужі. Ви не образитесь, якщо Вас вважатимуть егоїстом.

Про що говорять Вам  міміка і жести

1.         Ви вважаєте, що міміка і жести — це:

а) спонтанне вираження душевного стану людини в певний «мо- мент;

б) доповнення до мови;

в) зрадницький вияв нашої підсвідомості.

2.         Чи вважаєте Ви, що у жінок мова міміки і жестів виразніша, ніж у чоловіків?

а) так; б) ні;    в) не знаю.

3.         Як Ви вітаєтеся з дуже хорошими товаришами?

а) радісно  кричите: «Привіт»; б) сердечним рукостисканням; в) Ви обнімаєте один одного;

г) вітаєте їх стриманим рухом руки;

д) цілуєте один одного  в щоку.

4.         Яка міміка  і жести  означають в усьому світі  одне  і те  саме? (Дайте три відповіді):

а) коли хитають головою; б) коли кивають головою;

в) коли морщать носа;          г) коли морщать лоба;

д) коли моргають;     е) коли посміхаються.

5.         Яка частина тіла  найвиразніша?

а) ступні;        б) ноги;           в) руки;           г) кисті рук;

д) плечі.

6.         Яка частина Вашого власного обличчя найвиразніша? (дві від- повіді):

а) лоб;             б) брови;         в) очі; г) ніс;

д) губи;           е) куточки рота.

7.         Коли Ви проходите повз вітрину магазину, в якій видно  Ваше ві- дображення, на що Ви звертаєте увагу насамперед?

а) на те, як на Вас сидить одяг;       б) на зачіску;

в) на статуру; г) ні на що.


 

8.         Якщо  хтось, розмовляючи або  сміючись, часто закриває рот рукою, у Вашому уявленні це означає, що:

а) йому є що ховати; б) у нього  некрасиві зуби;

в) він чогось  соромиться.

9.         На що Ви передусім звертаєте увагу у Вашого співбесідника?

а) очі; б) рот;             в) руки;           г) позу.

10.    Якщо  Ваш  співбесідник, розмовляючи з Вами,  відводить очі, це для Вас ознака:

а) нечесності; б) невпевненості в собі;

в) зібраності.

11.    Чи можна за зовнішнім виглядом взнати типового злочинця?

а) так; б) ні;    в) не знаю.

12.    Чоловік починає розмову з жінкою. Він це робить тому, що:

а) перший крок завжди роблять саме чоловіки;

б) жінка несвідомо дає зрозуміти, що хотіла б, щоб  з нею  роз- мовляли;

в) він досить мужній для того, щоб ризикувати одержати «от ворот поворот».

13.    У Вас склалося враження, що слова людини не відповідають тим

«сигналам», які можна вловити з її міміки і жестів. Чому Ви біль- ше вірите?

а) словам;       б) «сигналам»;

в) вона взагалі викличе у Вас підозру?

14.    Поп-зірки, наприклад Мадонна  або Принц,  направляють публіці

«сигнали»,  що мають однозначно еротичний характер. Що, по- вашому, за цим ховається?

а) просто фіглярство;            б) вони «заводять» публіку;

в) це вираження їхнього власного настрою.

15.    Ви дивитеся наодинці страшну детективну кінострічку. Що з

Вами відбувається?

а) дивитесь цілком спокійно;

б) реагуєте на те,  що  відбувається, кожною  клітинкою своєї істоти;

в) заплющуєте очі під час особливо страшних сцен.


 

16.    Чи можна контролювати свою міміку?

а) так; б) ні;    в) тільки окремі її елементи.

17.    При інтенсивному флірті Ви «спілкуєтесь» переважно:

а) очима;         б) руками;      в) словами.

18.    Чи вважаєте Ви, що більшість наших жестів:

а) перейняті в когось і заучені;

б) передаються із покоління в покоління;

в) закладені в нас від природи.

19.    Якщо у людини борода, для Вас це ознака:

а) мужності;

б) того, що людина хоче сховати риси свого обличчя;

в) того, що цей тип занадто ледачий, щоб поголитися.

20.    Більшість людей вважають, що права та ліва сторони обличчя у них різняться. Ви згодні  з цим?

а) так; б) ні.

77–56 очок. Браво у Вас відмінна інтуїція, Ви володієте здатністю розуміти інших людей, у Вас є спостережливість і чуття. Але Ви занадто сильно покладаєтесь у своїх думках на ці якості, слова мають для Вас другорядне значення. Якщо Вам посміхнулися, Ви уже готові повіри- ти, що Вам освідчуються в коханні. Ваші «вироки» надто поспішливі, і в цьому приховується для Вас небезпека, можна «попасти пальцем у небо»! Робіть на це поправку, і у Вас усі шанси навчитися добре роз- биратися у людях. А це важливо і на роботі, і в особистому житті.

55–34 очки. Ви із задоволенням спостерігаєте за іншими людьми, і Ви непогано розумієте їхню міміку та жести. Проте Ви ще не зовсім вмі- єте використовувати цю інформацію в буденному житті, наприклад. для того, щоб вірно будувати свої взаємостосунки з оточуючими. Ви схиль- ні скоріше сприймати сказані Вам слова і керуватися ними. Наприклад, хтось скаже Вам: «Мені з Вами зовсім не сумно», зробивши при цьому кислу міну. Але Ви повірите словам, а не виразу обличчя, хоча воно вель- ми красномовне. Розвивайте інтуїцію, більше покладайтеся на відчуття!

33—0 очок. На жаль, мова міміки і жестів для Вас — китайська гра-

мота. Вам надзвичайно важко правильно оцінювати людей. І справа не в


 

тому, що Ви на це не здатні, просто Ви не звертаєте на це увагу, і дуже даремно. Намагайтеся навмисно фіксувати увагу на дрібних жестах ото- чуючих Вас людей, тренуйте спостережливість. Пам’ятайте прислів’я:

«Тіло — це рукавичка для душі». Непогано розуміти душу іншого — вір-

ний засіб самому не попасти в пастку самотності.

Чи вмієте Ви слухати

Вміння слухати є критерієм комунікабельності. Дослідження свід- чать, що не більше 10 відсотків людей вміють вислухати співбесідника. Вважають, що при встановленні контакту провідна роль належить тому, хто розмовляє. Проте аналіз спілкування свідчить, що слухач — далеко не остання ланка в цьому ланцюгу. Щоб перевірити, вмієте Ви слухати, чи ні, пропонуємо скористатися тестом.

Зазначте ситуації, що викликають у Вас незадоволення чи при- крість, роздратування під час розмови з будь-якою людиною: чи це Ваш товариш, співробітник, безпосередній керівник, чи лише випадковий співбесідник.

Відповівши на запитання, підбийте підсумок: підрахуйте відсоток ситуацій, які викликають прикрість і роздратування.

1.         Співбесідник не дає мені висловитися, в мене є, що сказати, але немає можливості висловитися.

2.      Співбесідник постійно перебиває мене під час розмови

3.         Співбесідник інколи дивиться на мене під час розмови, і я не впев- нений, чи слухає він мене.

4.         Розмова з таким партнером нерідко викликає почуття марно витраченого часу.

5.         Співбесідник постійно метушиться: олівець і папір  займають його більше, ніж мої слова.

6.         Співбесідник ніколи не посміхається. У мене  виникає почуття тривоги.

7.      Співбесідник завжди відволікає мене запитаннями і коментарями.

8.      Що б я не висловив, співбесідник завжди охолоджує мій запал.

9.      Співбесідник постійно намагається спростувати мене.

10.    Співбесідник вкладає у мої слова інший зміст.


 

11.    На мої запитання співбесідник виставляє контрзапитання.

12.    Інколи співбесідник перепитує мене, роблячи вигляд,  що не розчув.

13.    Співбесідник, не дослухавши до кінця, перебиває мене лише для того, щоб погодитися.

14.    Співбесідник зосереджено займається  стороннім: грає  цигар- кою, протирає скельця окулярів тощо, і я твердо впевнений, що він при цьому неуважний.

15.    Співбесідник сам доходить висновку замість мене.

16.    Співбесідник завжди намагається вставити слово в мою розповідь.

17.    Співбесідник дивиться на мене уважно,  не моргаючи.

18.    Співбесідник дивиться на мене, ніби оцінюючи. Це турбує мене.

19.    Коли я пропоную що-небудь нове, співбесідник говорить, що він думає так само.

20.    Співбесідник переграє, показуючи, що цікавиться розмовою, за- надто часто киває головою, охає і піддакує.

21.    Коли я говорю про серйозне, співбесідник вставляє смішні істо- рії, жарти, анекдоти.

22.    Співбесідник часто дивиться на годинник під час розмови.

23.    Коли я входжу до кабінету, він кидає  усі справи і всю увагу звер- тає на мене.

24.    Співбесідник веде себе так, ніби я заважаю йому  робити що-не- будь важливе.

25.    Співбесідник вимагає, щоб усі погоджувалися з ним.

Будь-яке його висловлювання завершується запитанням: «Ви так само думаєте?» чи «Ви не згодні?».

Підіб’ємо підсумки.

Отже, відсоток ситуацій, які викликають у Вас прикрість і роздра-

тування, складають:

70–100 % — Ви поганий співбесідник. Вам необхідно працювати над собою і вчитися слухати;

40–70 % — Вам притаманні деякі недоліки. Ви критично ставитесь до висловлювань, Вам ще бракує деяких позитивних якостей співбесід- ника: уникайте поспішних висновків, не загострюйте увагу на манері го- ворити, шукайте прихований зміст сказаного, не монополізуйте розмову;


 

10–40 % — Ви хороший співбесідник, проте інколи відмовляєте партнеру в повній увазі. Повторюйте ввічливо його висловлювання, дай- те час розкрити свою думку повністю, пристосовуйте свій темп мислен- ня до його мови і можете бути впевнений, що спілкуватися з Вами буде ще приємніше;

0–10 % — Ви чудовий співбесідник. Ви вмієте слухати, Ваша ма-

нера спілкування може стати прикладом для людей, які Вас оточують.

Чи комунікабельний Ви

Пропонуємо Вам 16 запитань, на кожне з яких слід відповісти од-

нозначно: «так», «ні», «інколи».

1.         У Вас передбачається ординарна ділова зустріч. Чи вибиває Вас із колії очікування?

2.         Чи не відкладаєте Ви візит до лікаря доти поки терпіти буде не під силу?

3.         Чи викликає у Вас збентеження і незадоволеність доручення ви- ступити з доповіддю, повідомленням, інформацією на будь-яку тему на засіданні, зборах  тощо?

4.         Вам пропонують виїхати у відрядження до міста,  де Ви ніколи не були. Чи докладатимете Ви максимум зусиль, щоб уникнути цього  відрядження?

5.         Чи любите Ви ділитися своїми переживаннями з будь-ким?

6.         Чи роздратовуєтеся Ви, якщо незнайома людина на вулиці звер- неться до Вас з проханням (показати дорогу, сказати, яка  го- дина тощо)?

7.         Чи вірите Ви, що існує проблема «батьків і дітей» і що людям різ- них поколінь важко розуміти один одного?

8.         Чи буде Вам незручно нагадати знайомому, що він забув  Вам по- вернути гроші, які позичив декілька місяців тому?

9.         У ресторані або в кафе Вам подали недоброякісну страву — Ви промовчите чи лише розгнівано відсунете тарілку?

10.    Виявившись наодинці з незнайомою людиною, Ви не вступите з нею  у розмову і зніяковієте якщо першим заговорить він. Чи це так?


 

11.    Ви жахаєтесь будь-якої черги, де б вона  не була  (в магазині, бі- бліотеці, касі кінотеатру). Чи відмовитесь Ви від свого наміру, перш ніж встати в чергу і нудитися в очікуванні?

12.    Чи боїтеся Ви брати участь в якій-небудь комісії для розглядан- ня конфліктних ситуацій?

13.    У Вас є власні, суто індивідуальні критерії оцінки витворів лі- тератури, мистецтва, культури, і ніяких «чужих» думок Ви не припускаєте. Це так?

14.    Почувши десь у «кулуарах» висловлювання хибної точки зору  із добре знайомого Вам питання, Ви промовчите чи сперечатиме- теся?

15.    Чи викликає у Вас прикрість чиєсь  прохання допомогти розі- братися в тому чи іншому службовому питанні або навчальній темі?

16.    Як Вам зручніше викладати свою точку зору  (думку, оцінку) в письмовому вигляді чи в усній  формі?

Підбийте підсумки.

«Так» — 2 бали, «інколи» — 1 бал, «ні» — 0. Потім загальну кіль- кість балів підсумуйте і за класифікатором визначте, до якої категорії людей Ви належите.

30–32 бали. Ви дійсно не комунікабельні, і це Ваша біда, бо страж- даєте від цього найбільше Ви самі. Проте людям, які Вас оточують, так- само нелегко. На Вас важко покладатися у справі, що потребує групових зусиль. Намагайтеся бути товариськими, контролюйте себе.

25–29 балів. Ви замкнуті, небалакучі, віддаєте перевагу самотності. Мало товаришів. Нова робота та необхідність нових контактів, якщо і не доводить Вас до паніки, то надовго виводить із рівноваги. Ви зна- єте цю особливість свого характеру і буваєте незадоволені собою. Од- нак не обмежуйтеся лише таким не задоволенням, у Вашій компетенції змінити ці особливості характеру. Хіба не буває, що за будь-якої силь- ної захопленості Ви набуваєте «раптом» повної комунікабельності? Вар- то тільки струснутися.


 

19–24 бали. Ви в міру балакучі й у незнайомому оточенні почуває- тесь повністю переконливо. Нові проблеми Вас не лякають. Однак, з но- вими людьми Ви сходитеся з оглядкою, у суперечках і диспутах берете участь неохоче. У Ваших висловлюваннях занадто багато сарказму без усякої на те підстави. Ці недоліки можна виправити.

14–18 балів, У Вас нормальна комунікабельність. Ви допитливі, охоче слухаєте цікавого співбесідника, досить терплячі в спілкуванні з іншими, відстоюєте свою точку зору без запалу. Без неприємних пе- реживань йдете на зустріч з новими людьми. Водночас не любите го- мінких компаній. Екстравагантні виходки та багатослів’я викликають у Вас роздратування.

9–1З балів. Ви товариські (інколи, можливо, навіть занадто). До- питливі, балакучі, любите висловлюватися з різних питань, що, буває, викликає роздратування оточуючих. Охоче знайомитеся з новими людь- ми. Любите бувати в центрі уваги, нікому не відмовляєте в проханнях, хоча і не завжди можете їх виконати. Буває, спалахуєте, проте швид- ко відходите. Чого Вам бракує — так це осідлості, терпіння та відваги при зіткненні з серйозними проблемами. При бажанні, однак, Ви можете себе примусити не відступати.

4–8 балів». Ви, мабуть, дуже товариські, завжди в курсі всіх справ. Любите брати участь у дискусіях, хоча серйозні теми можуть викликати у Вас головний біль. Охоче висловлюєтеся з будь-якого питання, навіть якщо маєте про нього поверхове уявлення. Завжди почуваєтесь в «сво- їй тарілці». Беретеся за будь-яку справу, хоча далеко не завжди можете успішно завершити її. З цієї причини керівники та колеги ставляться до Вас з деяким побоюванням. Задумайтеся над цими фактами!

3 бали і менше. Ваша комунікабельність носить хворобливий ха- рактер. Ви говірливі, багатослівні, втручаєтеся у справи, що не мають до Вас ніякого відношення. Беретеся судити щодо проблем в яких Ви зо- всім некомпетентні. Невільно чи вільно буваєте причиною різного роду конфліктів у Вашому оточенні. Спалахливі, образливі, часто буваєте не- об’єктивні. Серйозна робота Вам не підходить. Людям — і на роботі, і дома, і взагалі всюди — важко з Вами. Вам потрібно попрацювати над собою і своїм характером. І передусім виховуйте в собі терпимість і


 

стриманість, поважливіше ставтеся до людей. Нарешті, подумайте і про своє здоров’я — такий «стиль» життя не проходить безслідно.

Тепер визначте загальний рівень товариськості та Ваш стиль спіл-

кування. Вам потрібно відповісти на запитання, що пропонуються. Май- те на увазі, що запитання короткі й не можуть містити всіх необхідних подробиць. Уявіть собі типові ситуації і не задумуйтеся над деталями, відповідайте швидко. Перший варіант, як правило, є найбільш правиль- ним. Можливо, на деякі запитання Вам буде важко відповісти.

Ваш стиль спілкування

Нам рідко вдається подивитися на себе з боку, адже у кожного іс- нує улюблена манера спілкування — те, що звичайно називають сти- лем. Ваш стиль спілкування допоможе визначити цей тест. На кожне з

20 запитань подані три варіанти відповідей: підкресліть той. який Вас влаштовує. Якщо ж одна відповідь Вас не влаштовує, переходьте до на- ступного запитання.

1.         Чи схильні Ви шукати шляхи примирення після  чергового служ- бового  конфлікту?

а) завждии      б) інколи;       в) ніколи.

2.      Як Ви поводитеся в критичній ситуації?

а) внутрішньо обурюєтесь;  б) зберігаєте повний спокій;

в) втрачаєте самовладання.

3.      Яким вважають Вас колеги?

а) самовпевненим і заздрісним;  б) дружелюбним;

в) спокійним і незаздрісним.

4.         Як  Ви   відреагуєте, якщо  Вам   запропонують  відповідальну посаду?

а) приймете її з деяким побоюванням;

б) погодитеся без вагань;

в) відмовитеся від неї задля власного спокою.

5.         Як Ви поведете себе, якщо хтось із колег без дозволу візьме з Ва- шого  столу папери?

а) Ви дасте  йому «по перше число»;

б) примусите повернути;

в) спитаєте, не потрібно йому ще щось.


 

6.         Якими словами ви зустрінете чоловіка (жінку), якщо він (вона)

повернувся (повернулася) з роботи пізніше звичайного?

а) що тебе так затримало?    б) де ти була  (був)  допізна?

в) Я вже почав  (ла) хвилюватися.

7.         Як Ви поведете себе за кермом автомобіля?

а) намагаєтесь обігнати машину, яка «показала вам хвіст». б) Вам усе одно, скільки автомобілів Вас обігнало.

в) поженетися з  такою швидкістю, щоб  ніхто  не  наздогнав

Вас.

8.         Якими Ви вважаєте свої погляди на життя?

а) збалансованими;   б) легковажними;

в) вкрай жорсткими.

9.         Що Ви здійснюєте, якщо не все вдається?

а) намагаєтеся звалити провину на іншого;

б) угамовуєтеся;        в) стаєте надалі  обережнішим

10.    Як Ви реагуєте на статтю про випадки розбещеності в середо- вищі сучасної молоді?

а) пора б вже заборонити молоді такі  розваги;

б) потрібно створити їй можливість організовано і культурно відпочивати;

в) і чому з нею ми возимося?

11.    Що Ви відчуваєте, якщо посада,  яку  Ви хотіли зайняти, діста- лася іншому?

а) і для чого тільки я на це нерви витратив (ла)?

б) видно,  ця людина керівнику приємніша;

в) можливо, мені це вдасться наступного разу.

12.    Як Ви почуваєте себе, коли дивитеся фільм «жахів»?

а) почуваєте страх;    б) сумуєте;

в) одержуєте щире задоволення.

13.    Як Ви поведете себе, якщо створився дорожній  затор і Ви за- пізнилися на важливу нараду?

а) будете нервувати під час засідання;

б) постараєтеся викликати поблажливість партнерів;

в) вразитеся.


 

14.    Як Ви ставитесь до своїх спортивних успіхів?

а) обов’язково намагаєтеся виграти;

б) цінуєте задоволення відчути себе знову молодим;

в) дуже сердитеся, якщо програєте.

15.    Як Ви відреагуєте на погане обслуговування в ресторані?

а) стримаєтеся, уникаючи скандалу;

б) викличете метрдотеля і зробите йому зауваження;

в) поскаржитеся директорові ресторану.

16.    Як Ви поведетеся, якщо Вашу дитину образили в школі?

а) поговорите з вчителем;

б) влаштуєте скандал батькам;

в) порадите дитині дати здачі.

17.    Яка Ви людина?

а) посередня;  б) самовпевнена;       в) пробивна.

18.    Що Ви скажете підлеглому, з яким зіткнулися у дверях?

а) пробачте, це моя провина;           б) нічого,  дрібниці;

в) Ви можете бути уважнішим?

19.    Ваша реакція  на статтю у газеті про хуліганство серед молоді?

а) коли ж, врешті-решт буде вжито  конкретних заходів?

б) потрібно ввести суворі  покарання;

в) Не можна усе валити на молодь,  винні  й вихователі.

20.    Яку тварину Ви любите?

а) тигра;          б) домашню кішку;   в) ведмедя.

Підіб’ємо підсумки.

Напроти запитання (римськими цифрами) у вертикальній колонці міститься та відповідь, яку Ви підкреслили. Визначте її оцінку в балах.

Якщо Ви не вибрали відповідь із запропонованих варіантів, то з цього запитання Ви набрали 0 балів.

35–44 бали. Ви в міру агресивні, Вас супроводжує успіх у житті, оскільки у Вас достатньо здорового честолюбства. До критики ставитеся доброзичливо, якщо вона ділова і без претензій.

45 балів і більше. Ви занадто агресивні та неврівноважені, нерід-

ко буваєте занадто жорстоким по відношенню до інших людей. Маєте


 

надію дійти до управлінських «верхів», розраховуючи на свої сили. До- магаючись успіху в будь-якій галузі, можете пожертвувати інтересами людей, які Вас оточують. До критики відноситеся подвійно, критику

«зверху» приймаєте, а критику «знизу» сприймаєте хворобливо, інколи недбало. Можете переслідувати критиків «знизу».

34 бали і менше. Ви занадто миролюбні, що обґрунтовано недо- статньою впевненістю у власних силах і можливостях. Це, звичайно, не означає, що Ви йдете за будь-яким вітром. Однак більше рішучості Вам не завадить! До критики «знизу» ставитеся доброзичливо, але побоює- теся критики «зверху».

Якщо з 7 і більше запитань Ви набрали по три бали і менше, ніж з семи запитань — по одному балу, то Ваша агресивність носить скоріше руйнівний, ніж конструктивний, характер. Ви схильні до непродуманих вчинків і розлютованих дискусій. Ставитеся до людей недбало і своєю поведінкою провокуєте конфліктні ситуації, яких могло б і не бути.

Якщо ж з 7 і більше запитань Ви одержали по одному балу і менше, ніж з семи запитань — по три бали, то Ви занадто замкнуті. Це не озна- чає, що Вам не притаманні спалахи агресивності.

Стиль взаємодії

Перед Вами 20 тверджень. Оцініть за 5-бальною системою, як час- то (5 — найчастіше) людина, яка Вас цікавить, поводиться, взаємодіючи з іншими людьми.

А.    Дії 1, 5, 9, 13, 17 вказують на схильність до директивного стилю.

Б.    Дії 3, 7, 11, 15, 19 свідчать про схильність до колегіального стилю. В.    Дії 4, 8, 12, 16, 20 і є індикаторами невтручання у дії інших людей. Г.    Дії 2, 6, 10, 14, 18 свідчать про схильність до ділового стилю.

Підрахуйте бали. У кожній групі максимально можна набрати 25 балів.

20 балів і більше — людина схильна до А, Б, В або Г.

12–14 балів — людина схильна проявляти саме такий стиль взаємодії. Загальний показник (по всьому тесту) в 70–60 балів свідчить про прагнення до взаємодії з людьми, а показник в 30–40 балів — про па-

сивність людини в груповій діяльності.


 

Чи живете Ви у злагоді з собою

На запитання тесту треба відповідати «Так», «Ні», «Не знаю».

1.         Я у цілому задоволений (на) собою.

2.         Іноді мене  турбують чи нервують суперечливі думки і почут- тя, що стосуються людей чи подій.

3.         Я можу точно визначити у своєму житті «період, коли я став

(ла) людиною самостійною і незалежною».

4.         Я люблю уявляти різні  ситуації, коли я  поводжу себе  зовсім інакше, ніж у житті.

5.         Крім дрібних недоліків, я ні в чому не можу звинуватити себе.

6.         У мене часто виникає таке почуття, що я сам (а) не знаю, чого хочу.

7.         Я настільки добре  знаю  свій організм, що розумію, коли дрібні нездужання викликані моїми  внутрішніми конфліктами чи ду- шевним розладом.

8.         Мене дуже засмучує те, що я ніколи не досягну ідеального ста- ну власної особистості.

9.         Замість того, щоб вибухати і сердитися, я вмію вести подум- ки (внутрішній) діалог  і розмовляти з собою навіть тоді, коли проблема викликає суперечливі думки або почуття.

10.    Іноді я реагую на певні (деякі) ситуації інакше, ніж хотів(ла) би.

11.    Існують речі, у які я глибоко вірю, і такі  цінності, в ім’я яких я зробив(ла) би більше, ніж можу зараз визначити.

12.    Я завжди поспішаю, мені не вистачає часу,  чи я берусь за вико- нання завдань, які перебільшують можливості однієї людини.

13.    Я вмію сам(а)  підтримувати себе у СКЛАДНИХ ситуаціях, а коли у мене є можливість (час, місце тощо), то я дозволяю собі «пе- рехворіти».

14.    Я вважаю,  що сьогодні світ так сильно змінився, що добро і зло стали чимось відносним.

15.    Часто, коли я чую  критичні оцінки інших людей відносно себе, вголос я погоджуюсь з ними, хоча насправді я так не думаю.

Підрахуйте результати.

За кожну відповідь «так» на запитання 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, а також за відповідь «ні» на запитання 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 — одержуєте по

10 балів. За кожне «не знаю» одержуєте по 5 балів. Підрахуйте всі бали.


 

100–150 балів. Ваші відповіді показують не лише, що Ви живете у згоді з собою, а й те, що Ви знаєте себе і можете собі довіряти. Здається, Ви маєте цінне уміння знаходити вихід із складних ситуацій як. особис- того характеру, так і тих, що стосуються взаємовідносин один з одним. Ви вмієте бути для себе джерелом сили і підтримкою навіть тоді, коли інші Вашу силу називають слабкістю.

50–99 балів. Мабуть, Ви не живете у повній злагоді з собою. У Вас існує багато сумнівів і невдоволення собою. Ваші відповіді вказують на існування якихось перешкод для повного прийняття власної особистості. Якщо б Ви спробували точніше оцінити свої можливості і водночас ви- явити більше терпіння щодо себе (Ви — людина думаюча, але й та, що по- миляється), тоді, можливо, життя приносило б Вам більше задоволення.

0–49 балів. Чи знаєте Ви причину того, чому так сильно себе не любите? Ваші відповіді говорять про майже повну відсутність себе і зла- годи з собою. Проте, незважаючи ні на що, будьте другом самого себе, для цього вивчіть, як багато стереотипів і забобонів Ви вже маєте, думаючи про себе. І, крім того, не мучте себе вправами уявлення. Починайте роби- ти те, що бажаєте більш за все, навіть якщо це супроводжується ризиком.

Чи можете Ви домогтися успіху

Чи можна передбачити, хто з людей «приречений» на успіх? Чи успіх однаково доступний кожному? Нині спеціалісти у галузі люди- нознавства все більше схиляються до думки, що «фортуна» не так уже й сліпа і дарує свою ласку переважно тим, хто має певні риси харак- теру, і передусім, здатним пристосовуватися до різних ситуацій. Мож- на зазначити, що головна характеристика процвітаючих людей — їхнє вміння, майже магічне, бути в потрібному місці у слушний момент. І це зовсім не випадковість, а виявлення їхніх особистих якостей.

Що  саме  допомагає людині добиватися успіху? Узагальнюю- чи численні дослідження вітчизняних і зарубіжних спеціалістів, із не- скінченного числа властивостей, якостей, рис особистості виділяються насамперед такі:

•           постійне ствердження своєї особистості. Ця психологічна особ-

ливість звичайно виявляється дуже рано, проте зовсім не обов’язково


 

у високих оцінках за навчання. Воно, скоріше, виражається у праг- ненні не підкорятися оточуючим, а йти до власної мети, не пасуючи перед перешкодами;

•           здатність контактувати з оточуючими людьми, яка ґрунтується на вмінні розуміти їхні психологічні особливості, правильно ви- користати цю «козирну карту» у великій грі життя;

•           фізична витримка. Психічна гармонія забезпечує добре здоров’я,

що є також важливим елементом успіху;

•           дивна властивість точно передбачити, як будуть розвиватися події;

•           особлива «гнучкість». Людина, народжена для удачі, завжди знає, коли треба визнати свою поразку або піти на розумний компроміс. Вона вміє за необхідності бути і дуже наполегливою, проте не ро- бить особистої трагедії з відступу, оскільки впевнена у своєму остаточному успіхові;

•           неабияка властивість переконувати інших.

Тепер, щоб допомогти Вам точніше передбачити свої передумови для успіху, ми пропонуємо Вам відповісти на запитання і вибрати ті ва- ріанти відповідей, які найбільше відповідають Вашим особистим уяв- ленням і звичкам.

1.         Що для Вас краще:

а) бути капітаном торговельного судна;

б) стати космонавтом;

в) бути музикантом?

2.         Якщо Ви бачите людину в небезпеці:

а) рятуєте її, навіть ризикуючи життям;

б) швидко обдумуєте всі можливості й порятунку;

в) кличете когось на допомогу?

3.         Якій грі Ви віддаєте перевагу: а) покеру;             б) більярду; в) розв’язанню кросвордів?

4.         Якщо дзвонить телефон, Ви одразу думаєте, що:

а) Вас шукають з роботи; б) про Вас згадав приятель; в) трапилось якесь  лихо?


 

5.         Якщо Вам треба йти на важливе засідання:

а) Ви відправляєтеся на нього  у своєму звичайному костюмі;

б) одягаєтеся особливо ретельно;

в) думаєте лише про те, що буде обговорюватися?

6.         Якщо людина похилого віку розповідає Вам про своє життя:

а) Ви вимагаєте від неї подробиць;

б) нудьгуєте;

в) перебиваєте її чи йдете геть?

7.         Якщо Ви потрапляєте у компанію:

а) Ви від душі розважаєтесь;

б) сумуєте;

в) думаєте про своє?

8.         Якщо Вам треба кудись поїхати:

а) Ви попереджаєте про це близьких;

б) не кажете їм нічого;

в) говорите лише, що Вам треба поїхати на певний час?

9.         Якщо Ви потрапили у складне становище:

а) Ви радитеся з колегами і друзями;

б) ділитеся проблемами з рідними;

в) нікому нічого не розповідаєте?

10.    Якщо Вам треба купити картину, Ви вибираєте у стилі:

а) абстракціонізму;    б) імпресіонізму;

в) традиційного реалізму?

11.    Помітивши, що на Вашому столі відсутня якась річ:

а) Ви починаєте її шукати;

б) думаєте, що її хтось вкрав;

в) відразу забуваєте про це і продовжуєте працювати.

12.    Ви опинилися у незнайомому місті і у Вас є трохи вільного часу:

а) Ви йдете до музею;

б) вивчаєте карту міста  і вибираєте, що можна було  подиви- тися;

в) йдете до готелю, щоб відпочити?

13.  Вас втягли у суперечку і Ви:

а) упираєтеся, стверджуючи свою точку зору,  доти, поки опо- ненти не відступлять;


 

б) шукаєте компромісне рішення;

в) відступаєте перед наполегливістю інших?

14.    Перед старою сімейною фотографією:

а) відчуваєте сильне хвилювання;

б) вона здається Вам смішною;

в) відчуваєте якесь  неприємне почуття?

15.    Виявивши перед нарадою, що забули взяти потрібні документи:

а) Ви швидко повертаєтесь до себе, щоб узяти їх;

б) покладаєтеся на свою пам’ять і здатність до імпровізації;

в) відмовляєтеся від участі у нараді?

16.    Ви прокидаєтеся вранці і звичайно відчуваєте:

а) бадьорість;

б) заздрість до тих, хто ще спить;

в) готовність працювати без будь-яких зусиль над собою?

17.    Свій вільний час Ви заповнюєте:

а) заняттями спортом; б) зустрічами з друзями;

в) читанням.

18.    У разі економічної кризи:

а) Ви обмірковуєте, яку  з цього  Ви можете мати вигоду;

б) збентежені можливими соціальними наслідками;

в) відмовляєтеся від своїх планів і чекаєте розвитку подій?

19.    Ви надаєте перевагу, проводячи час:

а) наодинці з самим собою;

б) з сім’єю;

в) у компанії знайомих і друзів?

20.    Під час снігової бурі лише Ваш автомобіль «на ходу» і Ви:

а) продовжуєте їхати, не звертаючи уваги на невдах;

б) підсаджуєте у машину стільки людей, скільки можна;

в)підсаджуєте у машину лише людей Вашого соціального ста- тусу?

Оцінка відповідей

140–200 балів. У Вас є можливості досягти успіху в житті. У Ва- шому характері існує добра рівновага між інстинктом і розумом, між особистим і суспільним життям, між дією та роздумами.


 

70–139 балів. Ви маєте якості, необхідні для того, щоб утвердити- ся у суспільстві. Однак Вам треба постійно контролювати себе і не до- пускати, щоб жевріючі у Вашій підсвідомості конфліктні ситуації «ви- ривалися» на поверхню і впливали на Ваші дії.

60–69 балів. Вам необхідна велика віра в себе і велика відвертість перед людьми, які Вас оточують. Тільки так Ви зможете досягти


Навчальне видання

Іван Цимбалюк

ПСИХОЛОГІЯ ТОРГІВЛІ

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Керівник видавничих проектів О. С. Прокопчук

Коректор О. С. Крутенко Технічне редагування В. Л. Тарнавський Дизайн обкладинки К. Р. Іщенко Верстка О. Д. Ломарьов

Формат 60×84/16. Підписано до друку       Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура Таймс.

Наклад 600 прим.

ТОВ «Видавничий дім «Професіонал» Тел./факс (8-044) 451-45-66 (багатоканальний) e-mail: vdbook@profi-book.kiev.ua,

ruslan@profi-book.kiev.ua www.profi-book.kiev.ua

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників

і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 1533