ЗАВДАННЯ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Результатом вивчення даної навчальної дисципліни повинно стати:

оволодіння змістом понять «людинознавство», «прикладна психологія», «практична психологія», «наукова психологія», «Наці­ональна система соціально-психологічної служби України»; розу­міння специфіки основних видів, напрямків та форм діяльності практичного психолога;

знання основних положень міжнародних та міжрегіональних документів про права людини та дитини; законодавчих актів про соціально-психологічну службу України;

розуміння специфіки діяльності практичного психолога в рі­зних сферах соціальної практики (система освіти, Збройні сили, правоохоронні органи, мистецтво, наука, культура, медицина, бі­знес і економіка тощо), її завдань, функцій та цілей;

знання етичних принципів діяльності практичного психолога, освітньо-кваліфікаційних характеристик, прав і обов'язків психоло­га; форм професійної взаємодії практикуючих психологів;

усвідомлення вимог до особистості практикуючого психоло­га та знання шляхів вдосконалення професійних якостей та здіб­ностей практичного психолога;

вміння на основі документів, які регламентують діяльність психологічної служби конкретної сфери соціальної практики, ви­значати мету, завдання, функції діяльності практичного психоло­га в певній сфері соціальної практики;

сформованість потреби до самовдосконалення і саморозвитку професійно важливих якостей та необхідної для цього мотивації.

Вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності: Практична пси­хологія» спирається на знання, отримані студентами при вивченні антропології («Предмет, структура, завдання та методи антрополо­гії»), загальної психології («Предмет психології», «Пізнавальні про­цеси», «Емоційно-вольові процеси», «Характер» та ін.), знання ос­новних прав людини, які закріплені Конституцією України.