13.2. Види матеріальних запасів

Поняття запасу пронизує всі сфери матеріального виробництва, тому що матеріальний потік на шляху переміщення від первинного джерела сировини до кінцевого споживача може накопичуватися у вигляді запасу на будь-якій ділянці. Управління запасами на кожній з ділянок має свою специфіку. У теорії управління запасами виділяють такі їх види:

1.   За місцем продукції у матеріальному потоці:

-           запаси матеріальних ресурсів;

-           запаси незавершеного виробництва;

-           запаси готової продукції;


-           запаси тари;

-           запаси зворотних відходів.

2.   По відношенню до міст формування:

-           запаси в закупівельній сфері – матеріальні ресурси, які знаходяться в мате- ріальному потоці від постачальників до складів матеріальних ресурсів това- ровиробника, призначені для забезпечення виробництва готової продукції;

-           виробничі запаси, запаси матеріальних  ресурсів і незавершеного ви- робництва, які надійшли до споживачів і не були перероблені, зна- ходяться на підприємствах усіх  галузей сфери матеріального ви- робництва, призначені для виробничого споживання і дають змогу забезпечити безперервність виробничого процесу;

-           товарні (збутові) запаси, запаси готової продукції, транспортні за- паси, які знаходяться на складах готової продукції фірми-виробника та у дистрибутивній мережі, призначені для задоволення попиту спо- живачів (продажу);

-           сукупні матеріальні запаси є об'єктом оптимізації управління з пози- ції загальних витрат. Містять у собі всі названі види запасів: запаси в постачанні, виробничі запаси і товарні запаси.

3.   По відношенню до місця знаходження:

-           складські запаси, запаси продукції, які знаходяться на складах різного типу як внутрішньофірмових, так і посередників;

-           транспортні запаси (запаси в дорозі, транзитні запаси), запаси мате- ріальних ресурсів, незавершеного виробництва або готової продукції, які знаходяться в процесі транспортування від однієї ланки системи до іншої або в межах однієї ланки системи;

-           запаси вантажоперероблення, специфічний складський запас, який формується для зберігання (наприклад, перевантаження в одному транспортному вузлі з одного виду транспорту на інший, консоліда- ція, сортування і т.д.).

4.   За функціональним призначенням (стосуються виробничих і товарних запасів):

-           поточні (регулярні)  запаси —   це  основна частина виробничих і товарних запасів, які призначені для забезпечення безперервності процесу виробництва і збуту між двома черговими поставками. Утво- рюються за умов нерівномірного і регулярного постачання через не- відповідність обсягів постачання і разового споживання;

-           страхові (гарантійні) запаси призначені для безперервного постачання споживача за непередбачених обставин: відхилення в періодичності та величині партій постачань від зміни інтенсивності споживання, затрим- ки постачань у дорозі, збої у виробничо-технологічних циклах і т.д.;

-           підготовчі (буферні) запаси — це частина виробничого (товарного) запа- су, призначена для підготовки матеріальних ресурсів і готової продукції


до виробничого  або особистого споживання. Їхня наявність зумовлена необхідністю виконання певних операцій з приймання, оформлення, завантаження-розвантаження, додаткової підготовки до споживання;

-           сезонні запаси – це запаси матеріальних ресурсів і готової продукції, які створюються для вирівнювання сезонних коливань попиту в поза сезонний термін виробництва чи транспортування.

-           запаси просування готової продукції формуються і підтримуються в дистрибутивних каналах для швидкої реакції на здійснювану фірмою маркетингову політику просування товару на ринок, що може зумо- вити різке збільшення попиту на готову продукцію фірми;

-           спекулятивні запаси зазвичай створюються фірмами для матеріаль- них ресурсів з метою захисту від можливого підвищення цін на них або введення протекційних квот і тарифів;

-           застарілі (неліквідні) запаси утворюються внаслідок розбіжності ци- клів у виробництві і дистриб’юції з життєвим циклом товарів, а також через погіршення якості товарів під час зберігання.

5.   По відношенню до розподільчої ланки:

-           запаси в постачальників;

-           запаси в споживачів;

-           запаси в торгових посередників;

-           запаси в посередників у фізичному розподілу.

Запаси готової продукції на складах підприємств-виробників засобів виробництва утворюються внаслідок розбіжності терміну виготовлення і відвантаження продукції споживачам.

Основні фактори утворення запасів готової продукції на складах під- приємств:

-           необхідність безперебійного процесу задоволення потреб клієнтів;

-           необхідність накопичення готової продукції до розмірів необхідної партії відвантаження;

-           термін для упакування та відвантаження продукції;

-           термін для проведення лабораторних аналізів у постачальника;

-           термін для завантаження транспортного засобу;

-           укомплектування партії поставки, якщо відвантажують декілька ви- дів матеріальних ресурсів одночасно;

-           термін на оформлення транспортної документації і очікування пере- дачі завантаженого транспорту транспортній організації;

-           необхідність створення резервних запасів для позачергових терміно- вих замовлень споживачів,  або при збільшенні кількості спочатку за- казаних матеріалів і т. ін.

Класифікація запасів за названими ознаками досить умовна і призна- чена в основному для їхнього контролю та управління ними.