Тематичний план корекційних занять

показники ефективності корек-
ційної програми.

з/п

Тема

Методичні прийоми

Термін вико­нання

Виконавець

2

Розвиток пси­хічних функ­цій.

Увага.

1.         Бесіда на тему: «Від чого
залежить    хороша успіш-
ність?»

2.         Що таке «увага».

3.         Психотренінгові вправи,
спрямовані на розвиток уваги.

4.         Обговорення результатів,
отриманих   при проведенні
вправ та ігор.

26.09 02.10

Практичний психолог

3

Пам'ять

1.         Дещо про «пам'ять».

2.         Давайте поговоримо. Екс-
перименти — зв'язок теоре-
тичних даних з життєвими
ситуаціями.

3.         Практичні вправи, спрямо-
вані на розвиток різних видів
пам'яті.

09.10 16.10

Практичний психолог

4

Мислення

1.         Лекція на тему «Мислен-
ня».

2.         Знайомство з поняттям «ін-
телект»

3.            Психокорекційні вправи.

23.10

30.10

Практичний психолог

5

Розвиток мис­литель

них процесів

1.         Тренування мислительних
умінь — що це таке?

2.         Бесіда на тему «Поняття».

3.         Визначення узагальнень —
обмеження понять.

4.         Корекційні вправи.

11.11

18.11

Практичний психолог

6

Психо

корекційне практичне за­няття

1.         Вправи на узагальнення.

2.         Завдання на класифікацію

25.11

1.12

Практичний психолог

  

 

понять.

3.         Вправи на виділення анало-
гій.

4.         Підведення підсумків.

 

 

 

Завдання 5

Проаналізуйте зразок психокорекійної програми (її фрагменту) та визначте:

а)         завдання корекційної програми;

б)         зміст психокорекційної програми;

в)         мету корекційної програми;

г)         контингент корекційного впливу;

д)         основні форми роботи та можливі показники ефективності корек-
ційної програми.

Заняття 1. Бесіда з учителями і батьками на тему «Міжособистісні взаємини в класі»

Мета: залучитися підтримкою батьків, вчителів та їх допомогою при проведенні циклу занять у групі.

Занятття 2. Вступна бесіда з учнями класу

Мета: сформувати мотивацію до участі в заняттях, з'ясувати мету занять та їх завдання.

Формувати в учнів готовність до самозміни та зміни міжособистіс-них відносин.

Заняття 3. Рольова гра «Почесний гість»

Мета: утвердити право особистості на повагу в класі; виявити і за­фіксувати у свідомості групи гідні форми ввічливого спілкування з лю­диною; побічним шляхом (через реалізацію ігрового матеріалу) встано­вити антипатію окремих членів групи до протагоніста (малопомітного члена групи).

Заняття 4. Бесіда на тему: «Відносини з іншими».

Мета: Викликати в учнів інтерес до свого внутрішнього світу і вну­трішнього світу іншої людини.

Заняття 5. Гра «Суд»

Мета: дати можливість класу в ігровій формі висловити свій осуд окремих членів групи; спонукати групу об'єктивно поставитися до «звинувачуваного», висловити як позитивні та і негативні думки; через гру з'ясувати, як ставляться до «звинувачуваного» інші члени групи.

Заняття 6. Бесіда на тему: «Вміння правильно розуміти ситуацію, життя і реальність»

Мета: активізувати самосвідомість школярів.

Заняття 7. Психологічний КВК.

Мета: створення в класі дружніх, теплих стосунків, спрямованих на згуртованість класу; допомога учням у розумінні себе та іншого; навчи­ти «приймати» іншого і себе; розвивати розуміння і добре ставлення один до одного.

Заняття 8. «Уяви партнера особистістю, що повністю реалізувалася» Мета: навчити школярів сприймати людину, вдивлятися в людину, шукати і знаходити в ній найкраще.

Завдання 6

Проаналізуйте схему експериментально-психологічного досліджен­ня та

а)         визначте мету та зміст корекційної роботи;

б)         визначте основні етапи психокорекційних заходів;

в)         визначте мету кожного етапу цієї роботи;

г)         установу, в якій проводиться психокорекційна робота, та спеціалі-
ста, який її проводить.

 

Підвищення глибини наявного дефекта

 

Розуміння наслідків алкоголіза­ції

 

Усвідомлен­ня хвороби

і необхідност і лікування

 


ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ОТОЧЕННЯ

Сім'я

Виробничий колектив

Сфера дозвілля

Етика і естетика відносин

Завдання 7

За поданими нижче описами визначте напрям психотерапії:

а)         людина в межах цього напрямку розглядається як продукт і тво-
рець навколишнього середовища. В ході психотерапії психолог допо-
магає клієнтові вплинути на обставини, краще пристосуватися до них, в
результаті цього стає можливим розв'язання людських проблем;

б)         цей напрям психотерапії базується на принципі визначального
впливу минулого досвіду на формування світовідчуття, манери поведін-
ки людини, її внутрішніх і зовнішніх проблем. Головною метою є вияв-
лення та вивчення неусвідомлюваних сил, які обумовлюють життя і дія-
льність особистості. Закономірним явищем є виникнення протидії
клієнта психотерапевтичному процесові як неусвідомлювана реакція на
можливі зіткнення з болісними переживаннями. Виявивши захисні меха-
нізми, психолог показує дію цих механізмів і дає можливість клієнту за-
хистити особистість від травмуючих переживань і зберегти її цілісність.
Цей напрям психотерапії здійснюється тривалий час (від півроку до бага-
тьох років), потребує тривалої спеціальної підготовки психолога;

в)         основна увага приділяється сьогоденню, самовідчуттю, досвіду
клієнта, що відображено у формулі «тут і тепер». Завданням психолога
в одному з варіантів цього психотерапевтичного напрямку вважається
допомога клієнтові прийняти себе в усій повноті і взяти відповідаль-
ність за себе, що забезпечить індивіду свободу та самоактуалізацію. За
іншою течією цього ж психотерапевтичного напрямку, метою психоте-
рапії є допомога здоровій особистості у виживанні у суспільстві. Тому
завданням є посилення бажання самоствердження й незалежності осо-
бистості, розширення свідомості й довіри до стану актуального пере-
живання, віри у свої конструктивні сили.

Завдання 8

Визначте за поданими нижче описами етапи групової психотерапії:

а)         в групі панує довіра. Учасники групи вільно спілкуються, вчаться
бути самими собою та сприймати себе такими, які є. Кожен член групи
стає дедалі відкритішим. Налагоджується зворотній зв'язок між групою
і кожним її учасником;

б)         особливостями цього етапу є зростання довіри та свободи в групі.
Це досягається через використання керівником групи спеціальних засо-
бів, які дозволяють членам групи виявити свої глибинні почуття;

в)         робота групи характеризується тісною згуртованістю, обов'яз-
ковим виконанням групових норм, високою інтенсивністю міжособис-
тісного спілкування. Учасники групи виявили в процесі дослідження
свої особисті проблеми, нові способи поведінки та реагування;

г)         на цьому етапі члени групи розповідають про себе те, що вважа-
ють за потрібне, про свої мотиви участі в групі. Спостерігається внут-
рішня невизначеність учасників та напруга в групі;

д)         завдяки виконанню специфічних вправ у групі складається атмо-
сфера взаємної привабливості.

Завдання 9

Розподіліть перераховані нижче течії психотерапії до одного з на­ступних напрямів:

а)         психодинамічна психотерапія;

б)         біхевіоральна психотерапія;

в)         гуманістична психотерапія.

роджеріанська психотерапія, когнітивна психотерапія, гештальтте-рапія, психоаналіз, соціальне навчання, індивідуальна психологія А. Адлера, екзистенціальна терапія, аналітична психологія К. Юнга, транз-актний аналіз.

Завдання 10

Розподіліть перераховані нижче прийоми та психотехніки між на­ступними напрямами психотерапії, в яких вони традиційно використо­вуються:

а)         психодинамічна психотерапія;

б)         біхевіоральна психотерапія;

в)         гуманістична психотерапія.

інтерпретація, аналіз опору, тренінг релаксації, психодрама, метод вільних асоціацій, функціональний тренінг поведінки, сприйняття «тут і тепер», експериментальне перебільшення, тлумачення сновидінь, «по­рожній стілець», самоспостереження, ведення щоденникових записів, аналіз трансферу, бесіда з частиною свого «Я».

Завдання 11

Студенти, майбутні практичні психологи, не можуть дійти згоди при розгляді деяких проблем психотерапії. Ознайомтесь з позицією ко­жного та допоможіть вирішити суперечку. Відповідь обгрунтуйте.

а)         Студент 1: У психотерапії, так як і в психологічному консульту-
ванні, існують спеціальні техніки і прийоми роботи практичного пси-
холога. Це такі прийоми: тлумачення сновидінь, аналіз трансферу, пси-
ходрама, тренінг релаксації, які є обов'язковими до використання.
Якщо психолог ними не користується, то ефекту психотерапія не дасть,
а психолог — не психотерапевт. Для здійснення психотерапії слід
пройти спеціальну підготовку.

Студент 2: Я з тобто не згоден. Практичний психолог, який здійс­нює психотерапію, обирає той психотерапевтичний напрям, прийоми і техніки якого найбільш адекватні для вирішення психологічної про­блеми клієнта, специфіки замовлення. Крім того, вибір психотерапев­тичних прийомів залежить і від того, якими з них психолог володіє найкраще.

б)         Студент 1: Для проведення групової психотерапії створюється
група з індивідів лише однієї статті, без обмеження віку. Кількість чле-
нів групи не обмежується: скільки зголосилося на участь, стільки й
утворює групу. Ця група зустрічатиметься 1 раз на місяць по 2 години.
Загальна кількість зустрічей не перевищує чотирьох.

Студент 2: Я вважаю, що участь у груповій психотерапії можуть брати лише індивіди 5-45 років. Кількість осіб у групі обмежується. Це 4-16 осіб, залежно від замовлення. Керівник набирає групу відповідно до своїх вподобань та симпатій.

Студент 3: Я не погоджуюся з вами у визначенні тривалості, часто­ти та кількості зустрічей. Мені здається, що за таких умов, які були ва­ми визначені ефективність діяльності групи буде низькою.

в) Студент 1: Групову психотерапевтичну роботу можна проводити лише з незнайомими між собою людьми. Це підвищує її ефективність.

Студент 2: Але, наприклад, сім'я — це група. Якщо вона бере участь у психотерапії, то тоді ми маємо психотерапевтичну групу, де всі члени дуже добре знають один одного. А всім відомо, що сімейна психотерапія успішно розвивається і є досить ефективною.

 

Програмоване опитування до курсу

«Вступ до спеціальності: Практична психологія»

 

Виберіть рядок, у якому:

Перераховано лише види діяльності практичного психолога:

а)         просвітницька та профілактична робота, психоконсультування,
індивідуальна психокорекція, виставки літератури, психолого-
педагогічні консиліуми, групова психотерапія;

б)         просвітницька та профілактична робота, психоконсультування,
індивідуальна психокорекція, виставки літератури, психотерапія, «те-
лефон довіри»;

в)         просвітницька та профілактична робота, психоконсультування, інди-
відуальна та групова психотерапія, психокорекція, психодіагностика;

г)         просвітницька та профілактична робота, психоконсультування,
психокорекція, психотерапія, психогімнастика.

Подана правильна послідовність дій практичного психолога при ко­роткостроковому консультуванні:

а)         психодіагностичне обстеження, короткий контакт під час запису,
перша зустріч, заключна зустріч;

б)         первинний прийом, робота з клієнтом під час численних зустрі-
чей, завершення консультування;

в)         первинний контакт, вислуховування і розпитування клієнта на
першій зустрічі, психологічне обстеження, обговорення результатів об-
стеження, формулювання рекомендацій на завершальній зустрічі.

Перераховано форми психопрофілактичної роботи:

а) лекції, бесіди, тренінгові заняття, робота «телефону довіри», пси-холого-педагогічні консиліуми, консультування, опитування, випуск і поширення інформаційних бюлетенів, довідників;

б)         лекції, бесіди, корекційні заняття, робота «телефону довіри», пси-
холого-педагогічні консиліуми, виставки літератури, опитування, ви-
пуск і поширення інформаційних бюлетенів, довідників;

в)         лекції, бесіди, тренінгові заняття, робота «телефону довіри» та
«пошти довіри», психолого-педагогічні консиліуми, консультування,
моніторинг умов праці, індивідуальна психотерапія.

Перераховано види психологічного консультування за характером допомоги:

а)         разова консультація, діагностичне консультування, тривале кон-
сультування, консультування дитини;

б)         психологічне консультування, діагностичне консультування, про-
світницько-рекомендаційне консультування;

в)         середньострокове консультування, просвітницько-рекомендацій-
не консультування, консультування батьків, короткострокове консуль-
тування;

г)         разова консультація, середньострокове консультування, коротко-
строкове консультування, тривале консультування.

Перераховано види психологічного консультування за тривалістю:

а)         разова консультація, діагностичне консультування, тривале кон-
сультування, консультування дитини;

б)         разова консультація, середньострокове консультування, коротко-
строкове консультування, тривале консультування;

в)         психологічне консультування, діагностичне консультування, про-
світницько-рекомендаційне консультування;

г)         середньострокове консультування, просвітницько-рекомендаційне
консультування, консультування батьків, короткострокове консульту-
вання.

Виберіть одну правильну відповідь:

Відсутність дружніх та родинних стосунків з клієнтом, відмова від надання психологічної допомоги друзям, знайомим та родичам складає сутність:

а)         принципу добровільності;

б)         принципу доброзичливого і безоцінного ставлення до клієнта;

в)         принципу конфіденційності зустрічей з психологом;

г)         принципу особистих відносин між психологом і клієнтом.

Прояв теплоти і поваги, уміння прийняти клієнта таким, яким він є, не оцінювати і не засуджувати його норми і цінності, стиль життя і поведінку складає сутність:

а)         принципу конфіденційності зустрічей з психологом;

б)         принципу доброзичливого і безоцінного ставлення до клієнта;

в)         принципу добровільності;

г)         принципу особистих відносин між психологом і клієнтом.

Збереження у таємниці всього, що стосується клієнта, його особи­стих проблем, життєвих обставин, предмету зустрічей (за винятком випадків, коли йдеться про загрозу для життя, здоров'я клієнта чи ін­ших людей) складає сутність:

а)         принципу доброзичливого і безоцінного ставлення до клієнта;

б)         принципу конфіденційності зустрічей з психологом;

в)         принципу добровільності;

г)         принципу особистих відносин між психологом і клієнтом.

Робота психолога над розширенням уявлень клієнта про себе, конк­ретну ситуацію, навколишню дійсність, внаслідок якої клієнт починає по-новому оцінювати свою ситуацію, формулює альтернативні варіа­нти поведінки в ній та спонукається до реалізації одного з них є:

а)         метою просвітницької роботи практичного психолога;

б)         метою психодіагностичної роботи практичного психолога;

в)         метою психоконсультативної роботи практичного психолога;

г)         метою профілактичної роботи практичного психолога.

Поступове усвідомлення населенням цілей, завдань, кола проблем та можливостей психологічної служби, підвищення психологічної ком­петентності населення з метою розширення їх можливостей до са­мостійного розв'язання проблем та конфліктів, які виникають в осо­бистому та професійному житті є:

а)         метою просвітницької роботи практичного психолога;

б)         метою психоконсультативної роботи практичного психолога;

в)         метою психодіагностичної роботи практичного психолога;

г)         метою профілактичної роботи практичного психолога.

Прогнозування можливих ускладнень у житті та професійній діяльності, виявлення умов їх попередження та забезпечення цих умов є:

а)         метою психодіагностичної роботи практичного психолога;

б)         метою профілактичної роботи практичного психолога;

в)         метою просвітницької роботи практичного психолога;

г)         метою психоконсультативної роботи практичного психолога.

 

Виберіть одну правильну відповідь:

12. Діалог, орієнтований на роботу з глибинними особистісними про­блемами, з метою створення умов для повноцінного становлення особистості, складає сутність:

а)         психокорекційної роботи;

б)         психоконсультативної роботи;

в)         психотерапії;

г)         просвітницької роботи практичного психолога.

Виберіть одну правильну відповідь:

Діалог, орієнтований на перебудову клієнтом власного внутріш­нього психологічного життя, складає сутність:

а)         психотерапії;

б)         психокорекційної роботи;

в)         психоконсультативної роботи;

г)         просвітницької роботи практичного психолога.

Доповніть ряд вимог до психолога у психотерапії':

а)         власний досвід перебування в ролі клієнта та тривалого суперві-
зорства;

б)         повинен бути професійним психологом або психіатром;

в)         ...

Виберіть рядок, у якому перераховані фактори ефективності пси­хотерапії:

а)         особистість клієнта, особистість психолога, кількість та часто-
та зустрічей, наявність контакту, дотримання принципів психоте-
рапії;

б)         особистість психолога, адекватність психотехнік і методів, платі-
жоспроможність клієнта, наявність контакту, дотримання принципів
психотерапії;

в)         особистість клієнта, особистість психолога, адекватність пси-
хотехнік і методів, наявність контакту, дотримання принципів пси-
хотерапії;

г)         особистість психолога, адекватність психотехнік і методів, стать
клієнта, довіра у стосунках між клієнтом і психологом, дотримання
принципів психотерапії.

Створення нових умов для навчання людини, завдяки чому вона може оволодіти своїми діями і змінити поведінку, є основною метою:

а)         психодинамічної психотерапії;

б)         гуманістичної психотерапії;

в)         біхевіоральної психотерапії.

Робота психолога щодо усвідомлення клієнтом процесів свого внутрішнього світу та оволодіння ними, є основною метою:

а)         психодинамічної психотерапії;

б)         гуманістичної психотерапії;

в)         біхевіоральної психотерапії.

Сприяння особистісному зростанню клієнта шляхом співпережи­вання і прийняття його внутрішнього світу складає сутність:

а)         психодинамічної психотерапії;

б)         гуманістичної психотерапії;

в)         біхевіоральної психотерапії.

19. Виберіть рядок, в якому перераховані основні психотехніки психо-динамічної психотерапії:

а)         психодрама, сприйняття «тут і тепер», експериментальне перебі-
льшення, «порожній стілець», бесіда з частиною свого «Я»;

б)         тренінг релаксації, функціональний тренінг поведінки, самоспо-
стереження, ведення щоденникових записів;

в)         метод вільних асоціацій, тлумачення сновидінь, інтерпретація,
аналіз опору, аналіз трансферу.

 

20. Виберіть рядок, у якому перераховані основні психотехніки гумані­стичної психотерапії:

а)         психодрама, сприйняття «тут і тепер», експериментальне перебі-
льшення, «порожній стілець», бесіда з частиною свого «Я»;

б)         тренінг релаксації, функціональний тренінг поведінки, самоспо-
стереження, ведення щоденникових записів;

в)         метод вільних асоціацій, тлумачення сновидінь, інтерпретація,
аналіз опору, аналіз трансферу.

 

21. Виберіть рядок, у якому перераховані основні методи і прийоми по-ведінкової психотерапії:

а)         психодрама, сприйняття «тут і тепер», експериментальне перебі-
льшення, «порожній стілець», бесіда з частиною свого «Я»;

б)         тренінг релаксації, функціональний тренінг поведінки, самоспо-
стереження, ведення щоденникових записів;

в)         метод вільних асоціацій, тлумачення сновидінь, інтерпретація,
аналіз опору, аналіз трансферу.

 

22. Доповніть ряд вимог до клієнта у психотерапії:

а)         достатній інтелектуальний рівень;

б)         матеріальна спроможність до тривалої роботи;

в)         ...

 

23. Виберіть рядок, в якому перераховані основні фази психоте­рапії:

а)         робота над вирішенням проблеми, формування особливих психоте-
рапевтичних взаємин; досягнення взаєморозуміння між психологом та клі-
єнтом; матеріальна спроможність для тривалої роботи з психотерапевтом;

б)         встановлення контакту між психологом та пацієнтом, визначення
психологічної проблеми, діагностика; робота над вирішенням пробле-
ми, формування особливих психотерапевтичних взаємин; підготовка до
реалізації знайдених рішень у життя;

в)         встановлення контакту між психологом та пацієнтом, визначення
психологічної проблеми, діагностика; набуття соціальних навичок за-
вдяки ідентифікації з психологом; засвоєння і закріплення адаптивних форм поведінки.

Виберіть одну правильну відповідь:

Етичний кодекс психолога — це:

а)         нормативний акт, сукупність етичних норм і правил поведінки,
які склалися в психологічному співтоваристві й регулюють його життє-
діяльність;

б)         нормативний акт, що визначає, які суспільно небезпечні діяння є
злочинними, і встановлює покарання для осіб, які здійснюють цей
злочин;

в)         це нормативний акт, який являє собою сукупність правових норм
діяльності психолога.

Якщо психолог порушує норми Етичного кодексу психолога, то:

а)         виправдання цьому завжди можна знайти;

б)         його дії підлягають розгляду Комісії з етики, яка накладає відпо-
відні стягнення;

в)         він підлягає суду відповідно до закону.

Прийняття Етичного кодексу психолога та побудова діяльності психологічної служби відповідно до нього:

а)         є данина моді;

б)         не є обов'язковим для практикуючого психолога, а скоріше є не-
обхідністю для психолога-науковця;

в)         необхідні, оскільки не всі проблеми, з якими зустрічається
практичний психолог, можуть мати однозначне і точне правове
розв'язання.

Виберіть рядок, в якому перераховані основні джерела, на основі яких вироблені норми Етичного кодексу психолога:

а)         філософія, релігія, культура, звичаї, традиції, ідеологія, політика;

б)         культура, звичаї, традиції, художня література, кримінальний ко-
декс, цивільно-правовий кодекс;

в)         норми Етичного кодексу психолога, які розроблені в США, Німе-
ччині, Іспанії, Англії.

Виберіть рядок, у якому перераховані основні розділи Етичного ко­дексу психолога:

а)         загальні положення, межі дії кодексу, про права, про покарання,
особлива частина, додатки;

б)         загальні положення, права психолога, обов'язки психолога, від-
повідальність психолога, порядок оскарження дій психолога;

в)         відповідальність, компетентність, захист прав клієнта, конфіден-
ційність, етичні правила психологічних досліджень, кваліфікована про-
паганда психології, професійна кооперація.

Етичний кодекс психолога — це документ, який регламентує дія­льність лише:

а)         практичного психолога в сфері освіти і медицини;

б)         психолога в будь-якій сфері соціальної практики;

в)         клієнта.

У сфері управління Етичний кодекс психолога допомагає:

а)         виконувати функції, пов'язані з профілактикою професійних за-
хворювань, реабілітацією пацієнтів;

б)         у психологічному забезпеченні політичних процесів, агітації, рек-
лами;

в)         у психологічному забезпеченні загального та галузевого управ-


ПРАКТИКУМ

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Призначення нижчеподаного практикуму до курсу «Вступ до спеціальності: Практична психологія» обумовлене завданнями, які повинні бути виконані при викладанні цього курсу.

Внаслідок засвоєння змісту програми з дисципліни «Вступ до спеціальності: Практична психологія» у студентів має бути сформованою готовність до засвоєння фахових знань, умінь та навичок на основі усвідомлення сутності професії практичного психолога, змісту відповідної професійної діяльності, знання основних документів, які регламентують роботу практичного психолога.

У процесі роботи над «Практикумом» студент матиме мож­ливість співввіднести вимоги своєї майбутньої професії із вла­сними здібностями, нахилами, індивідуально-психічними вла­стивостями, тобто визначити рівень своєї психологічної та особистісної готовності до оволодіння професією практичного психолога. У результаті студент зможе організувати свою про­фесійну самоосвіту з врахуванням професійного профілю своєї особистості.

Враховуючи необхідність поєднання теоретичного та практи­чного курсу при вирішенні поставлених завдань, а також на ос­нові викладеного вище теоретичного матеріалу був розроблений практикум, що включає дві частини.

Перша частина носить діагностичний характер. її мета: на ос­нові знань професіограми, кваліфікаційної характеристики прак­тичного психолога визначити наявність професійно важливих властивостей особистості у кожного студента.

Друга частина носить формуючий характер, де студенти зна­йомляться з кількома системами тренінгових вправ, спрямованих на вироблення у них професійно важливих якостей (вмінь та на­вичок, насамперед), а також включаються у виконання цих вправ, які сприяють формуванню в них початкових професійних дій.

Подаємо тематичний план ПРАКТИКУМУ.

 

з/п

Тема заняття

Кількість годин

ЧАСТИНА І. ДІАГНОСТИКА ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

 

Визначення професійної спрямованості особистості

2

 

Професійна мотивація обрання фаху психолога

2

 

Особистісні чинники професійної діяльності

2

 

Визначення професійних здібностей психолога

2

 

Діагностика соціально-перцептивних здібностей психолога. Експрес-діагностика емпатії

2

ЧАСТИНА II. ФОРМУВАННЯ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ, ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

 

Формування цілеспрямованості та навичок планування

4

 

Розвиток професійних навичок слухання і розуміння парт­нера

6

 

Професійні навички поведінки в емоційно напружених си­туаціях

4

 

Формування навичок співпраці, роботи у групі

4

 

ВСЬОГО

28