ЗМІСТ

Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Розділ 1. Сутність, завдання і тенденції розвитку

промислового маркетингу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.1. Предмет та сутність промислового маркетингу. . . . . . . . . . . . . . . 4

1.2. Функції промислового маркетингу. Маркетингове середовище.. . . 7

1.3. Організація маркетингової  діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.4. Концепції промислового маркетингу та тенденції

його розвитку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Розділ 2. Стратегії промислового маркетингу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.1. Поняття та формування стратегії промислового маркетингу.. . . 22

2.2. Моделі прийняття стратегічних рішень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Розділ 3. Ринки промислових товарів та особливості

маркетингової діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.1. Класифікація та характеристика промислових ринків. . . . . . . 48

3.2. Характеристика товарів промислового призначення (ТПП). . . . 53

3.3. Основні відмінності між ринками товарів промислової продукції та товарів кінцевих споживачів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Розділ 4. Планування маркетингової діяльності на підприємстві. . . . . . 59

4.1. Цілі, завдання та види планування.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

4.2. Сутність маркетингового планування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4.3.Структура бізнес – плану. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Розділ 5. Маркетингові дослідження на промисловому підприємстві.. . . . 70

5.1. Роль, структура і зміст маркетингових досліджень. . . . . . . . . . . 70

5.2. Об’єкти маркетингових досліджень. Етапи досліджень..  . . . . . 72

5.3. Види маркетингової  інформації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Тема 6. Конкуренція на промислових ринках. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

6.1. Сутність, функції , методи та види конкуренції. . . . . . . . . . . . . . 81

6.2. Фактори галузевої конкуренції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

6.3. Конкурентні стратегії та переваги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

6.4 .Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства . . . . 90

6.5. Потенціал та резерви підвищення

конкурентоспроможності підприємства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Розділ 7. Кон‘юнктура ринку промислової продукції.. . . . . . . . . . . . . . . .102

7.1. Поняття ринкової кон‘юнктури та її показники. . . . . . . . . . . . .102

7.2. Прогноз товарного ринку. Методи прогнозування збуту. . . .113

7.3. Ризик та його критерії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118

Розділ 8. Сегментування ринку. Формування і дослідження

попиту на промислові  товари. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125

8.1. Сегментуванняя  ринку ТПП.Принципи сегментування. . . . .125

8.2. Макро –та мікро сегментування ринку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127


8.3. Визначення цільового ринку та позиціонування товару.  . . . .131

8.4. Особливості  попиту на промисловому підприємстві. . . . . . . .134

8.5. Фактори впливу на попит організацій-споживачів.

Мотиви попиту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141

8.6. Дослідження попиту та визначення місткості ринку. . . . . . . .144

Розділ 9. Маркетинг у галузі закупівлі промислових товарів . . . . . . . . .153

9.1. Закупівельна  діяльнісь. Вимоги та функції. . . . . . . . . . . . . . . . .153

9.2. Процес закупівлі промислових товарів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155

Розділ 10. Товарна політика та управління асортиментом

продукції на промислових підприємствах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168

10.1. Зміст, структура та завдання товарної політики підприємства . 168

10.2. Конкурентоспроможність товару і методи її визначення.  . .176

10.3. Життєвий цикл товару . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187

10.4. Управління інноваціями в маркетинговій

товарній політиці промислового підприємства . . . . . . . . . . . . .196

10.5. Промисловий бренд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205

Розділ 11. Цінова політика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207

11.1. Суть, фактори та етапи ціноутворення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207

11.2. Стратегії ціноутворення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212

11.3. Методи ціноутворення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217

Розділ 12. Управління розподілом і збутом готової продукції . . . . . . . .238

12.1. Мета політики розподілу, завдання та

характеристика збуту продукції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238

12.2. Планування збуту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240

12.3. Канали розподілу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243

12.4. Значення посередницької діяльності на сучасному етапі . .251

13. Планування і регулювання збутових запасів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257

13.1. Запаси. Мотиви створення матеріальних запасів. . . . . . . . . .257

13.2. Види матеріальних  запасів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258

13.3. Нормування збутових запасів на підприємстві . . . . . . . . . . . .261

13.4. Система управління запасами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266

13.5. Аналіз АВС-ХУZ в управлінні матеріальними  запасами . . . . . 270

Розділ 14. Система маркетингових комунікацій у

промисловому маркетингу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274

14.1. Характеристика складових маркетингової комунікації. . . . .274

14.2. Internet – технології у промисловому маркетингу. . . . . . . . .283

Розділ 15. Контроль, аналіз та ефективність маркетингової діяльності.. . . .287

Тести та завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

ЗМІСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Ольга Федорівна ОСНАЧ Володимир Петрович ПИЛИПЧУК Лілія Павлівна КОВАЛЕНКО

ПРОМИСЛОВИЙ МАРКЕТИНГ ПІДРУЧНИК

2-ге видання

Оригінал-макет підготовлено

ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 30.09.2010. Формат 60х84 1/16

Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.

Умовн. друк. арк. 20,5. Наклад – 600 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ 04176 тел./факс 044-425-01-34

тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95

800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006