Зміст

ПЕРЕДМОВА

Навчальна програма курсу «Вступ до спеціальності:
Практична психологія»       

 

МОДУЛЬ 1. Соціальні та правові умови розвитку практич-
ної психології            17

Тема 1. Місце психології в системі людинознавства        17

Тема 2. Структура та основні проблеми прикладної психології ... 30
Тема 3. Міжнародні та регіональні документи про права лю-
дини   42

Тема 4. Законодавчі акти України про соціально-психоло-
гічну службу  48

ЗАКРІПЛЕННЯ І КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ПО МОДУЛЮ І. Соці-
альні та правові умови розвитку практичної психології 56

МОДУЛЬ 2. Професія практичного психолога та її особливос-
ті в різних сферах суспільної практики      58

Тема 5. Характеристика професії практичного психолога                      58

Тема 6. Особистість практичного психолога                    70

Тема 7. Психологічна служба промислових підприємств та

організацій малого бізнесу              79

Тема 8. Психологічна служба системи освіти                   86

ЗАКРІПЛЕННЯ І КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ПО МОДУЛЮ 2: Про-
фесія практичного психолога та її особливості в різних сфе-
рах суспільної практики       93

МОДУЛЬ 3. Види діяльності практичного психолога     97

Тема 9. Основні види діяльності соціально-психологічної служби: просвітницько-пропагандистська, профілактична .... 97


Тема 10. Основні види діяльності соціально-психологічної

служби: психологічне консультування      104

Тема 11. Основні види діяльності соціально-психологічної служби: психодіагностична робота і психологічна корекція ... 111 Тема 12. Загальна характеристика психотерапії як складової

практичної психології          121

Тема 13. Характеристика основних напрямів психотерапії... 126

ЗАКРІПЛЕННЯ І КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ПО МОДУЛЮ 3: Види
діяльності практичного психолога              133

Програмоване опитування до курсу «Вступ до спеціаль-
ності: Практична психологія»         143

ПРАКТИКУМ           150

ЧАСТИНА І. Діагностика професійно важливих якостей
практичного психолога       152

ЗАНЯТТЯ 1. Тема: Визначення професійної спрямованості

особистості    152

ЗАНЯТТЯ 2. Тема: Професійна мотивація обрання фаху пси-
холога              157

ЗАНЯТТЯ 3. Тема: Особистісні чинники професійної діяльності 162
ЗАНЯТТЯ 4. Тема: Визначення професійних здібностей пси-
холога              168

ЗАНЯТТЯ 5. Тема: Діагностика соціально-перцептивних здіб-
ностей психолога Експрес-діагностика емпатії     173

ЧАСТИНА ІІ. Формування якостей особистості, професій-
но важливих для практичного психолога 180

ЗАНЯТТЯ 1. Тема: Формування цілеспрямованості та навичок

планування     180

ЗАНЯТТЯ 2. Тема: Розвиток професійних навичок слухання і

розуміння партнера  184

ЗАНЯТТЯ 3. Тема: Професійні навички поведінки в емоційно

напружених ситуаціях         192

ЗАНЯТТЯ 4. Тема: Формування навичок співпраці, роботи
у групі             196

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А. Загальна декларація прав людини 201

ДОДАТОК Б. Європейська соціальна хартія        207

ДОДАТОК В. Конвенція про боротьбу з дискримінацією в га-
лузі освіти      211


ДОДАТОКД. Конвенція про права дитини          214

ДОДАТОК Е. ПОЛОЖЕННЯ про психологічну службу сис-
теми освіти України 229

ДОДАТОК Ж. Нормативи чисельності практичних психологів
дошкільних навчальних закладів; працівників центрів прак-
тичної психології, практичних психологів професійно-
технічних училищ, загальноосвітніх шкіл І-Ш ступенів 236

ДОДАТОК К. Положення про психологічний кабінет дошкі-
льних, загальноосвітних та інших навчальних закладів  238

ДОДАТОК Л. Кваліфікаційна характеристика посади психо-
лога     243

ДОДАТОК М. Етичний кодекс практичного психолога 245

Основна література  252