4.3.Структура бізнес – плану.

Тактичні плани маркетингу входять як складова до бізнес-планів фірм. Бізнес-план – це документ, в якому обґрунтовується реальність запропо- нованої справи з погляду умов ринку і можливостей фірми. В бізнес-плані розробляється  схема розвитку подій, визначаються джерела фінансуван- ня. Однією із головних цілей бізнес-плану саме і є пошук інвестицій.

Бізнес-план складається з кількох розділів. Першим є резюме — стис- ле висвітлення змісту інших розділів бізнес-плану.

Другий розділ – характеристика  сфери діяльності фірми та її про- дуктів.  У  цьому розділі визначається стан та перспективи розвитку сфери, що в ній функціонує фірма, можливості впровадження нової чи модифікації існуючої продукції,  аналізується поведінка споживачів, ринки, чинники, які впливають на рівень бізнесового ризику, показни- ки економічного та фінансового плану, характеристика виробничої та матеріально-технічної  бази, господарських зв‘язків тощо.

У третьому розділі бізнес-плану (аналіз та дослідження ринку)  ви- світлюються факти, які підтверджують те, що фірма має власну частку ринку, а її продукт може бути проданий, незважаючи на конкуренцію.

У четвертому розділі (маркетингова програма) визначається, що фір- ма буде виробляти і продавати, за якою ціною і як саме. План маркетингу для товару складається з таких розділів:


-           анотація (план основних тез);

-           SWOT – аналіз;

-           цільові ринки фірми;

-           цілі маркетингу;

-           маркетингова стратегія;

-           комплекс маркетингових заходів;

-           бюджет маркетингу;

-           контроль плану маркетингу.

П’ятий розділ (план виробництва та операцій) має на меті обгрун- тування реальності виробництва продукції належної якості, в необхідній кількості та в необхідний час.

У  шостому розділі (менеджмент) подається характеристика про- відних менеджерів, аналізується схема організаційної будови фірми, за- вдання та функції персоналу, система оплати праці.

У сьомому розділі бізнес-плану подається часовий розклад окремих заходів, що потрібні для їхнього взаємоузгодження (створення і вдоско- налення продукції, маркетингові дослідження ринку, здійснення прода- жу продукції фірми, інших виробничих операцій).

У восьмому розділі бізнес-плану розглядаються можливі ризики та про- блеми, на які може натрапити фірма у наступних періодах своєї діяльності.

Найбільш трудомістким та найвідповідальнішим є дев’ятий розділ бізнес-плану (фінансовий план). Його основна мета – визначити фінан- совий потенціал фірми і потреби в інвестуванні.

Крім  того, у  фінансовому плані  розробляють прогноз прибутків (збитків), проекти руху грошей, джерел засобів і напрямків їх викорис- тання, плановий баланс, а також розраховують основні фінансові показ- ники (коефіцієнти та співвідношення).

Контрольні питання

1. Планування як функція управління.

2. Які основні етапи планування?

3. Назвіть методи розробки планів.

4. Назвіть основні завдання управління маркетингом.

5. Визначте поняття “маркетингового планування” та його головні завдання.

6. За якими показниками поділяють плани маркетингу?

7. У чому полягає суть та особливості маркетингового стратегічного планування?

8. Структура маркетингового планування.

9. Значення цілей та місії фірми.

10. Назвіть основні завдання маркетингового стратегічного плану- вання та найбільш відомі маркетингові стратегії.

11. Які існують методи стратегічного планування?

12. Назвіть основні завдання оперативного та тактичного планування маркетингу.

13. Структура бізнес-плану.