9.1. Закупівельна діяльнісь. Вимоги та функції

Забезпечення підприємства сировиною, матеріалами і комплектую- чими виробами, основним устаткуванням і допоміжним обладнанням, своєчасна їх закупівля в необхідному асортименті, кількості  і високої якості впливає на кінцеві результати діяльності підприємства. Особливо цей вплив відчувається в ринкових умовах, коли кінцеві результати ді- яльності підприємства залежать від кваліфікації, вміння, компетенції та ініціативи робітників закупівельного центру.

Закупівельним центром зазвичай називають сукупність осіб або груп осіб, які беруть участь у процесі ухвалення рішення про закупівлю. Учас- ники такого центру мають ряд загальних цілей (вони не завжди повністю збігаються) і розподіляють відповідальність за ризики, пов'язані з ухва- ленням рішення. Взаємодія усередині центру здійснюється, виходячи з ролі, які його учасники виконують у процесі закупівлі. Всі учасники цен- тру або беруть безпосередню участь у процесі купівлі, або відповідають за результати діяльності фірми і тому тим або іншим чином беруть участь в ухваленні рішень про закупівлю.

Структура закупівельних органів, їх чисельність залежить від розмі- рів організації-споживача,  ресурсів, рівня спеціалізації, різноманітності та обсягів виробництва, рівня формалізації (функціональні підрозділи у великих фірмах) і спеціалізації процесу закупівлі. У невеликих фірмах функції закупівель товару виконують керівники. У великих фірмах рі- шення по закупівлі, особливо щодо найбільш важливих товарів, приймає закупівельний центр.

Діяльність по закупівлі ресурсів повинна виконувати такі вимоги:

-           своєчасно, повністю і комплектно забезпечувати підрозділи підпри- ємства необхідними ресурсами в потрібній кількості і якості;

-           економно використовувати ресурси, підвищувати продуктивність праці (скорочувати тривалість виробничого циклу, обертання обіго- вих коштів), повністю використовувати відходи виробництва (підви- щувати ефективність інвестицій та інших показників);

-           подавати пропозиції з підвищення конкурентоспроможності продук- ції, що випускається шляхом зміни постачальників конкретних ре-


сурсів і заміни ресурсів на ресурси вищої якості і економніших умов постачання;

-           правильно визначати потреби підприємства в матеріально-технічних ресурсах, розробляти план їхньої закупівлі, забезпечувати їхнє збере- ження і підготовлювати до раціонального використання.

Повнота забезпечення характеризує відповідність кількості матеріа- лів окремого виду, що закуповується, реальним потребам. Комплектність забезпечення розуміють як наявність усіх найменувань матеріальних ре- сурсів у кількості, яка необхідна для повного і своєчасного забезпечення потреби виробництва.

Без своєчасного і комплектного забезпечення підприємства ресурса- ми неможливо виконати план виробництва в необхідному обсязі і асор- тименті.

Несвоєчасне одержання підприємством ресурсів для виробництва продукції призводить до порушення ритмічності роботи, виникнення за- грози невиконання договірних зобов’язань. Це спричинює уповільнення одержання коштів від продажу товарів. А відсутність коштів негативно впливає на діяльність підприємства в цілому.

Економічність постачання – фактор, який визначає основну частину витрат, пов’язану з виробництвом і збутом, тому що матеріальні витрати становлять більшу частину собівартості продукції, яка випускається.

Від результатів постачання значною мірою залежить якість виробле- ної продукції, тому що на її рівень впливає якість сировини, матеріалів і напівфабрикатів, їхня відповідність вимогам стандартів і технічним умо- вам. Кожна вимушена заміна потрібного матеріалу призводить до збіль- шення витрат і зниження якості продукції.

Діяльність щодо забезпечення підприємства матеріально-технічними ресурсами прямо і побічно впливає на рівень продуктивності  праці. Прямий  вплив виявляється при витратах праці на транспортування, вантажно-розвантажування і складання матеріалів, підготовку їх до ви- робничого використання. Від того, наскільки механізовані й автомати- зовані ці операції, залежить продуктивність праці працівників складів і вантажників, і, як наслідок, їх чисельність. Побічний вплив проявляється в тому, що своєчасне, повне і комплектне постачання виробництву еко- номічних матеріалів сприяє зниженню трудомісткості виготовлення про- дукції, ефективнішому використанню виробничих потужностей.

Результати діяльності по забезпеченню підприємства матеріально- технічними ресурсами впливають і на собівартість випуску продукції.

Правильне визначення потреби в матеріальних ресурсах, використан- ня науково обґрунтованих їх витрат, забезпечення їхнього збереження під час транспортування, складування, раціональна підготовка до виробни- чого використання,  добре організоване нормування  виробничих запасів,


суворий контроль за рухом ресурсів від часу їх закупівлі до виходу гото- вої продукції – усе це приводить до зменшення витрат, що безпосередньо відбивається на зниженні собівартості продукції, яка випускається.

Основні функції закупівельних центрів промислового підприємства:

-    дослідження ринку сировини і матеріалів;

-    визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах;

-    складання плану закупівель;

-    вибір постачальників;

-           складання угод з постачальниками, транспортними організаціями на поставку сировини і матеріалів;

-    приймання матеріальних ресурсів на склади;

-           встановлення ліміту на матеріали для цехів та оформлення докумен- тів для видачі в цехи;

-    контроль за станом норм виробничих запасів;

-    забезпечення зберігання матеріальних ресурсів;

-    участь у виставках, ярмарках тощо.

При закупівлі ресурсів підрозділи з матеріально-технічного забезпе- чення повинні вивчати і аналізувати ринки сировини, матеріалів, облад- нання, виявляти інформацію про нові матеріали, можливості їх залучення до виробничого процесу, технології їх виробництва. А також вміти відби- рати найбільш надійних постачальників, визначати найбільш економічні форми товароруху, вивчати зміну цін на ресурси, враховувати співвідно- шення між попитом і пропозицією їх на ринку, укладати контракти з по- стачальниками на вигідному підґрунті, здійснювати чітке контролювання просування ресурсів від терміну їх закупівлі до випуску готової продукції, щоб мінімізувати витрати, знизити собівартість випуску продукції, одер- жати прибуток і забезпечити рентабельність застосованого капіталу.