Передмова

Стрімкий розвиток сучасного суспільства спирається на висо-корозвинені технології, що висувають чимдалі складніші вимоги до людини як їх суб'єкта. Як наслідок — хвиля інтенсивного роз­витку практичної психології, одним з напрямів якого є підготовка відповідних фахівців у вищих навчальних закладах. Навчальний курс «Вступ у спеціальність», який викладається для майбутніх практичних психологів (як правило на першому курсі), відіграє важливу роль у їх професійному становленні. Проте методичне забезпечення викладання цього предмету є недостатнім, що у по­єднанні із явищем бурхливого накопичення знань сучасною пси­хологічною наукою обумовлює актуальність підготовки нових навчальних посібників з цієї проблематики.

Представлений посібник є однією зі спроб поширення знань про діяльність практичного психолога в різних сферах соціальної практики. Навчальний посібник за структурою відображає моду­льну побудову навчальної програми курсу, розраховану на 108 год. Зміст лекційного курсу висвітлює основні теоретичні питан­ня навчальної дисципліни, що сприятиме формуванню в студен­тів цілісного та точного уявлення про професію практичного психолога, її основні завдання та умови їх реалізації. Теоретична частина містить три змістових модулі: 1. Соціальні та правові умови розвитку практичної психології; 2. Професія практичного психолога та її особливості в різних галузях; 3. Види діяльності практичного психолога. До кожного з модулів подається матеріал до закріплення та контролю знань, отриманих студентами при вивченні теоретичних питань.

Читачі посібника також мають можливість скористатись практи­кумом, розрахованим на 28 годин і спрямованим на створення умов для професійного самовдосконалення студентів шляхом діагности­ки індивідуального рівня розвитку професійно важливих якостей та навчання прийомам тренінгової роботи над їх формуванням.


У Додатках студенти зможуть знайти основні нормативно-правові документи, які регламентують діяльність практичного психолога. Завершується зміст посібника списком використаної та рекомендованої літератури.

Така побудова посібника, на думку авторів, робить його зруч­ним для організації як викладання навчального курсу «Вступ до спеціальності», так і для самостійного опрацювання студентами необхідного матеріалу і самоперевірки знань.

У процесі написання посібника були використані розробки ві­тчизняних авторів Г. С. Абрамової, І. В. Дубровіної, Р. В. Овча-рової, В. Г. Панка, Н. В. Чепелєвої, Н. І. Пов'якель, О. Ф. Бонда­ренка та ін.

Навчальний посібник може бути використаний при підготовці практичних психологів до діяльності в різних сферах соціальної практики.