ЗАНЯТТЯ 5

 

Тема: Діагностика соціально-перцептивних здібностей психолога Експрес-діагностика емпатії

 

Мета: оволодіти методикою діагностики емпатії за допомогою

опитувальника

Хід роботи:

Вступні зауваження

Емпатія — емоційний відгук людини на переживання інших людей, яке може виявлятися у співпереживанні, співчутті та спі-вдії. При співпереживанні емоційний відгук одного з партнерів по спілкуванню ідентичний тому, що переживає інший; це мож­ливе лише тоді, коли ми уявляємо себе на місці того, хто пережи­ває певний емоційний стан. Переживання людини, яка співчуває, відрізняються за забарвленням та інтенсивністю від переживань об'єкту співчуття.

Емпатія є специфічною формою психічного відображення і ві­діграє важливу роль в пізнанні людиною оточуючого світу, на­самперед, соціального. Емпатія відноситься до пасивних типів поведінки, але вона чинить суттєвий вплив на соціальну регуля­цію поведінки особистості.

При оцінці емпатії як індивідуально-психологічної характери­стики слід враховувати фактори, які найбільше впливають на емоційну чутливість і особливості емоційного реагування — такі, як стать, вік, емоційний досвід, соціальні установки. Для емпатії характерне те, що вона може виникати і проявлятися з більшою силою не лише стосовно людей (тварин), які існують реально, але й до зображених у творах художньої літератури, кіно, театру, жи­вопису, скульптури.

Емпатія є професійно значущою якістю для спеціалістів пси-холого-педагогічного та медичного профілю, а також працівників сфери масової інформації, сфери обслуговування, для діячів літе­ратури і мистецтва.

Необхідні матеріали: опитувальник для діагностики емпатії та бланк відповідей. Порядок роботи:

Виготовити бланк відповідей.

Заповнити анкетну частину бланку відповіді. Дати відповіді на запитання опитувальника, враховуючи наступну інструкцію.

Інструкція: «Пропонуємо вам оцінити низку тверджень. Ваші відповіді не будуть оцінюватися як хороші чи погані, тому просимо виявляти щирість. Над твердженнями не слід довго роздумувати. Достовірними є ті відповіді, які першими прийшли на думку. Про­читайте в опитувальнику твердження і відповідно до його номера відзначте знаком «+» у бланку відповідей вашу думку одним з варі­антів: «не знаю», «ні, ніколи», «інколи», «часто», «майже завжди», «завжди або так». Жодне з тверджень пропускати не можна.»

лист ВІДПОВІДЕЙ

Прізвище, ім'я, по батькові 

Дата    Вік     

Склад сім'ї, в якій виховувався      

Є за порядком            дитиною в сім'ї.

У дитинстві відвідував (не відвідував) дитячий садок.

Кількість друзів зі шкільного віку  

Основні інтереси та захоплення на даний час     

Професія батька       


Професія матері        

Номер твердження

Відповіді

 

не знаю

ніколи або ні

інколи

часто

майже завжди

завжди або так

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

ОПИТУВАЛЬНИК

Мені більше подобаються книги про подорожі, ніж книги із серії «Життя видатних людей».

Дорослих дітей дратує турбота старших.

Мені подобається замислюватися над причинами успіхів та невдач інших людей.

Серед музичних передач надаю перевагу «Сучасним рит­мам».

Надмірну дратівливість і несправедливі докори хворого слід терпіти, навіть якщо вони тривають роками.

Хворій людині можна допомогти навіть словом.

Стороннім особам не слід втручатися у конфлікт між двома людьми.

Люди похилого віку, як правило, вразливі без причини.

Коли я в дитинстві слухав сумну історію, на очі самі собою наверталися сльози.

 

Роздратований стан моїх батьків впливає на мій настрій.

Я байдужий до критики на мою адресу.

Мені більше подобається розглядати портрети, ніж пейзажі.

13.       Я завжди все пробачав батькам, навіть якщо вони не мали
рації.

14.       Якщо кінь погано тягне, його потрібно шмагати.

15.       Коли я читаю про драматичні події в житті людини, то від-
чуваю неначе це відбувається зі мною.

Батьки ставляться до своїх дітей справедливо.

Коли я бачу підлітків чи дорослих, які сваряться, я втручаюсь.

Я не звертаю уваги на поганий настрій своїх батьків.

 

Я довго спостерігаю за поведінкою птахів і тварин, відкла­даючи всі свої справи.

Фільми й книги можуть викликати сльози лише у несерйоз­них людей.

Мені подобається спостерігати за виразом обличчя і пове­дінкою незнайомих людей.

 

У дитинстві я приводив додому бездомних собак і котів.

Всі люди необгрунтовано озлоблені.

 

Коли я дивлюся на незнайому людину, мені хочеться вгада­ти, як складеться її доля.

Коли я бачу покалічену тварину, я намагаюся їй чимось до­помогти.

 

У дитинстві молодші ходили за мною слідом.

Людині полегшає, якщо уважно вислухати її скарги.

Якщо я бачу вуличну пригоду, то намагаюся не потрапити в число її свідків.

Молодшим подобається, коли я пропоную їм свою ідею, справу або розвагу.

Люди перебільшують здатність тварин відчувати настрій свого хазяїна.

Зі складних конфліктних ситуацій людина повинна знахо­дити вихід самостійно.

Якщо дитина плаче, то на це є причини.

Молодь повинна завжди задовольняти будь-які забаганки і прохання старших людей.

Мені хотілося дізнатися, чому деякі мої однокласники ін­коли мрійливі.

Безпритульних домашніх тварин слід знищувати.

Якщо мої друзі починають обговорювати зі мною свої особисті проблеми, я змінюю тему розмови.

Обробка результатів:

1.         Визначаємо достовірність отриманих даних. Для цього не-
обхідно підрахувати, скільки відповідей певного типу подано на
вказані твердження опитувальника:

«не знаю» — на твердження 2, 4, 16, 18, 33;

«завжди або так» — на твердження 2, 7, 11, 13, 16, 18, 23.

Крім того, слід виявити:

—скільки разів відповідь типу «завжди або так» отримано на обидва твердження в парах 7 і 17, 10 і 18, 17 і 31, 22 і 35, 34 і 36;

— відповідь «завжди або так» отримана для одного з твер­джень, а відповідь «ні або ніколи» для другого в таких парах тве­рджень 3 і 36, 1 і 3, 17 і 28.

Знайдіть суму результатів підрахунку.

Якщо загальна сума 5 і більше, то результат дослідження недо­стовірний; якщо сума дорівнює 4 — результат сумнівний; якщо су­ма не більше 3 — результат дослідження визнається достовірним.

Кожну відповідь оцініть певною кількістю балів: «не знаю» — 0 балів;

«ні або ніколи» — 1 бал; «інколи» — 2 бали; «часто» — 3 бали; «майже завжди» — 4 бали; «завжди або так» — 5 балів.

Знайдіть суму балів, користуючись ключем-дешифратором:


3. За допомогою таблиці «Рівні емпатії», на основі отриманих бальних оцінок діагностується рівень емпатії за кожною зі скла­дових та в цілому.

4.Аналіз результатів проводять подавши їх у вигляді кругової діаграми. Круг поділяють на шість секторів за кількістю діагнос­тичних шкал, які позначають римськими цифрами від І до VI, відповідно до порядку, поданому в ключі-дешифраторі. Радіуси круга, які розмежовують сектори, ділять на 15 рівних відрізків. Кожен відрізок відповідає одному балу. Початок відліку (0 балів) знаходиться в центрі круга. На цій координатній сітці в кожному секторі наноситься дуга з радіусом, який відповідає кількості ба­лів за відповідною шкалою.

Ступінчастість секторів свідчить про нерівномірність розвит­ку різних компонентів емпатії.

Інтерпретацію даних проводять з врахуванням аналізу поведі­нки та характеру людини, її життєвого шляху, умов виховання і навчання.

Кругову діаграму емпатії та інтерпретацію результатів офор­мити як висновок. ПІДСУМОК.

На основі знань загальнопсихологічних закономірностей спіл­кування проаналізуйте результати лабораторної роботи та дайте відповіді на запитання:

—в яких формах виявляється емпатія?

—чому емпатія є професійно важливою якістю для спеціаліс­тів окремих видів діяльності?