13.1. Запаси. Мотиви створення матеріальних запасів.

Запаси в тому чи іншому вигляді є по всій довжині матеріального по- току як у сфері виробництва, так і в сфері обігу продукції.

Матеріальні запаси – це продукція виробничо-технічного призна- чення, яка знаходиться на різних стадіях виробництва і товарообігу, що очікує на вступ у процес виробничого або особистого споживання.

В умовах жорсткої конкурентної боротьби за ринки збуту кожен ви- робник повинен бути готовий до продажу готової продукції, яку потре- бує споживач. У зв’язку з цим важлива роль відводиться формуванню збутових запасів, їх утриманню і комплектації.

Незважаючи на те, що утримання запасів пов'язане з певними витра- тами, підприємці змушені створювати їх.

Основні мотиви створення матеріальних запасів:

1.   Імовірність порушення встановленого графіка постачань (не передба- чене зниження інтенсивності вхідного матеріального потоку). У цьо- му випадку запас необхідний для того, щоб не припинився виробни- чий процес, що особливо важливо для підприємств із безперервним циклом виробництва.

2.   Можливість коливання попиту (непередбачене збільшення інтенсив- ності вихідного потоку). Попит на яку-небудь групу товарів можна передбачити з великою ймовірністю. Однак прогнозувати попит на конкретний товар набагато складніше. Тому якщо не мати достатньо- го запасу цього товару, можлива ситуація, коли платоспроможний попит не буде задоволений.

:

 
3.   Сезонні коливання виробництва деяких видів товарів. В основному це

стосується продукції сільського господарства.

4.   Знижки за покупку великої партії товарів також можуть стати при- чиною створення запасів готової продукції.

5.   Спекуляція. Ціна на деякі товари може різко зрости, тому підприєм- ство, яке зуміло передбачати це зростання, створює запас, щоб одер- жати прибуток за рахунок підвищення ринкової ціни.

6.   Витрати, пов'язані з оформленням замовлення. Процес оформлення кожного нового замовлення супроводжується адміністративними ви- тратами (пошук постачальника, проведення переговорів з ним, відря- дження, міжміські, переговори). Знизити ці витрати можна скоротив-


ши кількість замовлень, що рівнозначно збільшенню обсягу партії, яка замовляється, і, відповідно, підвищенню розміру запасу.

7.   Можливість рівномірного здійснення операцій з виробництва і розпо- ділу. Ці два види діяльності тісно взаємопов'язані між собою: розпо- діляється те, що виробляється. Якщо запасів немає та інтенсивність матеріальних потоків у системі розподілу коливається відповідно до змін інтенсивності виробництва. Наявність запасів у системі розпо- ділу дозволяє здійснювати процес реалізації більш рівномірно, неза- лежно від ситуації у виробництві. Наявність виробничих запасів усу- ває коливання в постачаннях сировини і напівфабрикатів, забезпечує рівномірність процесу виробництва.

8.   Можливість негайного обслуговування покупців.  Виконати замовлен- ня покупців можна в такий спосіб:

•           виготовити замовлений товар;

•           закупити замовлений товар;

•           видати замовлений товар негайно з наявного запасу.

Останній спосіб найдорожчий, тому що потребує утримання запасу. Однак в умовах конкуренції можливість негайного задоволення замов- лення може виявитися вирішальною в боротьбі за споживача.

9.   Зведення до мінімуму простоїв у виробництві через відсутність запас- них частин. Поломка устаткування, різноманітні аварії можуть при- звести, за умови відсутності запасів деталей, до виробничого процесу. Особливо це важливо для підприємств із безперервним процесом ви- робництва, тому що в цьому випадку припинення виробництва може дорого коштувати.

10. Спрощення процесу управління  виробництвом. Йдеться про ство- рення запасів напівфабрикатів на різних стадіях виробничого процесу всередині підприємства. Наявність цих запасів дає можливість знизити вимоги до ступеня узгодженості виробничих процесів на різних ділян- ках, а, отже – і відповідні витрати на організацію управління цими про- цесами.