2.   Особливості торгового колективу

Важлива особливість праці працівників торгівлі полягає в тому, що їм постійно доводиться мати справу з цінностями, які їм самим не на- лежать, — з товарами і грошима. Це створює матеріальну відповідаль- ність, яка має дуже великий вплив на психологічний клімат в торговому колективі. Різні види матеріальної відповідальності (індивідуальна, бри- гадна) накладають своєрідні відбитки на стосунки між матеріально від- повідальними особистостями, а також між ними і працівниками, що не укладали договір про повну матеріальну відповідальність.


 

Але в цілому можна сказати, що робота з матеріальними цінностя- ми вимагає від членів колективу особливої взаємної довіри. Поки вона не порушується, а колектив стійкий і спрацьований, чинник матеріаль- ної відповідальності не привертає до себе уваги працівників. Вони зви- кають до нього так само, як ткалі до шуму, шофери до великої кількості транспорту навколо, монтажники до висоти. Але ця звичка приховує в собі певну небезпеку. Благополуччя притупляє увагу, породжує без- турботність і добросердя. Офіційні стосунки між добре знайомими один одному людьми зводяться до рівня особистісних, приятельських. У цих умовах гроші або товари передаються з рук у руки без передбаченої пра- вилами ретельної перевірки.

Подібне зміщення особистих і ділових, офіційних відносин у разі недостачі при інвентаризації ускладнює з’ясування істинних причин і ха- рактеру збитку. Зайва довірливість часто-густо обертається загальною взаємною настороженістю і підозрілістю, яка часом переростає в пряму неприязнь. Утрата довіри між працівниками створює знервовані напру- жені стосунки, які не можуть залишатися на одному рівні і, якщо не ви- правляються, то неминуче загострюються і призводять до розпаду такого хворого колективу. Недовір’я в торгівлі виключає можливість елемен- тарної співпраці. Про яку, наприклад, взаємну допомогу між двома про- давщицями може йтися, якщо одна побоюється довірити іншій товар?

Характерною для сфери торгівлі є переважання жіночого пер- соналу. Як у всіх жіночих колективах, тут яскраво домінує емоцій- ний аспект. Швидко спалахують, легко розгораються пристрасті, але і швидко минають.

На відміну від багатьох інших жіночих колективів, в торговому колективі відбувається додаткове об`єднання на основі спільної ро- боти з людьми.

Поки що, на жаль, таке об’єднання нерідко набуває форму загаль- ного протистояння покупцям. Подібна «колективна оборона» створює кожному з її учасників додаткові труднощі для встановлення емоційно- го контакту з покупцем, оскільки той, хто намагається вступити на цей шлях, ризикує викликати несхвалення своїх товаришів, як про це вже йшлося. В той же час спілкування з людьми є головним привабливим


 

чинником при виборі торгової професії. При правильному відношенні кваліфіковане спілкування з людьми надає великого задоволення, роз- виває відчуття власної значущості, урізноманітнює торгівельну працю.

Особлива роль у формуванні внутрішнього психологічного клімату і всього стилю роботи підприємства торгівлі належить суспільним організа- ціям. Партійна, профспілкова організації перш за все є ініціаторами і про- відниками всіх передових починів. Без їх участі не немислима ніяка ви- ховна робота. Вони ж направляють і здійснюють всю культурно-масову, оздоровчу і іншу «невиробничу» роботу, яка на згуртованість колективу.

Вплив торгового колективу на діяльність кожного працівника і його роль у вирішенні задач, поставлених перед підприємством торгівлі, ви- суває вимогу; зробити торгові колективи одним з головних об’єктів, по- кликаних забезпечити постійне і неухильне зростання культури торгівлі.