АННОТАЦІЯ

Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька

 

Практична психологія: вступ до спеціальності

 

 

2-ге видання

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ

«Центр учбової літератури» 2010


УДК 159.9(075.8) ББК 88.8я73 Д 84

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/182-691 від 17.03.2006)

 

Рецензенти:

Чепелєва Н. В. — доктор психологічних наук, професор, заступник директора Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України, м. Київ;

Кутішенко В. П. — кандидат психологічних наук, доцент, Національний педа­гогічний університет ім. М. П. Драгоманова, м. Київ;

Кисіль О. П. — кандидат психологічних наук, доцент, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський.

 

Дуткевич Т. В., Савицька О.В.

Д 84  Практична психологія: Вступ до спеціальності. 2-ге вид. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 256 с.

ISBN 978-611-01-0063-2

У навчальному посібнику розкриваються теоретико-методологічні засади практичної психології, законодавчо-правові та нормативні основи діяльності прак­тичного психолога у різних сферах соціальної практики, вимоги до діяльності й особистості практикуючого психолога.

Рекомендується студентам психологічних спеціальностей, а також практичним психологам та всім, хто цікавиться прикладними аспектами психології.

УДК 159.9(075.8) ББК 88.8я73

 

ISBN 978-611-01-0063-2


© Дуткевич Т. В., Савицька О. В., 2010 © Центр учбової літератури, 2010