АНОТАЦІЯ

О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко

ПРОМИСЛОВИЙ МАРКЕТИНГ ПІДРУЧНИК

2-ге видання

Затверджено Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2011


УДК  681.3.07(075.8)

ББК  88.5я73

П  32

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-1648 від 10.10.2007)

Рецензенти:

Пелішенко В. П. — доктор економічних наук, професор;

Степанов В. М. — доктор економічних наук, професор;

Стрій Л. О. — доктор економічних наук, професор.

Оснач О. Ф., Пилипчук В. П., Коваленко Л. П.

П 32 Промисловий маркетинг. Навч. посіб. 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури,

2011. – 364 с.

ISBN 978-966-364-842-2

У підручнику розглядаються сутність, завдання, концепції та особливості промис- лового маркетингу. Особлива увага відводиться дослідженню ринку промислових това- рів, показується їх класифікація, наводяться основні відмінності між ринками товарів промислового та споживчого призначення. Визначається вплив факторів кон'юнктури ринку на здійснення маркетингової діяльності підприємств. Пропонуються підходи до формування товарної політики підприємств, вибору відповідних методів щодо визна- чення оптимальних каналів розподілу. Теоретичні положення доповнені статистичними даними, графіками, рисунками, що сприяє більш ефективному розумінню основних положень промислового маркетингу.

Підручник підготовлено для студентів, викладачів, науковців та фахівців які за-

ймаються маркетинговою діяльністю на промислових ринках.


 

ISBN 978-966-364-842-2


УДК 681.3.07(075.8)

ББК 88.5я73

© Оснач О. Ф., Пилипчук В. П.,

Коваленко Л. П., 2011

© Центр учбової літератури, 2011