ЧАСТИНА І ДІАГНОСТИКА ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ЗАНЯТТЯ 1

 

Тема: Визначення

професійної спрямованості особистості

 

Мета: навчити студентів оцінювати сформованість професійного плану, мотивів вибору професії та професійної спрямованості особистості. Ознайомитися з відповідними психодіагностичними методиками.

Хід роботи:

Вступні зауваження.

Спрямованість виступає як системоутворююча якість особис­тості, як визначник її психічного складу. Саме у спрямованості виражаються цілі, заради яких діє особистість, її мотиви й суб'єктивні ставлення до різних сторін дійсності.

У зв'язку з цим С. Л. Рубінштейн писав: «Проблема спрямо­ваності — це перш за все питання про динамічні тенденції, що, як мотиви, визначають діяльність. При цьому вони самі визнача­ються цілями цієї діяльності та її задачами.» Між розвитком мо­тиву й оволодінням діяльністю існують складні взаємовідношен­ня. Формування мотиву випереджає формування діяльності, а інколи, навпаки, відстає, що відображається на результаті оволо­діння діяльністю. Кожен період в житті людини призводить до зміни мотиваційної сфери.

Адекватна і сформована мотивація вибору професійної діяль­ності чинить істотний вплив на успішність професійного навчан­ня й продуктивність діяльності. Вивчення мотивів вибору профе­сії школярами показало, що значну роль у цьому відіграють поради інших: 25 % учнів обирають професію за порадою друзів, 17 % — батьків, 9% під впливом засобів масової інформації. 9 % використовують при виборі малозначущі фактори (наприклад, близькість навчального закладу до місця проживання). Лише 40 % вибирає професію, орієнтуючись на зміст діяльності.

Для виявлення сформованості професійного плану, мотивів вибору професії й професійної спрямованості особистості вико­ристовується: анкета оптанта, аналіз шкільної та позашкільної ді­яльності, диференційно-діагностичний опитувальник Е. А. Клі-мова (ДДО).

 

ДОСЛІД 1

 

 

Необхідні матеріали: анкета оптанта.

на низ-

Порядок роботи: Досліджуваному пропонується заповнити ан­кету за такою інструкцією: «Для того, щоб обговорити з вами можливі варіанти вибору професії, прошу вас відповісти ку запитань.»

 

АНКЕТА ОПТАНТА

Прізвище, ім'я, по батькові 

Група  Дата   

Назвіть ваші улюблені навчальні дисципліни.

Назвіть навчальні дисципліни, які вам не подобаються.

Назвіть професії, які вам подобаються.

Назвіть професії, які вам не подобаються.

Чим ви полюбляєте займатися у вільний час?

Які гуртки, секції, факультативи відвідуєте або відвідували?

У якій роботі школи (класу) брали участь?

Скільки часу, зазвичай, забирає приготування уроків?

Яка сфера діяльності або знань з наведених нижче вас цікавить найбільше:

а)         природничо-наукова (хімія, біологія, медицина, геологія, сільське
господарство);

б)         точні науки (математика, фізика);

в)         суспільно-наукова (історія, філософія, економіка, право);

г)         гуманітарна (література, журналістика, лінгвістика, педагогіка,
психологія);

д)         мистецтво (музичне, театральне, образотворче);
ж) певні інтереси відсутні.

Яку професію ви вирішили обрати?

Чи визначили ви шляхи її отримання?

Чи є у вас друзі або родичі, які працюють за обраною вами спе­ціальністю?

Чи є у вас друзі, які мають наміри обрати таку ж професію, як і ви?

14. Що приваблює вас в обраній професії:

а)         умови праці;

б)         сам процес трудової діяльності;

в)         високе матеріальне забезпечення;

г)         рухлива робота і можливість отримувати нові враження;

д)         спокійна робота;

е)         високий ступінь відповідальності;

ж)        самостійне прийняття рішень;

з)         виникнення важких, або навіть небезпечних ситуацій;
к) контакти з людьми;

л) можливість творчої діяльності; м) часті відрядження;

н) можливість створювати щось власними руками;

о) робота на свіжому повітрі;

п) романтичність;

р) корисність результатів;

с) незалежність;

т) перспективність (професійний ріст, просування по службовій драбині);

у) близькість до місця проживання;

ф) ваш варіант           .

Обробка результатів. Аналізуючи результати анкети, проф-консультант повинен сформулювати такі висновки:

—про наявність професійного плану і ступінь його сформова-ності (сформованим профплан можна вважати тоді, коли обрано професію, продумано шляхи її здобуття і усвідомлюються адек­ватні мотиви вибору професії);

— про усвідомленість вибору професії (усвідомлюваним вибір можна вважати в тому випадку, якщо він побудований з враху­ванням інтересів та попереднього досвіду особистості, коли вка­зуються та усвідомлюються адекватні мотиви вибору професії).

 

ДОСЛІД 2

 

Необхідні матеріали: диференційно-діагностичний опитуваль-ник Е. А. Клімова (ДДО), лист відповідей.

Для оцінки професійної спрямованості на основі аналізу надан­ня переваг людиною різним за характером видам діяльності вико­ристовується ДДО. В основу цієї методики покладена схема кла­сифікації професій, відповідно до якої всі професії поділяють на п'ять груп за предметом праці: «людина — природа», «людина — техніка», «людина — людина», «людина — знакова система», «людина — художній образ». Пропонована методика проста і зручна при заповненні та обробці.

Порядок роботи: Досліджуваному пропонується така інструкція: «Уявіть собі, що після відповідного навчання ви зможете вико­нувати будь-яку роботу. Однак, якщо б вам довелось вибирати лише з двох можливостей, то чому ви б надали перевагу? Відповідь у фо­рмі знака «+» поставте у відповідну клітинку листа відповідей.»

При обробці результатів у кожному з п'яти вертикальних стовпчиків необхідно підрахувати кількість плюсів.

Аналізуючи результати слід мати на увазі, що питання підібра­ні і згруповані так: у першому стовпчику вони відносяться до про­фесії «людина — природа», у другому — «людина — техніка», у третьому — «людина — людина», у четвертому —»людина — знакова система», у п'ятому — «людина — художній образ».

Максимальна сума плюсів у стовпчику означає спрямованість до відповідної галузі професійної діяльності.

 

ДИФЕРЕНЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ОПИТУВАЛЬНИК (ДДО)

 

Доглядати за тваринами

Обслуговувати машини, прилади (регулювати, стежити)

Допомогати хворим людям

Складати таблиці, схеми, про­грами обчислювальних машин

Стежити за якістю книжкових ілюстрацій, плакатів, худож­ніх листівок тощо

Стежити за станом, розвитком рослин

Обробляти матеріали (дерево, тканину, метал, пластмасу)

Доводити товари до споживача (рекламувати, продавати)

Обговорювати науково-попу­лярні видання, статті, книги

Обговорювати художні твори

Вирощувати молодняк — тварин будь-якої породи

Тренувати ровесників (або молод­ших) у виконанні певних дій (тру­дових, навчальних, спортивних)

Копіювати малюнки, зобра­ження, настроювати музичні інструменти

Керувати якимось вантажним, підйомним транспортним засо­бом (кран, трактор, тепловіз)

Повідомляти, пояснювати людям потрібну їм інформа­цію (у довідковому бюро, на екскурсії тощо)

Художньо оформляти виставки, вітрини, брати участь в підготов­ці концертів, п'єс

Ремонтувати вироби, речі (одяг, техніку), житло

Шукати і виправляти помилки в текстах, таблицях, малюнках

10а

Лікувати тварин

10б

Виконувати обчислення, розра­хунки

11а

Селекціонувати нові види ро­слин

11б

Конструювати, проектувати нові види промислових виробів (ма­шини, одяг, продукти харчуван­ня)

12а

Аналізувати суперечки, свар­ки між людьми, переконува­ти, роз'яснювати, заохочува­ти, карати

12б

Копатися в кресленнях, схемах, таблицях (перевіряти, наводити порядок тощо)

13а

Спостерігати, вивчати роботу гуртків художньої самодіяль­ності

13б

Спостерігати, вивчати життя мік­робів

14а

Обслуговувати, ремонтувати медичні прилади і апарати

14б

Надавати людям медичну допо­могу при пораненнях, забоях, опіках тощо

15а

Складати точні описи явищ, подій, за якими спостерігали; звіти про вимірювання об'єктів тощо

15б

Художньо описувати, зображати уявні події та ті, за якими спосте­рігали

16а

Робити лабораторні аналізи в лікарні

16б

Приймати, оглядати хворих, роз­мовляти з ними, призначати ліку­вання

17а

Фарбувати або розписувати стіни приміщень, поверхню виробів

17б

Здійснювати монтаж будівлі або збирати машини, прилади

18а

Організовувати культпоходи ровесників або молодших школярів в театри, музеї, на екскурсії, в турпоходи тощо

18б

Грати на сцені, брати участь у концертах

19а

Виготовляти креслення дета­лей виробу (машини, одягу), будувати будівлі

19б

Займатися кресленням, копію­ванням карт, креслень

20а

Боротися із захворюваннями рослин та шкідниками лісу й

саду

20б

Працювати на клавішних маши­нах (друкарська машина, теле­тайп, наборна машина тощо)


ПІДСУМОК. Проаналізуйте результати лабораторної роботи та дайте відповіді на запитання:

що таке професійна спрямованість особистості та як її мо­жна діагностувати?

як, на вашу думку, співвідноситься професійна спрямова­ність із навчальною і позанавчальною діяльністю?