3.2. Характеристика товарів промислового призначення (ТПП).

Умовно  товари поділяють на споживчі  та промислового призна- чення.

Товари промислового призначення — це результати діяльності люди- ни у вигляді сировини, матеріалів, обладнання, деталей, споруд, послуг, які купують приватні особи чи організації для подальшої переробки чи використання в господарській діяльності, перепродажу чи здавання в оренду. (рис. 3.3.)


 

За призначенням


 

Послуги


За рівнем прийняття рішень про покупку


 

ƒ   товари споживчого призначення

ƒ   товари-

виробничо-

технічного призначення


 

Ділові послуги аренда инжиниринг

 
ƒ   Ділові послуги

ƒ   оренда

ƒ   інжиніринг

Товари


 

ƒ   Високий рівень

ƒ   Низький рівень

За характером використання, швидкості перенесення вартості і ступеня обробки


 

За способом виготовлення

ƒ   стандартизовані

ƒ   унікальні


 

За терміном використання

ƒ   товари короткочасного використання

ƒ   товари тривалого

використання


ƒ   капітальне майно, основне устаткування

ƒ   сировина і основні

матеріали

ƒ   комплектуючі вироби і

напівфабрикати

ƒ   допоміжне устаткування

ƒ   допоміжні матеріали


 

Рис 3.3.Класифікація товарів промислового призначення.

Проводячи класифікацію організацій – споживачів, необхідно знати які типи товарів їм необхідні і які маркетингові заходи характерні для їх просування на ринки

Така класифікація дає можливість розуміння маркетингових підходів до купівлі і продажу різних видів товарів промислового призначення.

При класифікації ТПП важливим критерієм є роль, яку відіграє то- вар у виробничому процесі і місце, яке він посідає у виробничих витратах фірми. Узагальнюючи, ТПП  можна поділити на широкі категорії: капі- тальне майно і основне устаткування; допоміжне устаткування; основні і допоміжні матеріали; комплектуючі вироби і напівфабрикати; сировинні матеріали; ділові послуги і т.п.

Основні матеріали , сировина та деталі.


 


ƒ     Не помітні в готовій продукції


Сировина та основні матеріали


ƒ     Купуються згідно специфікації

ƒ     Замовлення носять повторний

характер

ƒ     Основними чинниками при покупці

є ціна і технічне обслуговування

ƒ     В основному продаються

кінцевому споживачеві

ƒ     Реклама направлена не на покупця,

а на кінцевого споживача


 

ƒ     Повністю входять в готовий товар

ƒ     Повністю переносять свою

вартість на вироби

ƒ     Широко використовуються у

виробництві

ƒ     Дорогі товари, попит на які нееластичний

ƒ     Попит обмежений

ƒ     Тривалий термін

використання

ƒ     Високий рівень ухвалення

рішення про закупівлю

ƒ     Не перетворюється на готовий

продукт, а частинами переносить свою вартість на вартість готової продукції

ƒ     Число продавців не велике

ƒ     Може ділитися на

універсальне та спеціальне

устаткування

ƒ     Строк використання та рівень цін нижчий, ніж на основне устаткування

ƒ     Не входить до складу готової

продукції, а забезпечує здійснення процесу

виробництва


Комплектуючі вироби і напівфабрикати

Капітальне майно і основне устаткування

Допоміжне устаткування


 

ƒ     Купуються безпосередньо у виробника

ƒ     Підприємства отримують їх, як

правило, на основі галузевої кооперації

ƒ     Важливим чинником при закупівлі

є якість і надійність постачань

ƒ     Відомі їх марки сприяють

просуванню готової продукції

ƒ     Основним чинником при покупці є висока якість і ефективність використання

ƒ     Потреба в додатковому

обслуговуванні

ƒ     Тривалість переговорів по поводу

умов постачання

ƒ     Прямі канали збуту

ƒ     Застосування особливих форм

продажів – взаємодія продавця і покупця

ƒ     Продукція стандартизована

ƒ     Попит носить широкий характер

ƒ     Рівень ухвалення рішення про

закупівлю не високий

ƒ     Менш тісний контакт, між

сторонами, які купують та продають

ƒ     Продається через широку збутову

мережу


 

ƒ     Не входять до складу готової продукції, а сприяють її отриманню, оформленню, оснащенню


Допоміжні матеріали


ƒ     Продаються широко за допомогою методів, схожих на методи маркетингу споживчих товарів через широку дилерську мережу


 

ƒ     Не входять до складу готової продукції, але переносять на неї свою вартість

ƒ    Не відчутні, не постійні за

якістю, не відокремлюються

від джерела надання


Ділові послуги


 

    Значно підвищують імідж підприємства і його конкурентоспроможність

    Підвищують ефективність

діяльності

    Вимагають тісної взаємодії

продавця і покупця


 

 

 
Матеріали і деталі – це товари, які стають частиною кінцевого про- дукту, а в процесі виробництва приєднуються  або споживаються. Ця ка- тегорія товарів складається із сировини, напівфабрикатів та деталей. Їх вартість переноситься відразу на вартість кінцевої продукції. Їх реклама спрямовується не на покупця, а на кінцевого споживача виготовлених виробів. Вони закупаються відповідно стандартів і конструкторської до- кументації, що робить основним в конкурентній боротьбі ціни і технічне обслуговування.


Їх постачання здійснюється на основі довготермінових зв‘язків, за- мовлення мають довгостроковий характер, розраховані на перспективу ділових відносин.

Сировинні матеріали – це первинні товари для промисловості. Як правило, вони підлягають лише такій обробці, яка полегшує їх викорис- тання чи перевозку  або приводить до прийнятих стандартів. Сировина постачається сільським, лісовим та рибним господарствами, гірничодо- бувною промисловістю.

Сільськогосподарські товари, як правило, продаються невеликими партіями через складні системи збуту.

Гірничодобувна-промисловість  займається первинною обробкою та збагачуванням добутої сировини.

Для розвиненої економіки характерно, що, як правило, одне промис- лове підприємство не здійснює всього виробничого циклу від сировини до виробництва готового виробу. У виробничому процесі беруть участь декілька підприємств, які  виконують певну стадію обробки матеріалу (тобто виробничу операцію). В міру наближення до операцій, які завер- шують виготовлення кінцевого продукту, виробничий процес все більше зводиться до зборки готових вузлів та агрегатів, які закуповуються у різ- номанітних постачальників.

Комплектувальні вироби повністю використовуються в готовому ви- робі і повністю переносять свою вартість на вартість готового продукту.

В якості комплектувальних виробів можуть використовуватися цілі вузли і агрегати. Вони можуть поставлятись по виробничій кооперації.

Капітальне майно та основне обладнання.

У виробничому процесі воно використовується, а не споживається чи приєднується. Вартість капітального майна стає частиною основно- го капіталу фірми, яка його придбала. Коштовність капітального майна частками переноситься на ціну готового продукту у виді амортизаційних витрат. За економічним змістом капітальне майно це основні виробничі фонди підприємства, його можливо поділити на 2 групи: стаціонарні спо- руди, основне та допоміжне обладнання. Капітальне обладнання є довго- терміновим у використанні, на нього існує нееластичний попит. Основне обладнання може бути універсальним, яке може використовуватись в різноманітних галузях промисловості чи багатьма підприємствами  про- мисловості, та спеціалізоване, яке призначене для виготовлення тільки одного виду продукції із визначеного виду сировини. Обладнання ха- рактеризується виробничою потужністю(продуктивністю), строком дії ( зносостійкістю моральною і фізичною), надійністю (здатність працювати безвідмовно), гарантійним строком служби, ремонтоздатністю, комплек- тністю поставок і т.п. Важливим для оцінки якості обладнання є його ер- гономічні характеристики. Попит на спеціалізоване обладнання є обме-


женим , кількість продавців невелика, що призводить до тісної взаємодії продавця і замовника.

Допоміжне обладнання має більш низьку коштовність і забезпечує здійснення основного процесу виробництва.

Допоміжні матеріали та послуги.

Допоміжні матеріали не входять до складу готового виробу, а вико- ристовуються в процесі виробництва і полегшують роботу промислово- го підприємства. Це мило, миючі засоби, змащувальні матеріали, фарби, охолоджуюча рідина.

Ділові послуги це технічне обслуговування, монтаж, налагодження, ремонт обладнання, лізингові послуги – це здача в оренду технічних за- собів, інжинірингові – упровадження нової техніки, технології, створен- ня виробничої бази, здачі “під ключ” виробничих об‘єктів. В сучасних умовах послуги відіграють найважливішу роль в вирішуванні питань по закупівлі товару і в отриманні виробником сильних конкурентних пози- цій на ринку.

Ринок послуг охоплює цілу низку різноманітних послуг, за допомо- гою яких підприємство здійснює свою діяльність (юридичні, банківські, бухгалтерські, транспортні та інші послуги).