3.1. Класифікація та характеристика промислових ринків.

Ринок – система товарно-грошових  відносин, що виникають між покуп- цем і продавцем, яка включає механізм вільного ціноутворення, вільне під- приємництво, що здійснюється на основі економічної самостійності, рівно- правності та конкуренції суб‘єктів господарювання у боротьбі за споживача.

Промисловий ринок – це ринок, який включає осіб, фірми, підпри- ємства, організації, які закуповують товари та послуги для використання у виробництві, перепродажу або здачі в оренду.

Споживачами товарів на промисловому ринку є підприємства різних галузей виробництва (промислові, будівельні, громадські організації, банки, страхові й інвестиційні компанії).

Для  функціонування  ринку  необхідна реалізація, різноманітних форм власності (приватної, кооперативної, акціонерної, державної), де- монополізація економіки а також наявність відповідної інфраструктури. Важливим елементом ринкової інфраструктури є ринок товарів та по- слуг. Для його роботи необхідні товарні біржі, оптова і роздрібна торгів- ля, маркетингові організації, аукціони, виставки, ярмарки, зв’язок і теле- комунікації, юридичні фірми і т.ін.. В результаті дії ринкового механізму здійснюється стихійне регулювання виробництва. Механізм функціону- вання ринку – це процес формування цін і розподілу ресурсів, обсягів виробництва і асортименту товарів. На рис. 3.1. показані функції ринку.

Ринок характеризується складною структурою, що класифікується еконо- мічним призначенням, географічним положенням, ступенем обмеження конку- ренції, галузевою приналежністю. По співвідношенню попиту і пропонування в товарах і послугах прийнято розподіляти ринок продавця і ринок покупця.

Координування  незалежних рішень  в  ринковій  економіці  здійс- нюється з допомогою ринкового механізму. Організуючою силою цього механізму с ціни, які виступають сигналом-інформатором про умови на ринку як для виробників, так і для споживачів товарів. Головною регулю- ючою та контролюючою силою ринкової економіки виступає конкурен- ція. Відносно окремого товару конкуренція проявляється у формі конку- рентності ринку, що показана на рис. 3.2.


 


Інформаційна Інформує суспільство про стан економіки окремих галузей і всього народного господарства


Регулювальна Через ринок відбувається переливання капіталів з однієї галузі в іншу і формування ринкових пропорцій виробництва


Стимулююча Спонукає виробника представити ринку ті товари, які потрібні покупцям


 

Функції ринку


Посередницька Налагодження товаропровідної мережі


Ціно-

утворююча


Саніруюча Очищає суспільне

виробництво від застарілих неефективних

технологій


Утворююча Створення нових прогресивних товарів, потрібних суспільству


 

Рис. 3.1. Функції ринку

 

 

Види рин- ків

Ознаки

 

Кількість підпри- ємств

 

Тип товару

 

Контроль над цінами

Умови вступу на ринок

Досконала конкуренція

Багато невеликих підприємств

 

Однаковий

 

Відсутній

 

Дуже легкі

Монополіс- тична кон- куренція

 

Значна кількість підприємств

 

Диференці- йований

Обмежений можливістю заміни товару

 

Відносно легкі

 

Олігополія

 

Декілька великих підприємств

Однаковий чи диферен- ційований

 

Пріоритет

 

Істотні пе- решкоди

 

Монополія

 

Одне підприємство

 

унікальний

Повний контроль

 

Дуже важкі

Рис.3.2. Класифікація конкурентних ринків


Досконала конкуренція (поліполія) – діє багато невеликих виробни- ків і покупців однакового товару, і жоден не в змозі впливати на ціну. Неможливість контролю над ціною створює умови для її постійного ко- ливання та коливання обсягів купівлі-продажу товарів під впливом рин- кової кон’юнктури  незначні розміри виробників гарантують повну сво- боду «входу-виходу» на ринок.

Монополістична конкуренція – діє велика кількість виробників, які пропонують схожу, проте диференційовану продукцію, що відрізняється якістю, оформленням, престижністю, сервісом, іміджем. В результаті – у покупця формується «нецінові переваги». Підприємства мають монопо- лістичну владу над своїм видом товару: можуть змінювати його ціну, але існує значна свобода «входу-виходу».

Олігополія – діє декілька великих підприємств, окремі з яких (зви- чайно 3/5)  контролюють більшу частину ринку. Товари можуть бути однорідними і диференційованими. Тому існує і цінова, і нецінова кон- куренція. Значні розміри і капіталомісткість виробника детермінують доцільність картельних договорів між діячами ринку. Вступ на ринок є вкрай важким внаслідок високої капіталомісткості виробництва.

Монополія – діє едине підприємство, що повністю контролює ціни і пропонує ринку унікальний товар. Підприємство повністю контролює ціни і умови вступу на ринок дуже важкі.

Для кожної фірми конкурентність ринку – це міра її можливостей впливати на умови реалізації власної продукції. Чим менше окремі фір- ми впливають на ринок своєї продукції, тим конкурентнішим він вва- жається. Поняття про ринок не пов’язане з якимсь конкретним місцем здійснення купівлі  – продажу. Завдяки міжнародному розподілу праці купівля-продаж набула національного характеру і прийняла форму на- ціональної торгівлі, як між суверенними державами, так міжнаціональ- ними фірмами і підприємствами.

Сучасний ринок товарів і послуг характеризується:

-           насиченістю товарами масового виробництва, орієнтацією на задово- лення потреб певних груп покупців;

-           гнучким, адаптивним виробництвом здатним до проведення товарної політики, яка відповідає самим різноманітним та складним потребам споживачів;

-           постійною підтримкою конкурентоспроможності товару за рахунок його модернізації і модифікації, підвищення якості ї зменшення со- бівартості.

Класифікація ринків:

1.   За економічним призначенням продукції:

-           Споживчий

-           Промисловий


2.   За об’єктами купівлі-продажу:

-           Засобів виробництва

-           Технології

-           Інформації

-           Науково-дослідницької продукції

-           Інтелектуальній власності

-           Капіталів, землі, валют, цінних паперів

-           Промислових послуг

-           Патентів і ліцензій

-           Робочої сили

-           Страховий ринок

3.   За співвідношенням попиту та пропозиції:

-           Ринок продавця

-           Ринок покупця

4.   За характером взаємовідношень між продавцем та покупцем

-           Вільний

-           Замкнутий

-           Розширений

5.   За типом конкуренції:

-           Чиста монополія

-           Монополістична конкуренція

-           Олігополія

-           Досконала конкуренція

6.   За місцем знаходження:

-           Місцевий

-           Національний

-           Світовий

-           Регіональний

Відносно виробів промислового призначення всі ринки можуть бути класифіковані на такі основні групи: ринок сировини, ринок засобів ви- робництва, фінансовий ринок та ринок інформації, тощо.

На сировинних ринках продаються паливно-енергетичні, сировин- ні, промислові, сільськогосподарські, лісові товари, які виробляються в різних країнах та регіонах. На цих ринках ведеться жорстка монопольна боротьба за отримання прибутків і розділ сфер впливу. Постачальники цих ринків створюють різні альянси, асоціації, наприклад, Організація країн – експортерів нафти (ОПЕК), які встановлюють квоти на видобу- ток і продаж сировини.

Більшість сировинних ринків високомонополізіровані і поставки здійснюються партнерами по економічнім групуванням у відповідності з договорами, що знижує обсяги торгівлі сировинними товарами на віль- них ринках.


Ринок машин та обладнання представлений рядом великих фірм, які являються виробниками і експортерами продукції  машинобудування, якій  притаманна висока взаємозамінність, різноманітність якісних  ха- рактеристик, техніко-економічних параметрів. Під впливом науково тех- нічного прогресу ринок машин та обладнання характеризується високим динамізмом. Поряд з диференціацією умов комплектації і постачання, сервісного обслуговування, цей ринок визначається ціновими варіаціями та гострою конкуренцією. Інформація про кон‘юнктуру і ціни на цьому ринку малодоступна, нерегулярна, тому що покупці і постачальники не висвітлюють офіційність і реальність угод.

Ринок машин та обладнання складається із товарних ринків окремих видів машин та обладнання: автомобілів, металообробних верстатів, об- числювальної техніки, енергетичного та іншого обладнання.

Ринок машин та обладнання разом з ринком сировини створює ри- нок засобів виробництва. Закупівля і продаж товарів на цьому ринку здійснюється  , в основному, в оптовій кількості, продавці і покупці є фа- хівцями, закупівля здійснюється на основі раціональних підходів.

Функціонування і розвиток ринку неможливо без розвинутої ринко- вої інфраструктури, основними елементами якої є:

-           на ринку засобів виробництва – товарні біржі, оптові посередники, лізингові фірми, сервісні центри, фірмові магазини, дилерські фірми, рекламні агентства, транспортні фірми, зв’язок і т.п.

-           на ринку фінансів – фондові і валютні біржі, комерційні банки, стра- хові компанії, аудиторські фірми і т.п.

-           на ринку робочої сили – фірми працевлаштування, біржі і т.п.

Протягом останніх років стрімко розвивається ринок інформації, що обумовлено бурхливим розвитком технічних засобів інформаційного за- безпечення (комутаційного зв’язку, комп’ютерних технологій, програм- ного забезпечення і інформаційних технологій). У структурі інформацій- ного ринку прийнято виділяти:

-           інформаційні служби – генератори формують і структурують нако- пичену традиційну інформацію (друковані видання, технічну доку- ментацію, довідкову інформацію на машинних носіях).

-           сервісні комерційні і інформаційні фірми виконують в основному функції посередника, що реалізує накопичений інформаційний про- дукт безпосередньому споживачеві.

-           фірми інформаційної інфраструктури обслуговують підприємства, які створюють комунікаційні,  інформаційні зв‘язки, а також фірми, які здійснюють програмне забезпечення інформаційних технологій, тощо.

Особливим видом інформаційного обслуговування є патентна робота і продаж патентних ліцензій.