1.4. Концепції промислового маркетингу та тенденції його розвитку

Для правильного розуміння маркетингу, як основи ефективного підприєм- ництва слід розглянути п’ять альтернативних концепцій, на яких можуть бути побудовані взаємовідносини між виробниками і споживачами (див. рис.1.10).

Концепція соціально-етичного маркетингу має особливе значення для промислових підприємств. Йдеться, зокрема, про зростання уваги до проблем захисту довкілля, у тому числі економічними методами. Так представники руху інвайроменталістів наполягають на необхідності впровадження компен- сацій за користування навколишнім середовищем у вигляді екоподатків, а “зе- лені консюмеристи” закликають виробників перейти на виробництво менш шкідливих для здоров‘я побутових товарів і продуктів харчування.


 


Концепція удосконалення виробництва

стверджує, що споживачі надають перевагу товарам, які широко розповсюджені та доступні за ціною


Концепція удосконалення

товару

передбачає,  що споживачі віддають перевагу товарам із високою якістю та надійними експлуатаційними характеристиками


Концепція інтенсифікації

комерційних  зусиль стверджує, що споживачі не купуватимуть  товари підприємства  в достатній кількості, якщо не докласти значних зусиль у сфері стимулювання і збуту


 

Задоволення  потреб споживача


 

Концепція маркетингу

ґрунтується  на ствердженні,  що

запорукою досягнення цілей підприємства  є визначення потреб споживачів  і задоволення  цих потреб ефективнішими, ніж у конкурентів,  методами


Концепція соціально-етичного

маркетингу

крім інтересів підприємства  й окремих споживачів,  ураховує інтереси суспільства загалом


 

Рис.1.10. Концепції маркетингу

Інвайроменталізм – організований рух громадян та державних орга- нів, спрямований на захист та поліпшення стану навколишнього серед- овища. Консюмеризм – це організований рух громадян та державних органів, спрямований на розширення прав та можливостей покупців у відносинах з продавцями. Діяльність “зелених консюмеристів” спрямо- вана на підвищення рівня безпечності виробів.

Кожна з цих концепцій характеризується початковим пунктом управ- ління та шляхом досягнення основної мети підприємства – одержання максимального прибутку .

У  сучасних умовах при становленні ринкових відносин в Україні, проблема організації і функціонування маркетингу на підприємствах має дуже важливе значення. В Україні теорія і практика маркетингово- го управління ще не зайняли належного щабля. Вітчизняним підприєм-


ствам важко застосовувати маркетингове управління через складні умови господарювання, брак коштів для впровадження інноваційних процесів, не зовсім цивілізовані форми конкурентної боротьби. Головна увага мар- кетингу повинна бути направлена на залучення споживачів у ринкову економіку. Як на рівні підприємства  , так і на рівні країни в цілому мар- кетинг вирішує такі завдання:

1.   Він може бути використаний як ефективний інструмент визначення стратегії економічного розвитку і напрямку структурної перебудови при заданих обмеженнях в області природних, трудових і фінансових ресурсів, оскільки дозволяє проаналізувати особливості середовища діяльності і порівняти їх з наявними і потенційними можливостями економічного суб’єкта.

2.   Маркетинг може сприяти прискоренню трансформації економічної і соціальної систем, допомагаючи контролювати зміни в області попи- ту і пропозиції.

3.   Маркетинг  допомагає просуванню основних ідей трансформації в ринкову  економіку,  сприяючи їх розвитку і сприйняттю  різними представниками суспільства.

Важливими характеристиками перехідного періоду економіки і ево- люції маркетингу як його складові виступають:

-           підвищення ролі підприємства як економічного суб’єкта і суб’єкта маркетингу;

-    зміна значення і ролі споживача;

-    передача відповідальності на рівень підприємства.

Маркетинг сприяє залученню інвестицій і подоланню стагнації ви- робництва, дозволяє визначити шляхи оптимального використання на- явних виробничих можливостей для задоволення потреб споживачів.

Сучасний маркетинг –це складна система взаємодії підприємства з усіма учасниками ринку: виробниками, посередниками, споживачами, конкурентами, державними і громадськими інститутами, що вимагає за- стосування концепції маркетингу взаємодії. Тенденції розвитку сучасно- го маркетингу спрямовані на:

-           розвиток інфраструктури маркетингу (організація структур по про- веденню маркетингових досліджень, учбових центрів і т.п.) ;

-    вивчення попиту на основі більш детальної сегментації ринку;

-           збільшення залучення інвестицій промислових, торгових і сервісних фірм в маркетинг;

-           застосування «м’яких» факторів успіху: підприємницька культура і культура маркетингу, охорона навколишнього довкілля, турбота про споживача. В зв’язку з цим будуть розвиватись і функції маркетингу:

-           в товарній політиці – заходи спрямовані на захист прав споживачів, структурних зсувів в випуску продукції, сертифікації продукції і сис-


тем якості, адаптації товарів до вимог європейських і міжнародних стандартів, розширення комплексу послуг;

-           в ціновій політиці – освоєння методів застосування оптимальної рин- кової ціни, нарощування різноманітних знижок;

-           в збутовій політиці – підвищення ділової активності, ліквідація пільг і обмежень, нормалізація рівня оплати посередництва і т.п.;

-           в комунікативній  політиці – підвищення якості реклами до міжна- родного рівня, перехід до медіа досліджень і плануванню, удоскона- ленню зв’язків з громадськістю і т.п.

Промислова політика України повинна ґрунтуватись на таких прин- ципах:

-           об’єднання інтересів усіх суб’єктів підприємництва;

-           кон’юнктурний підхід до визначення пріоритетних виробничих комп- лексів, областей, регіонів, проектів;

-           ресурсний підхід до прогнозування і планування розвитку промисло- вості;

-           альтернативний підхід до визначення пріоритетних напрямків.

Зазвичай фірма намагається знайти нові потенційні ринки, нову про- дукцію для існуючих споживачів, нових споживачів для реалізації на- явної продукції і вивчати діяльність потенційних конкурентів розвитку промисловості;

-           наукове обґрунтування визначених пріоритетів;

-           інноваційна стратегія розвитку промисловості;

-           підвищення конкурентоспроможності промислових товарів шляхом залучення нових технологій;

-           інтеграція промисловості України в світове господарство.

Контрольні питання

1. Значення маркетингової діяльності в управлінні підприємством.

2. Визначення поняття “маркетинг”, “промисловий маркетинг”, “пред- мет промислового маркетингу”.

3. Основні принципи та завдання промислового маркетингу.

4. Суб’єкти промислового маркетингу. Фактори зовнішнього та вну- трішнього середовища діяльності підприємства.

5. Види організаційних структур служби маркетингу.

6. Переваги та недоліки основних видів організаційних структур служби маркетингу.

7. Функції промислового маркетингу.

8. Визначення комплексу маркетингу.

9. Концепції промислового маркетингу та їх взаємозв'язок.

10. Напрямки розвитку сучасного промислового маркетингу.