14.2. Internet – технології у промисловому маркетингу.

Найважливішим методом реклами товарів промислового призначен- ня виступає пряма поштова реклама та використання найсучасніших Internet-технологій.

Прямий маркетинг є мистецтвом і наукою безпосередньої дії на спо- живача з метою реалізації товару (послуг) і розвитку прямих відносин з клієнтом (рис. 14.7).

Пряма поштова реклама—це особлива форма ділового листування, яка розглядається як один із засобів розповсюдження реклами, що осо- бливо важливо при збуті товарів промислового призначення.

Аналіз структури витрат на рекламу товарів промислового призначен- ня, проведений українським журналом «Маркетинг і реклама», показав, що близько 84 % рекламодавців використовують пряму поштову рекламу як частину комплексу заходів маркетингу своїх товарів. На цей вид ре- клами в середньому асигнується близько 10 % кошторисів рекламних ви- трат. Деякі постачальники товарів промислового призначення асигнують на пряму поштову рекламу 30—50 % своїх рекламних засобів.


 


Телемаркетинг Використання                     телефонних мереж    для      безпосереднього продажу   товару   споживачам. Співробітники   фірм   надають безкоштовні           для                клієнтів телефонні    номери                        для отримання  від  них  замовлень, інформацію   про   які   покупці отримують з реклами


Електронна торгівля Прямий маркетинг через двоканальну систему, яка зв'язує кабельною або телефонною лінією споживачів з комп'ютеризованим каталогом продавця. Споживач зв'язується з продавцем за допомогою персонального комп'ютера


 

Форми прямого маркетингу


Маркетинг за каталогом

Розсилання каталогів

потенційним клієнтам або вручення їх у

місцях продажу товарів


Прямий                      маркетинг поштою (директ-мейл) Поштові          відправлення листів, реклами, зразків, проспектів                             тощо потенційним клієнтам


Телевізійний маркетинг

Показування

реклами   прямої відповіді


 

Рис 14.7. Форми прямого маркетингу

Ще одна причина популярності прямої поштової реклами в галузі ви- робництва і торгівлі товарами промислового призначення — це простота оцінювання її результатів, як правило, на підставі кількості отриманих замовлень. За допомогою цих замовлень можна встановити їх зв’язок з тим чи іншим матеріалом прямої поштової реклами.

Інтернет вплинув і надалі сильно впливає на формування і розвиток світового інформаційного співтовариства. Як соціальне явище Інтернет

– глобальний засіб комунікацій, що забезпечує обмін текстовою, графіч- ною, аудіо- і відеоінформацією, і доступ до онлайнових служб без тери- торіальних і національних меж. Це ефективний інструмент досліджень, розвитку торгівлі і бізнесу, впливу на аудиторію. Технологічні можли- вості Інтернету, зумовлюють швидкий розвиток світового інформаційно- го співтовариства. А з його розвитком змінюються і підходи до управлін- ня бізнесом і маркетингом як одним з його складових частин.

Інтернет-реклама – нове поняття. Її загальновизнаного визначення, мабуть, немає й дотепер. Є два цікавих визначення інтернет-реклами:


1)  інтернет-реклама  — конвергенція традиційної реклами і маркетингу прямого відгуку;

2)  інтернет-реклама – конвергенція брендингу, поширення інформації та продаж – усе в одному місці.

Переваги Інтернету перед іншими медіа:

-           таргетинг (точне охоплення цільової аудиторії) – географічний, тим- часовий, за тематичними сайтами;

-           тракінг – можливість аналізу поведінки відвідувачів на сайті й удо- сконалювання сайта, продукту і маркетингу відповідно до висновків;

-           доступність (24/24 і 7/7: 24 години на добу, 7 днів на тиждень) і гнуч- кість (почати коригувати і перервати рекламну кампанію можна мит- тєво);

-           інтерактивність – споживач може взаємодіяти з продавцем і продук- том, вивчити його, іноді спробувати (наприклад, демоверсії програм, главу книги тощо) і якщо підходить – купити;

-           можливість розміщення великої кількості  інформації (включаючи графіку, звук, відео, спецефекти);

-           оперативність поширення й одержання інформації;

-           порівняно низька вартість;

-           більш сконцентрована увага користувача перед ПК, можливість розі- братися в деталях;

-           можливість створити віртуальні співтовариства за інтересами, про- фесійними заняттями. А це вже готова цільова аудиторія.

Існує  досить багато можливостей використання Інтернету для рекламування – це й повідомлення системи телеконференцій, і цільові розсилання, і, звичайно, банерна реклама на WWW.

Банер – це рекламне зображення чи текстова інформація певного формату, розташовані на веб-сайті. Найпопулярніші  графічні банери розміром 468×60 пікселів (крапок).  Зображення на банері може бути анимованим. При натисканні на банер користувач потрапляє на сайт, що рекламується банером.

Банер можна використовувати в двох якостях:

1)  для підвищення відвідуваності сайта;

2)  як могутній засіб іміджевої реклами.

На банері можуть бути зазначені телефон фірми, інформація про неї або просто логотип.

Наступним методом стимулювання збуту товарів промислового при- значення є каталоги.

Видавати каталог доцільно, якщо фірма випускає досить різноманіт- ний асортимент товарів, які різняться розмірами, формою або іншими характеристиками.


Висока вартість видання каталогів диктує доцільність фінансування заходів щодо виявлення осіб і організацій, розсилання яким принесе фір- мі найбільшу віддачу.

Контрольні питання

1.         Що містить у собі поняття маркетингова політика комунікацій?

2.         Назвіть елементи маркетингової політики комунікацій.

3.         Які елементи входять до процесу маркетингових комунікацій?

4.         Назвіть фактори впливу на засоби маркетингової комунікації.

5.   Розкрийте сутність пріоритетних напрямів використання осно- вних засобів реклами.

6.   Які засоби стимулювання збуту використовує підприємства то- варів промислового призначення?

7.         Що таке прямий маркетинг?

8.         Які можливості відкривають Інтернет-технології?