Передмова

Розвиток галузей промисловості зумовлений для України  не тіль- ки внутрішньою потребою,  але й потребою ефективного інтегрування в міжнародний розподіл праці, що потребує підвищення конкурентоспро- можності товарів, особливо в умовах вступу України в Світову організа- цію торгівлі, тому промисловому маркетингу на сучасному етапі потріб- но приділяти величезне значення.

Підприємствам доводиться розв‘язувати багато складних проблем, щоб одержати максимальний успіх на ринку. Досконале знання потреб споживача та виробництво товарів, що їх задовольняють – єдина мож- ливість досягти цілей пов‘язаних з прибутком, збільшенням обсягу про- дажу, проникненням на нові ринки. Сучасні маркетингові технології до- зволяють досягнути цієї мети.

Впровадження концепції  промислового маркетингу в практику, розв’язання виробничо-економічних завдань має для країни стратегічну важливість. Промисловий маркетинг – це вид діяльності, який забезпе- чує взаємодію підприємств з організаціями-споживачами, які купують товари і послуги для їх подальшого використання в виробництві або пе- репродажу іншим споживачам з метою одержання прибутку.

Це вимагає проведення ретельних маркетингових досліджень для прийняття обґрунтованих господарських рішень. Гостро стоїть перед про- мисловими підприємствами проблема прийняття виважених стратегіч- них рішень щодо освоєння нового ринку, диверсифікації напрямів діяль- ності, виходу на ринок з новим товаром тощо.

Реалізація принципів  маркетингу переосмислення  пріоритетів ді- яльності промислових організацій, своєю чергою, вимагає підготовки фахівців, здатних діяти в умовах реалій сучасного бізнесу. Інструмента- рії промислового маркетингу опановують як керівники підприємств, так і майбутні менеджери, технологи та інші фахівці з питань маркетингу. Слід підкреслити, що промисловий маркетинг висвітлено в літературі з маркетингу недостатньо, тому автори запропонували стислий перегляд матеріалу для вивчення курсу “Промисловий маркетинг”.

Підручник складається з 15 розділів. До кожного розділу розроблені тести та завдання. В додатку розміщені кейси. Для підвищення зручнос- ті користування підручником використані: приклади, завдання, ключо- ві терміни, контрольні питання. В кінці наведено перелік робіт відомих зарубіжних та вітчизняних фахівців, якими користувались автори і які можуть бути використані читачами для більш глибокого вивчення мате- ріалу.

У вправах використовуються умовні дані.