МЕТА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Основною метою викладання дисципліни «Вступ до спеціаль­ності» для студентів спеціальності «Практична психологія» є фо­рмування систематизованих знань про теоретико-методологічні засади практичної психології, про законодавчо-правові та норма­тивні основи діяльності практичного психолога у різних сферах соціальної практики.

Метою вивчення студентами цієї навчальної дисципліни є оволодіння узагальненою характеристикою професії практичного психолога, знаннями про освітньо-кваліфікаційні вимоги до спе­ціалістів у галузі практичної психології, основними вимогами до особистості практикуючого психолога, а також про можливі шляхи формування особистісних якостей майбутніх фахівців.

Вивчення даного курсу дозволить сформувати у студентів зага­льне уявлення про професію практичного психолога та створить пе­редумови для усвідомленого вивчення фахових навчальних дисци­плін, включених у навчальний план, а також забезпечить мотивацію до формування та розвитку особистісних якостей, необхідних для ефективного виконання професійних обов'язків.