5.2. Професійно значимі риси характеру працівника торгівлі

Характер

Характер — це поєднання істотних і устійливих психічних влас- тивостей особистості, що виражають її ставлення до дійсності і що виявляються в її поведінці.


 

Психічні властивості, створюючі характер, називаються рисами вдачі. На відміну від природно обумовлених властивостей темперамен- ту, риси вдачі розвиваються під впливом життєвого досвіду і виховання в процесі діяльності людини. Наприклад, не можна стати працелюбним не працюючи. Потрібно багато раз подолати лінь, не раз відчути захоп- леність працею, неодноразово випробувати задоволення від добре зроб- леної роботи, щоб працьовитість стала рисою вдачі.

Характер, не лише формується в діяльності, в ній він і виявляється. Основні риси вдачі. Змістовну сторону характеру складає спрямо- ваність, тобто потреби, інтереси, переконання, ідеали особистості, що визначають в сукупності її життєві цілі. Спрямованість може бути по- зитивною. Наприклад, людина прагне до оволодіння таємницями своєї професії, до рішення якоїсь наукової проблеми або зосереджує свої зу- силля на пошуках діяльності, в якій він зміг би повністю розкрити свої творчі можливості. Прикладами негативної спрямованості є жадання

особистісного збагачення, прагнення до почестей, влади і т. д.

Та або інша спрямованість  накладає відбиток на весь життєвий устрій людини, від неї залежить поведінка людини в найрізніших обста- винах. Спрямованість обумовлює формування таких стержневих рис вда- чі, як принциповість, переконаність, цілеспрямованість, оптимізм і т. п.

У прямій залежності від спрямованості перебувають моральні риси вдачі, в яких виявляються різні стосунки особистості: до людей (доброта, чуйність, щирість, зарозумілість і т. д.), до речей (акуратність, дбайли- вість, користолюбство, марнотратство і т. д.), до праці (працьовитість, сумлінність, лінь і т. д.), до самого себе {скромність, самолюбність, пи- хатість, гордість і т. д.).

Дуже важливе місце в системі властивостей характеру займають вольові якості особистості, такі, як рішучість, витримка, наполегливість, самостійність, сміливість. Ці риси вдачі визначають постійність і твер- дість а досягненні поставленої мети. Недаремно в буденному житті сло- вом «характер» іноді позначають силу волі, наполегливість, незалеж- ність або навіть різкість в поводженні з людьми, а безвілля розглядають як синонім безхарактерності.

Ряд властивостей характеру — такі, як врівноваженість, товарись-

кість, активність — формується під впливом темпераменту. Так, дві


 

люди можуть мати однакові переконання, близькі вольові і моральні якості, але один працює поривчасто, пристрасно, а інший, такий же до- бросовісний працівник, трудиться спокійно, розмірено, неквапливо. Холерик не може залишатися стриманим в самих різних обставинах, для флегматика ж це природно. А меланхолік не може бути таким же товариським, як сангвінік.

Залежність професійних якостей продавця від  характеру

Важливою передумовою для формування необхідних професійних якостей продавця є наявність у нього позитивних моральних рис ха- рактеру. Передумовою, але не гарантією. Можна зустріти працівників торгівлі, які, відрізняючись добротою, скромністю, пошаною до людей за межами магазину, при обслуговуванні покупців демонструють без- духовність і дратівливості. Чим пояснити це протиріччя? По-перше, не- достатнім розвитком вольових рис вдачі: витримки, наполегливості, дисциплінованості, старанності. По-друге, відсутністю в деяких випад- ках позитивної трудової спрямованості, яка виражає загальну потребу в праці, схильність трудитися саме у вибраній області, переконаність в суспільній корисності своєї професії.

Запитання для перевірки

1.      Як співналежать соціальне та біологічне в розвитку особистості?

2.         Чи є будь-які суперечності між рушійною силою та  психічним розвитком особистості?

3.         Які  етапи життєвого шляху людини є найважливішими для розвитку її особистості?

Теми рефератів

1.         Умови психічного розвитку індивіда в процесі його перетворення в особистість.

2.         Види суперечностей та їхня роль у становленні характеру й волі особистості.

3.     Стратегія розвитку власної особистості.


 

Рекомендована література

1.         Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни.  — Москва, 1991.

2.         Амонашвили Ш. А. Психологические основы педагогики сотруд- ничества: Книга для учителя. — Киев, 1991.

3.         Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: В 2 т. — Моск- ва, 1980. — Т. 1.

4.         Асмолов А. Г. Психология личности. — Москва, 1990.

5.         Балл  Г. А. Теория  учебных задач:  Психолого-педагогический  ас- пект. — Москва, 1990.

6.         Битянова Н. Г. Психология личностного роста:  Практическое пособие по проведению тренинга личностного роста психоло- гов, педагогов, социальных работников. — Москва, І995.

7.         Блауберг Я. В., Садовский В. Н., Юдин  Э. Г. Системные исследо- вания и общая теория систем // Системные исследования: Еже- годник. — Москва 1969.

8.         Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. — Москва, 1988.

9.         Бодалев А. А. Психология о личности. — Москва, 1988.

10.    Божович  Л. И. Личность и ее формирование в детском возрас- те. — Москва, 1968.

Запитання для самоперевірки

1.         Науково обґрунтуйте позитивний вплив стресу помірної сили на психічні процеси та на фізіологічні властивості.

2.         Як ви розумієте вислів:  «Сум, який не проявляється у сльозах, змушує плакати інших».

3.         Чому серце  частіше вражається страхом; печінка — злістю, шлунок — апатією та пригніченим станом?

4.         Чи є взаємозв’язок між стресом та неврозом?

5.         Охарактеризуйте рівні вивчення психічного стану.

6.         Чому в стані  тривоги  найвиразніше виявляється  зв’язок емо- ційних станів і властивостей особистості?


 

Теми рефератів

1.         Стреси в житті людини: причини виникнення і шляхи подолання.

2.         Фази стресу.

3.         Фізіологічні механізми афекту.

Література

1.         Изард К. Эмоции  человека. — Москва, 1980.

2.         Кириленко Т. С. Виховання почуттів. Київ, 1989.

3.         Обуховский К. Психология влечений человека. — Москва, 1972.

4.         Основи психології / За ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. — Київ,

1996.

5.         Выготский Л. С. Эмоции   и  их  развитие в  детском возрасте

// Собр. соч. в 6 томах. — М.: Педагогика, 1982 — Т. 2. — С. 416–

430.; 1984. — Т. 6. — С. 92–318.

Додонов  Б. И. В мире эмоций. — К.: Политиздат, 1987. — 139 с.

7.         Додонов  Б. И. Эмоция  как ценность. — К.: Политиздат, 1978. —

272 с.

8.         Изард К. Эмоции  человека / Пер. с англ. — М.: МГУ, 1980. — 440 с.

9.         М’ясоїд П. А. Загальна психологія. — К.: Вища школа, 200. — 479 с.

10.    Цимбалюк І. М. Психологія. — К.: Професіонал.— 2004. — 218 с.

Завдання для самоконтролю

1.         Проаналізуйте структуру характеру.

2.         Охарактеризуйте основні типи акцентуації характеру.

3.         Поясніть поняття «здібності» та «задатки».

Теми рефератів

1.         Методи досліджень характеру.

2.         Розвиток здібностей у людини.

Рекомендована література

1.         Страхов И. В. Психология характера. —  Саратов:   Изд-во  Са- рат.  пед. ин-та, 1980. — 80 с.


 

2.         Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ

/ Пер. с англ. — М.: Универс. 1993. — 480 с.

3.         Чудновский В. Э., Юркевич В. С. Одаренность: дар или  испыта- ние. — М.: Знание, 1990. — 80 с.

Запитання для перевірки

1.         Як уява  впливає на фізіологічні та органічні процеси людини?

2.         Які ви знаєте види уяви?

3.         Чим різняться уява  відтворююча й творча?

4.         Проаналізуйте основні прийоми уяви.

5.         Яку роль відіграє  непрямий продукт дії в процесі творчості?

Рекомендована література

1.         Альтшуллер Г. С. Найти идею. — Новосибирск, 1986.

2.         Выготский Л. С. Воображение и его развитие в детском возрас- те // Собр. соч.: В 6 т. — — Москва, 1984. — Т. З.

3.         Геркинблит М., Петровский А. Фантазия и реальность. — Мо- сква, 1968.

4.         Голосовкер Л. Имажинатавный абсолют. — Москва, 1979.

5.         Короленко Ц. П., Фролова Г. В. Чудо воображения (воображение в норме и патологии). — Новосибирск, 1975.

6.         Моляко В. А. Психология конструкторской  деятельности. — Москва, 1983.

7.         Немов Р. С. Психология: В 2 кн. — Москва, 1994.

9.         Селье Г. От мечты к открытию. — Москва, 1987.

10.    Семенов    И. Н. Проблемы рефлексивной  психологии  решения творческих задач. — Москва, 1990.

11.    Трофимов Ю. Л. Техническое творчество в САПР (психологичес- кие аспектиы). Киев, 1989.

12.    Вейн А. М.,  Калинецкая  Б. И. Память  человека.  —  М.:  Наука,

1973. — С. 46–60. — 203 с.

13.    Громова  Е. А. Память и ее резервы. — М.: Педагогика, 1982.  — Т. 2. — С. 381–392; Т. 3. — С. 239–254.

14.    Иванов-Муромский  К. А. Мозг  и  память.  —  К.:  Наук.   думка,

1987. — С. 10–12. — 135 с.


 

Завдання для самостійної роботи

Анотування або конспектування літератури

1.         Лейтес Н. С. Об умственной одаренности. — М., 1960.

2.         Мерлин В. С. Очерк  теории темперамента. — М., 1964.

3.         Небылицин В. Д. Основные свойства нервной  системи челове- ка. — М., 1966.

4.         Теплов Б. М. Психология индивидуальных различий. — М., 1961.

Теми доповідей або рефератів

1.         Темперамент та його основні типи.

2.         Індивідуальний стиль діяльності.

3.         Характер і його структура.

4.         Риси характеру та їх, акцентуація.

5.         Екстраверти та інтроверти: основні характерні відмінності.

6.         Загальні та спеціальні здібності.

7.         Природні задатки розвитку здібностей та їх прояви.

Рекомендована література

1.         Ананьв Б. Г. Избранне психологические труды: В 2 т. — Москва,

1980. — Т. 1.

2.         Асмолов А. Г. Психология личности. — Москва, 1990.

3.         Балл  Г. А. Теория  учебных задач:  Психолого-педагогический  ас- пект. — Москва, 1990.

4.         Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. — Москва, 1986.

5.         Бодалев А. А. Психология о личности. — Москва, 1988.

6.         Общая  психология: Учебник для  студентов пед.  ин-тов / Под ред. Л. В. Петровского. — Москва, 1986.

7.         Петровский А. В. Быть  личностью. — Москва, 1990.

8.         Платонов К. К. Структура й развитие личности. — Москва, 1986.

9.         Психология воспитания / Под ред. В. А. Петровского. — Москва, 1995.

10.    Психология  индивидуальных   различий.   Тексты  / Под   ред.

Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я, Романова. — Москва, 1982.


 

11.    Психология личности.  Тексты / Под  ред.  Ю. Б. Гиппенрейер, А. А. Пузырея. — Москва, 1982.

12.    Психологія: Підручник для  педагогічних вузів  / За ред. Г. С. Кос- тюка

13.    Психология развивающейся личности / Под ред.  А. В. Петров- ского. — Москва, 1987.

14.    Развитие  творческой  активности  школьников  / Под  ред.

А. М. Матюшина. — Москва, 1991.

15.    Рубинштейн С. Л. Проблемы общей  психологии. — Москва, 1973.

16.    Рувинский Л. И., Соловьева А. Е. Психология самовоспитания. — Москва, 1982.

17.    Русалов В. М. Биологические основы индивидуально-психологи- ческих различий. — Москва. 1979.

Столин В. В. Самосознание личности. — Москва, 1983.

19.    Унт  И. Индивидуализация и дифференциация обучения. — Мо- сква, 1990.

20.    Франкл В. Человек в поисках смысла. — Москва, 1990.

21.    Фрейд   З. Психология  бессознательного:  Сборник  произведе- ний. — Москва, 1989.


 

Розділ 3

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРУ