6.1. Сутність, функції , методи та види конкуренції.

Конкуренція  – притаманне товарному виробництву змагання між окремими господарськими суб’єктами (конкурентами), заінтересовани- ми у більш вигідних умовах виробництва і збуту товарів, а також у за- доволенні різноманітних потреб покупців і одержання найбільшого при- бутку.

Згідно  із  Законом України  «Про обмеження монополізму та не- допущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» конкуренція — змагальність  підприємців, коли їх самостійні дії обмеж- ують можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво товарів, яких потребує спо- живач.

Розрізняють такі основні функції конкуренції: регулювальну, іннова- ційну, адаптаційну, розподільчу та контролюючу.

Фірма здійснює свою діяльність, перебуваючи в конкурентному се- редовищі, яке характеризується не тільки дією двох підприємств, а також впливом інших сил і факторів.

За методами здійснення конкурентної боротьби конкуренцію поділя- ють на цінову і нецінову. Цінова конкуренція здійснюється за допомогою зниження ціни на товар. Розрізняють такі способи зниження ціни:

-           знижка з прейскурантів;

-           використання демпінгових цін;

-           сезонний розпродаж;

-           розпродаж за зниженими цінами продукції, термін реалізації якої за- кінчився;

-           подовження строків споживчого кредиту на придбання товарів дов- гострокового користування.

В умовах сучасного ринку підприємці повинні приділяти особливу увагу якості продукції, її новизні, оформленню, обслуговуванню, рекла- мі, іміджу. Отже, доцільно робити ставку на нецінову конкуренцію. Не- цінова конкуренція — метод конкурентної боротьби, де вирішальну роль відіграють:

-           диференціація продукції;

-           зміна властивостей продукції;

-           надання продукції якісно нових властивостей;


-           створення нової продукції для задоволення як існуючих, так і нових потреб;

-           оновлення властивостей товару, які є символом моди, престижу;

-           зниження експлуатаційних витрат;

-           удосконалення послуг, які супроводжують товар.

Нецінова конкуренція висуває на перший план споживчі властивості товару, які містять не лише набір техніко-економічних параметрів, а й певний рівень умов постачання, технічне обслуговування тощо.

На сучасному ринку розрізняють такі види конкуренції:

-           функціональна – конкуренція технічних засобів, які призначені для виконання однакових функцій (обробка металів можлива декількома методами, наприклад, різанням, куванням, тисненням, штампуван- ням);

-           видова – конкуренція товарів, які призначені для задоволення одних і тих же потреб, але розрізняються параметрами (автомобілі з різною потужністю, взуття – повсякденне і святкове тощо);

-           предметна – конкуренція ідентичних товарів, але різної якості.

Отже, розглянуті методи конкурентного суперництва не лише спі- віснують, а й взаємодіють. Науково-технічний прогрес створює широкі можливості для нецінової конкуренції: розширює техніко-технологічний потенціал виробництва, забезпечує модифікацію і диференціацію існую- чих продуктів, створює нові та більш якісні продукти.

Фактори, які  впливають на конкурентну боротьбу


Розмір ринку

чим більший ринок, тим сильніші конкуренти


Вимоги до розмірів необхідних капітальних вкладень


Темпи росту ринку Швидкий ріст полегшує впровадження на ринок


Потужності Зайві потужності приводять до падіння цін


 


 

Ціна


Рівень стандартизації (диференціації) товару


Економія на масштабах


 

Рис.6.1. Фактори,  які впливають на конкурентну боротьбу