5.2. Об’єкти маркетингових досліджень. Етапи досліджень.

Об‘єкти маркетингових досліджень зображені на рис.5.1.

Рис.5.1. Об‘єкти маркетингових досліджень

Промислові маркетингові дослідження – це широка сфера діяльнос- ті, яка визначається як систематичний збір, обробка та аналіз інформації з ціллю прийняття маркетингових рішень і зниження рівня ризику і не- впевненості, щодо прийнятих рішень.


Задачі маркетингових досліджень:

-           визначення ємності ринку, стану і структури ринку, тенденцій розви- тку, оосновних покупців товарів підприємства;

-           дослідження поведінки споживачів(покупців);

-           визначити рівень попиту і пропозиції;

-           визначення конкурентоспроможності товарів і підприємства в цілому;

-           забезпечить орієнтацію підприємства на виробництво тих товарів, які дають можливість одержувати прибутки;

-           визначення ефективності каналів розподілу;

-           визначення системи стимулювання збуту;

-           дослідження постачальників;

Маркетингові дослідження на ринку ТПП вимагають проведення та- ких основних етапів( рис.5.2.)

Рис. 5.2. Процес маркетингових досліджень