ЗАНЯТТЯ 2

 

Тема: Професійна мотивація обрання фаху психолога

 

Мета: Вироблення навичок роботи із психодіагностичними ме­тодиками вивчення мотивів професійної діяльності.

Хід роботи:

Вступні зауваження.

Під мотивацією традиційно розуміють спонукання, які викли­кають активність і визначають її спрямованість. Мотивація, ви­значаючи поведінку і діяльність, чинить вплив на професійне са­мовизначення, на задоволеність своєю працею.

Професійна мотивація — це дія конкретних спонук, які визна­чають вибір професії та тривалість виконання обов'язків, які пов'язані з професією. Професійна мотивація формується у мо­лоді під впливом факторів оточуючої дійсності, профорієнтацій­ної роботи, яка проводиться у школі або у відповідних центрах профорієнтації.

Професійна орієнтація динамічна, мінлива і є неперервним процесом, який відбувається під постійним впливом об'єктивних та суб'єктивних факторів. Структуру професійних мотивів можна виявити на різних стадіях становлення (розвитку) професіонала: на етапі вибору професії або спеціальності; в процесі роботи за обраною спеціальністю; при зміні робочого місця (перехід з одні­єї роботи на іншу).

Професійна мотивація формується в результаті цілеспрямова­ної діяльності школи, вищих навчальних закладів, трудового ко­лективу, в яких доводиться працювати й навчатися індивіду. При розгляді проблем, які пов'язані з професійною орієнтацією, пи­тання про вплив мотивації на успішність діяльності є одним з найважливіших. Загальновизнано, що від вираженості професій­них мотивів залежить ефективність діяльності.

Необхідні матеріали: опитувальник на виявлення провідних мо­тивів професійної діяльності і лист відповідей. Порядок роботи: Студентам пропонується виготовити бланк відповідей, ознайомитися з текстом опитувальника і діяти за та­кою інструкцією:

«Пропонований опитувальник складається з ряду тверджень, кожне з яких має три різні закінчення. Необхідно з трьох варіантів закінчення вибрати найбільш прийнятний для вас. Далі на бланку відповідей слід відшукати необхідну відповідь й позначити її, обво­дячи кружечком. Будьте уважні: для кожного твердження слід виб­рати й позначити лише одну відповідь. Відповідаючи на запитання, не намагайтесь створити приємне враження. Важлива не конкретна відповідь, а сумарний бал за серією питань.»

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ Прізвище, ім'я, по батькові

 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

10б

13в

14а

14б

11а

13а

136

15а

156

15в

14в

 

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

 

16

10в

76

 

16в

126

176

17в

 

16а

166

186

17а

18в

18а

 

3.1

3.2

3.3

3.4

 

 

 

 

 

 

66

12а

19в

 

 

 

36

116

196

20а

 

 

 

4.1

4.2

4.3

4.4

 

 

 

26

96

10а

 

 

 

56

126

19а

 

 

 

20в

206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИТУВАЛЬНИК ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОВІДНИХ МОТИВІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мені подобається:

а)         виконувати будь-яку роботу, якщо я знаю, що моя праця не
пропаде даремно;

б)         навчатися всьому новому, для того, щоб досягти поставле-
них в житті цілей;

в)         робити все якомога краще тому, що це допоможе мені в
житті.

Я думаю, що:

а)         потрібно робити все, що доручають, якомога краще, оскіль-
ки це допоможе мені в житті;

б)         своєю працею потрібно приносити користь оточуючим, тоді
вони відповідатимуть тим же;

в)         можна займатися чим завгодно, якщо це наближає до дося-
гнення поставлених цілей.

Я люблю:

а) пізнавати щось нове, якщо мені це знадобиться у майбут­ньому;

б)         виконувати будь-яку роботу якомога краще, якщо це хто-
небудь помітить;

в)         робити будь-яку справу якомога краще, оскільки це тішить
оточуючих.

Я вважаю, що:

а)         головне в будь-якій роботі — це те, що вона приносить ко-
ристь оточуючим;

б)         у житті необхідно все випробувати, спробувати свої сили в
усьому;

в)         у житті головне — це постійно вчитися всьому новому.

Мені приємно:

а)         коли я роблю справу так добре, наскільки можу;

б)         коли моя робота приносить користь оточуючим, оскільки це
найважливіше у будь-якій роботі;

в)         робити будь-яку роботу, оскільки працювати завжди при-
ємно.

Мене приваблює:

а)         процес опанування новими знаннями й навичками;

б)         виконання будь-якої роботи на межі моїх можливостей;

в)         процес роботи, яка приносить очевидну користь оточуючим.

Я впевнений у тому, що будь-яка робота цікава тоді, коли:

а)         вона важлива й відповідальна;

б)         вона приносить мені користь;

в)         я можу майстерно її виконати.

Мені подобається:

а)         бути майстром своєї справи;

б)         робити щось самому, без допомоги старших;

в)         постійно навчатися чомусь новому.

Мені цікаво:

а)         вчитися;

б)         займатися тією справою, яку помічають інші;

в)         працювати.

Я думаю, що:

а)         було б краще, якщо б результати моєї роботи завжди помі-
чали оточуючі;

б)         у будь-якій роботі важливий результат;

в)         необхідно скоріше оволодівати потрібними знаннями й на-
вичками, щоб можна було самому робити все, чого захочеться.

Мені хочеться:

а)         займатися тільки тим, що мені приємно;

б)         будь-яку справу робити якомога краще, оскільки лише так
можна зробити дійсно добре;

в) що6 моя ро6ота приносила користь оточуючим, оскільки це допоможе мені в май6утньому.

Мені цікаво:

а)         коли я ро6лю якусь справу настільки до6ре, як рідко хто так
може зро6ити;

б)         коли я вчуся ро6ити те, чого не вмів ро6ити раніше;

в)         ро6ити те, що звертає на мене увагу.

Я люблю:

а)         ро6ити те, що всіма дуже цінується;

б)         ро6ити 6удь-яку справу, якщо мені не заважають;

в)         коли я чимось зайнятий.

Мені хочеться:

а)         виконувати 6удь-яку ро6оту, оскільки мене цікавить результат;

б)         виконувати ту ро6оту, яка приносить користь;

в)         виконувати ту ро6оту, яка мені подо6ається.

Я вважаю, що:

а)         у 6удь-якій справі найцікавіше — це її процес;

б)         у 6удь-якій справі найцікавіше — це її результат;

в)         у 6удь-якій справі найцікавіше — це те, наскільки вона ва-
жлива для інших людей.

Мені приємно:

а)         вчитися всього, що потім знадо6иться у житті;

б)         вчитися всього нового, незалежно від того, наскільки це по-
трі6но;

в)         вчитися, оскільки подо6ається сам процес учіння.

Мене приваблюють:

а)         перспектива, яка відкриється після закінчення навчання;

б)         те, що після навчання я стану потрі6ною людиною;

в)         у навчанні те, що воно корисне для мене.

Я впевнений у тому, що:

а)         те, чого я навчусь, завжди мені знадо6иться;

б)         мені завжди 6уде подо6атися вчитися;

в)         після навчання я стану потрі6ною людиною.

Мені подобається:

а)         коли результат моєї ро6оти помічається оточуючими;

б)         коли я виконую свою ро6оту майстерно;

в)         коли я виконую 6удь-яку справу настільки до6ре, що 6іль-
шість так не зможе.

Мені цікаво:

а)         коли я якісно виконую доручену мені справу;

б)         ро6ити все те, що помічають оточуючі;

в)         коли всі знають, що я ро6лю на своїй ро6оті.

Обробка результатів: Методика призначена для виявлення мо­тивів професійної діяльності. Серед них умовно виділяють чоти­ри основні групи:

— мотиви власної праці;

— мотиви соціальної значущості праці;

— мотиви самоствердження в праці;

— мотиви професійної майстерності.

Після заповнення бланку відповідей підраховується сума кру­жечків в кожному стовпчику (один кружечок — один бал). Спо­чатку підраховується абсолютна сума балів за кожною з чотирьох груп мотивів. Для цього знаходять суму окремо по кожному ствопчику: 1.1-1,6 (мотиви власної праці); 2,1-2,6 (мотиви соціа­льної значущості праці); 3.1.-3.4. (мотиви самоствердження в праці); 4.1.-4.4. (мотиви професійної майстерності).

Для визначення провідної групи мотивів знайдені абсолютні суми балів першої та другої групи необхідно помножити на 2, а третьої й четвертої на 3. Отримане найбільше число відповідає провідній групі мотивів.

ВИСНОВОК. Після підрахунку та порівняння балів, зробити висновок про переважаючу мотивацію професійної діяльності та її вплив на процес навчання в університеті.

Проаналізуйте результати лабораторної роботи та дайте відповіді на запитання:

яке значення має професійна мотивація для людини?

на яких етапах професійної кар'єри можна діагностувати професійні мотиви?