ЗАНЯТТЯ 3

 

Тема: Особистісні чинники професійної діяльності

 

Мета: Навчитись діагностувати особистісні чинники професійної діяльності за допомогою методики Дж. Холланда. Хід роботи:

Вступні зауваження.

Відповідно до типології особистості американського психоло­га Дж.Холланда розрізняють шість психологічних типів людей: реалістичний, інтелектуальний, соціальний, конвенціональний (стандартний), заповзятливий, артистичний. Кожен тип характе-

 

ризується певними і т.п.


осо6ливостями  темпераменту, характеру

 

Певному психологічному типу осо6истості відповідають про­фесії, в яких людина може досягти най6ільшого успіху.

Віднесення людей до певного психологічного типу здійсню­ється за допомогою відповідних опитувальників.

Необхідні матеріали: опитувальник і лист відповідей. Порядок роботи:

Виготовити 6ланк відповідей;

Ознайомитися з текстом опитувальника;

Визначити свій тип осо6истості за опитувальником, корис­туючись такою інструкцією:


«Припустимо, що після відповідного навчання ви можете пра­цювати за 6удь-якою спеціальністю. Але якщо 6 вам довелося о6ирати між двома можливостями, то чому 6 ви надали перевагу? О6ведіть кружечком о6рану вами відповідь на реєстраційному 6ланку.»


ТИПИ ОСОБИСТОСТІ

Реалістич­ний

інтелектуа­льний

соціальний

конвенціо­нальний

заповзятли­вий

артистич­ний

31а

 

31б

32а

32б

 

 

33а

33б

34а

 

34б

35а

35б

36а

 

36б

37а

37б

38а

 

38б

39а

39б

40а

 

 

40б

41а

 

 

41б

42а

 

 

42б

20а

Завідувач господарством

 

Диригент

21а

Інженер-електронщик

 

Секретар-друкарка

22а

Головний зоотехнік

 

Зоолог

23а

Спортивний лікар

 

Фельєтоніст

24а

Водій тролейбусу

 

Медсестра

25а

Копіювальник

 

Директор

26а

Архітектор

 

Математик

27а

Працівник дитячої кімнати мі­ліції

 

Рахівник

28а

Голова агрооб'єднання

 

Агроном-рахівник

29а

Біолог

 

Офтальмолог

30а

Архіваріус

 

Скульптор

31а

Стенографіст

 

Логопед

32а

Економіст

 

Завідуючий магазином

33а

Науковий працівник музею

 

Консультант

34а

Коректор

 

Критик

35а

Радіооператор

 

Спеціаліст з ядерної фізики

36а

Лікар

 

Дипломат

37а

Актор

 

Телеоператор

38а

Археолог

 

Експерт

39а

Закрійник-модельєр

 

Декоратор

40а

Годинникар

 

Монтажник

41а

Режисер

 

Вчений

42а

Психолог

 

Поет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обробка результатів: Підраховуємо кількість позначених в реєстраційному бланку відповідей по кожному стовпчику окре­мо. Стовпчик, який містить найбільшу кількість позначених від­повідей, вказує на певний тип особистості за Дж. Холландом.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНИХ ТИПІВ ОСОБИСТОСТІ ЗА ДЖ.ХОЛЛАНДОМ

 

1. Реалістичний тип

«Чоловічий» тип. Характеризується високою емоційною залежні­стю, орієнтований на сьогодення. Надає перевагу конкретним об'єк­там та їх використанню. Вибирає заняття, які вимагають моторних навичок (постійний рух), вправності. Надає перевагу професіям з конкретними задачами: механік, водій, інженер, агроном і т.п. Харак­терними є невербальні здібності, розвиток моторних навичок, прос­торової уяви (читання креслень). Має шанси досягти успіху в таких галузях, як фізика, економіка, кібернетика, хімія, спорт.

2. Інтелектуальний тип

Характерний аналітичний розум, незалежність і оригіналь­ність суджень. Переважають теоретичні й естетичні цінності. Орієнтується на розв'язання інтелектуальних творчих задач. Найчастіше обирає наукові професії. Структура інтелекту гармо­нійна: розвинуті вербальні та невербальні здібності. Характери­зується високою активністю, але в діяльності на спілкування не налаштований. У розмовах найчастіше є передавачем інформації, в основному — інтроверт. Найбільш бажані сфери діяльності: математика, географія, геологія, творчі професії.

3. Соціальний тип

Відрізняється вираженими соціальними вміннями (вміння спіл­куватися, прагнення до лідерства), потребами в численних соціаль­них контактах. Незалежний від оточуючих, успішно пристосовуєть­ся до обставин. Емоційний та чутливий. У структурі інтелекту виражені вербальні здібності. Має прагнення повчати і виховувати оточуючих, здатність до співчуття і співпереживання. Найбільш бажані сфери діяльності: психологія, медицина, педагогіка.

4. Конвенціональний тип

Надає перевагу структурованій діяльності, роботі за інструк­цією, певними алгоритмами. Є здібності до переробки конкрет­ної, рутинної (цифрової) інформації. Підхід до проблем носить стереотипний характер. Риси характеру: консерватизм, підпоряд­кованість, залежність. У поведінці та спілкуванні дотримується стереотипів, слідує традиціям. Слабкий організатор і керівник. Найчастіше переважають невербальні (особливо лічильні) здіб­ності. Найбільш бажані такі спеціальності: бухгалтер, фінансист, товарознавець, економіст, діловод, друкарка, канцелярський слу­жбовець.

 

5. Заповзятливий тип

О6ирає цілі та задачі, які дозволяють виявити енергію, імпу­льсивність, ентузіазм. Рисами характеру є: прагнення до лідерст­ва, потре6а у визнанні, заповзятливість, деяка агресивність. На­дає перевагу задачам, які пов'язані з керівництвом, осо6истим статусом. У структурі інтелекту переважають вер6альні зді6нос-ті. Не подо6аються заняття, які вимагають значної за о6сягом праці, ретельності, моторних навичок, концентрації уваги. Най­повніше реалізовується в професіях: дипломат, репортер, мене­джер, директор, 6рокер, кооператор.

 

6. Артистичний тип

У взаєминах з оточуючим спирається на свою уяву та інтуї­цію. Притаманний емоційно складний погляд на життя. Риси ха­рактеру: незалежність у прийнятті рішень, оригінальність мис­лення. Зазвичай не живе за правилами і традиціями. Надає перевагу заняттям творчого характеру: музика, малювання, дія­льність у сфері гуманітарних наук. До6ре розвинуте сприймання і моторика. Високий рівень екстравертованості. У структурі інте­лекту переважають вер6альні зді6ності. Най6ільш 6ажані сфери діяльності: історія, філологія, мистецтво.

ПІДСУМОК. Після підрахунку та порівняння балів, зробити висновок про переважаючий тип особистості та його взаємо­зв'язок з певною професійною сферою.

Проаналізуйте результати лабораторної роботи та дайте відповіді на запитання:

—які типи особистості за Дж.Холландом ви знаєте?

яким типам особистості найбільше відповідають професії: пси­холог, педагог, соціальний працівник, науковець-дослідник? чому?

порівняйте отримані результати з діагностованою вами професійною спрямованістю особистості (див. Заняття № 1).