4.1. Цілі, завдання та види планування.

Планування як процес розробки плану – безперервний пошук і ви- користання нових шляхів і способів удосконалювання діяльності під- приємства в постійно мінливих умовах ринкових відносин. План може розглядатися як модель поводження  (сьогодення або майбутнього) фір- ми, як система заходів спрямованих на досягнення поставлених цілей. У ринковій економіці планування охоплює рівень компаній і фірм, а на за- гальнонаціональному рівні воно носить, як правило, індикативний, тобто орієнтуючий характер. Плани можуть розроблятися на рівні всього гос- подарства країни (державні, національні), по окремих галузях (галузеві) і регіонам (територіальні) на рівні підприємств і фірм.

Ціль планування спрямовані на зменшенні підприємницького ризи- ку за рахунок зниження ступеня невизначеності майбутніх бізнес – ко- мунікацій  і концентрації ресурсів на обраних пріоритетних напрямках діяльності організацій.

Основними завданнями планування в системі підприємництва є: вивчення факторів навколишнього середовища й кон'юнктури  ринку, аналіз стану внутрішнього середовища, аналіз можливих ризиків, еконо- мічне обґрунтування концепції, розробка плану маркетингу, формуван- ня плану виробництва, розрахунок очікуваних фінансових результатів, визначення джерел фінансування для реалізації обґрунтованої стратегії, розробка контрольних заходів для відстеження витрат і результатів.

Планування можна визначити як одну із пріоритетних функцій управ- ління, що полягає в підготовці різних варіантів управлінських рішень у вигляді прогнозів, проектів, програм і планів, обґрунтуванні їх оптималь- ності, забезпеченні можливості виконання і перевірки їх виконання.

У плануванні необхідно дотримуватися таких етапів:

-           розробка орієнтирів діяльності для даного ринку;

-           огляд ринку та аналіз ситуації;

-           інтерпретація зібраних даних;

-           визначення розриву в плануванні;

-           діагностика проблеми;


-           стратегічний вибір;

-           оцінювання стратегій і вибір однієї з них;

-           планування на непередбачені обставини.

Процес планування має на увазі постійну роботу над обдумуванням цілей, пошуком рішень і неупередженим оцінюванням фактів для кожно- го даного варіанта.

Планування вирішує такі важливі проблеми:

-           визначає ступінь життєздатності та майбутньої стійкості фірми;

-           знижує ризик діяльності;

-           конкретизує перспективи бізнесу у вигляді системи кількісних і якіс- них показників;

-           привертає увагу і забезпечує підтримку з боку потенційних інвесто- рів;

-           розвиває перспективний погляд на фірму та її робоче середовище

У теорії планування використовуються такі методи розробки планів

(рис. 4.1.)

Рис.4.1. Методи розробки планів.

Особливе значення для організації підприємницької діяльності ма- ють бізнес – план і план маркетингу.

Завдання планування маркетингу:

•           формування цілей промислового підприємства та визначення шляхів їх досягнення:

—   повернення  капіталовкладень;

—   одержання  прибутку;

—   вихід на новий ринок;

—   збільшення  частки підприємства на ринку;

—  упровадження у виробництво нового товару тощо;

•           формування організаційної структури маркетингу підприємства, ви- значення повноважень, відповідальності за реалізацію маркетинго- вих заходів;


•           аналіз ринку, попиту, конкуренції, поведінки споживачів тощо;

•           розробка і реалізація маркетингових програм щодо створення та освоєння нових засобів виробництва;

•           підготовка планів закупівель матеріально-технічних ресурсів;

•           формування виробничого плану;

•           визначення відповідних стимулів (моральних та матеріальних) для працівників з метою досягнення поставлених цілей.

В управлінні маркетинговою діяльністю виділяються стратегічне планування і планування програми маркетингу.

Маркетингове планування  — це управлінський процес створення та підтримування відповідності між цілями фірми та її потенційними мож- ливостями у процесі ринкової діяльності. Планувати маркетинг фірми – це значить розробляти чітку програму дій, яка дозволить керувати швид- кістю, послідовністю і результатами змін з метою отримання бажаних результатів у визначений період.

Предметом маркетингового планування є вивчення можливостей ви- користовування в практичній діяльності щодо складання маркетингових прогнозів, проектів програм і планів, розробка методології та методики розв'язання різноманітних проблем маркетингового планування, а також організації його розробки і здійснення.

Об'єкт маркетингового планування – діяльність господарюючих суб'єктів, структурних елементів економіки, з позицій, їх діяльності, що пов'язує суб'єкта зі структурами в зовнішньому середовищі та щодо ви- користання, купівлі, продажу, впливу на продукцію і послуги.

Головні завдання маркетингового планування:

-           приведення потенціалу фірми відповідно до запитів споживачів ви- браних цільових ринків;

-           оптимальне об'єднання усіх видів і напрямків маркетингової діяль- ності фірми;

-           визначення та обґрунтування переліку маркетингових дій;

-           конкретизація маркетингових дій щодо того, хто їх буде виконувати, де, як і коли.

Головні принципи маркетингового планування:

-           повнота і комплексність ( для прийняття рішень мають бути вико- ристані всі факти, події та ситуації у їх взаємозв‘язку та відповідно до їхньої значущості);

-           конкретність (планові величини мусять мати числовий вираз з до- статньо високою точністю);

-           чіткість (пристосування до змінних умов навколишнього середови- ща, уведенням нових ресурсів, використанням альтернативних варі- антів тощо);


-           неперервність (послідовність та узгодженість дій протягом тривалого часу);

-           економічність (витрати та планування мають відповідати отримано- му прибутку);

-           якісність виконання планових функцій (зменшення перешкод щодо діяльності підприємства, оптимізація роботи, координація, система- тизація тощо).