Тема 7. ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Специфіка змісту діяльності, завдань та фу­нкцій психологічної служби на підприємстві.

Характеристика досвіду роботи психологіч­ної служби підприємства.

Психологічна служба організацій малого бізнесу.

1

Потребу у кваліфікованій психологічній допомозі відчувають представники всіх професій та всіх вікових категорій. Психологічні служби або посади практичного психолога з'являються в різних сфе­рах соціальної практики (освіта, промисловість, Збройні сили, міліція, пенітенціарна система, політика, торгівля, реклама, спорт тощо).

Незважаючи на те, що основні види та напрямки діяльності практичного психолога є загальними, все ж таки спостерігається специфікація завдань та методів його роботи в різних сферах.

Сьогодні діяльність психологічної служби підприємства чи організації ґрунтується на фундаментальних та експерименталь­них розробках в практичній психології економіки і бізнесу.

її основні завдання розглянуто у Темі 2, питання 3. Вони сто­суються, насамперед, роботи з персоналом організацій у таких напрямах: психолого-просвітницька діяльність; діагностика дія­льності організації; експертиза; розробка і здійснення впливів на окремих працівників та колектив у цілому; консультування з пи­тань управління, з міжособистісних та особистісних проблем працівників; створення інформаційного забезпечення (розробка документів, методичного забезпечення заходів, які проводить психолог) [25, с. 64—65]. Вагому роль психолог відіграє і в орга­нізації та проведенні рекламних заходів установи.

Основними функціями цієї галузі практичної психології є:

психологічне забезпечення процесів управління, рекламної діяльності, ведення переговорів;

створення умов комунікаційних процесів (обміну інформа­ції) на ринку товарів та послуг;

вивчення психологічних аспектів приватизації та постприва-тизації;

розробка проблем охорони і наукової організації праці;

аналіз трудової діяльності;

участь у розробці та реалізації стратегії розвитку підприємс­тва та його кадрової політики.

Системний підхід до побудови діяльності психологічної слу­жби повинен охопити всі сфери життєдіяльності працівника: як сферу професійної діяльності, так і сферу, не пов'язану з трудо­вою діяльністю.

Завдання та функції психологічної служби підприємства обу­мовлюють її роботу в двох основних напрямках:

—сприяння розв'язанню проблем, які безпосередньо пов'я­зані з виробничою діяльністю: удосконалення структури, форм і методів управління; стабілізація кадрів; оптимізація соціально-психологічного клімату в колективі (профорієнтація і профвідбір, атестація працівників і оптимізація робочих місць, забезпечення навчання різних категорій працюючих);

—допомога працюючим на підприємстві робітникам в розв'я­занні проблем, які прямо не пов'язані з їхньою трудовою діяльні­стю (сімейні проблеми, включаючи взаємини батьків і дітей; ор­ганізація дозвілля; підвищення рівня психічного здоров'я, опти­мізація психофізіологічного стану тощо).

Порядок розв'язання тих чи інших проблем, які виникають на підприємстві, визначається конкретними його потребами, залежать від організаційних та матеріально-технічних умов, чисельності спів­робітників у штаті служби та її місця у структурі підприємства тощо.

Психологічна служба промислового підприємства повинна функціонувати на трьох рівнях:

на рівні основного колективу (на цьому рівні вона повинна розв'язувати проблеми, які стосуються функціонування колекти­ву промислового підприємства в цілому: побудова і реалізація планів соціального розвитку колективу, стабілізація кадрів, удо­сконалення структури та методів управління);

на рівні вторинного і первинного колективу (на цьому рівні розв'язуються такі проблеми: дослідження і оптимізація соціаль­но-психологічного клімату, питання, пов'язані з новими формами організації праці в умовах динамічної економічної системи);

на рівні окремої особистості (на цьому рівні розв'язуються задачі, пов'язані з організацією робочого місця, з оптимізацією психофізіологічного стану, з різноманітними психологічними проблемами окремих працівників в колективі).

Діяльність психолога на всіх цих рівнях може здійснюватися у вигляді індивідуального або управлінського консультування, психокорекції та психодіагностики, психологічної просвіти, яка може реалізовуватися у вигляді навчання та розробки рекоменда­цій. Таке навчання спрямовується на підвищення психологічної компетентності керівників різних рівнів і проводиться у формі лекцій, бесід, групової дискусії, ділових ігор, соціально-психо­логічного тренінгу тощо.

 

2

Найперші психологічні служби з'явилися на промислових підприємствах у 60—70 роках XX століття у межах новостворе-ної системи наукової організації праці.

їх виникнення було пов'язане з певним рівнем розвитку прикла­дних досліджень у галузі соціології, соціальної психології, педагогі­чної психології, психології праці та інженерної психології.

Разом з тим сама діяльність психологічних служб на підпри­ємствах висувала свої вимоги до академічної психології і форму­лювала певні запити на фундаментальні і прикладні дослідження.

Метою діяльності перших психологічних служб на підприємс­твах було підвищення ефективності праці робітників.

Досягнення цієї мети передбачало вирішення завдань підви­щення працездатності та зниження втомлюваності шляхом засто­сування психологічних факторів: змісту роботи, кольорового ви­рішення інтер'єру, трансляції музики тощо.

Ці завдання залишаються актуальними і в наш час.

Діяльність практичних психологів з підвищення ефективності праці передбачає кілька напрямків (схема Б. Бггелейсен — Же-лазовського) [6]:

пристосування техніки до психічних властивостей людини (конструювання промислової техніки з врахуванням психічних особливостей робітника та оптимальним їх використанням). Ці проблеми розв'язуються інженерною психологією;

пристосування технологічних процесів до психічних особли­востей людини (проектування комплексів операцій, підвищення змістовності трудової діяльності, зниження монотонності праці, оп-тимізація темпу роботи, раціоналізація режиму праці і відпочинку);

пристосування людини до вимог техніки і професійної дія­льності (вирішуються проблеми психологічного профвідбору і професійного навчання робітників);

пристосування людини до людини в умовах підприємства (це комплекс проблем, які пов'язані з міжособистісними відноси­нами по горизонталі та вертикалі, розв'язанням яких займається соціальна психологія).

Тривалий час психологічні служби підприємств існували без єдиного і обов'язкового положення про психологічну службу, яке б чітко визначало мету її діяльності, завдання, методи тощо. Існувала гостра потреба у розробці загальних принципів побудо­ви її діяльності, моделі діяльності служби, яка б акумулювала в собі досягнутий актуальний рівень фундаментальних досліджень і прикладних розробок, реальні можливості методичного забез­печення, кваліфікацію практичних психологів.

З метою створення положення про психологічну службу під­приємства вивчалися аспекти діяльності психологічних служб промислових підприємств у 1983—1985 рр.

В ході такого дослідження було виявлено основні форми ор­ганізації діяльності психологів на підприємстві [6]::

психологічні бюро, лабораторії, відділи, підрозділи в кад­ровій службі, у відділі НОП тощо;

спеціалізовані психологічні служби окремих підприємств або в системі психологічних служб галузі.

Форма організації психологічної служби визначала і коло проблем, які вона вирішувала. Спостерігалася динаміка в розви­тку діяльності служби від виконання окремих робіт, які визна­чалися керівництвом підприємства (підрозділу), до самостійної ініціації діяльності з розв'язання широкого кола проблем.

Як правило, в процесі діяльності практичних психологів окремих підприємств формувалися і закріплювалися в норматив­ній документації узагальнені уявлення про цілі, завдання, форми їх діяльності тощо. Це приводило до того, що серед психологів-практиків не було єдності у визначенні цілей і задач психологіч­них служб, у формах і методах роботи.

Останніми роками приходить розуміння, що будь-якій фірмі чи підприємству, незважаючи на сферу їх діяльності, кількості задіяних працівників тощо, потрібен професіонал з психологіч­ною підготовкою у сфері роботи з людьми.

Психолог в організації, на думку М.Ю Шейніса, будує свою діяльність на основі однієї з трьох моделей [6].

Перша модель ґрунтується на ідеї, що психолог повинен здійснювати науково-методичне забезпечення кадрової і вихов­ної роботи, тому він стає творцем та реалізатором всієї кадрової роботи організації.

Друга модель вбачає сенс діяльності практичного психолога у наданні психотерапевтичної допомоги співробітникам, які мають різноманітні психологічні труднощі. На жаль, сьогодні мало органі­зацій, які безпосередньо опікуються проблемами працівників, тому більшість підприємств не зацікавлені у діяльності практичного пси­холога за цією моделлю. Виняток хіба що складають армія, міліція, СБУ, диспетчерські служби тощо, де якість та ефективність діяль­ності співробітників визначається їх психічним станом.

Третя модель ґрунтується на ідеї, що сутність діяльності практичного психолога (служби) полягає у психологічному су­проводі трудової діяльності працівників. Психологічний супровід здійснюється у межах системи управління персоналом і спрямо­ваний на створення соціально-психологічних умов для успішної професійної діяльності і особистісного зростання працівників. Причому, такий супровід повинен здійснюватися переважно че­рез керівника підприємства традиційними формами управлінсь­кого і виховного впливу. Керівник у цьому випадку повинен бути партнером психолога у розробці та реалізації стратегії супроводу кожного підлеглого. Психолог виступає своєрідним «інструмен­том налаштування» процесу управління на конкретних працівни­ків. Ця модель є найсучаснішою і найбільше відповідає вимогам сучасного підприємства чи організації.

 

3

Специфіка організацій малого бізнесу полягає в обмеженій кі­лькості персоналу. В цих установах відсутня система відділів, які є на промислових підприємствах: збуту і постачання, маркетингу і реклами, фінансового і кадрового [52].

Працівники, як правило, поєднують кілька різнорідних функ­цій і працюють єдиною командою.

Практичний психолог у такій організації, як зазначає І. С. Си­доренко, здійснює свою роботу в кількох напрямках (див. схему 2):

 

Партнери і клієнти

Конкуренти


Засоби масової інформації

 

 

 

Психолог

І

 

Керівництво


Персонал


Реклама

 

 

Схема 2. Об'єкти діяльності психолога на підприємстві

 

Робота проводиться в усіх напрямках одночасно, інакше буде порушена цілісність функціонування організації.

У роботі з керівництвом практичний психолог розв'язує такі задачі:

розробка найефективнішої структури організації;

забезпечення розвитку організації та безболісний перехід з етапу на етап; прогнозування напрямків подальшого розвитку ор­ганізації;

діагностика, виявлення і профілактика «слабких місць» в ор­ганізації;

формування стилю діяльності та іміджу організації.

У роботі з персоналом практичний психолог забезпечує:

формування кадрової політики;

підбір персоналу (врахування необхідності виконання ним широкого кола функцій);

раціональне використання кадрів;

формування навичок роботи в команді;

мотивацію персоналу;

оцінку і атестацію співробітників, участь у розробці схем оплати праці співробітників з урахуванням їх індивідуальних особливостей;

розробку і проведення тренінгів з персоналом;

організацію неформального спілкування.

З партнерами і клієнтами практичний психолог здійснює:

формування довгострокових відносин між малими підпри­ємствами та партнерами і клієнтами;

допомогу в пошуку нових партнерів (організація презента­цій, акцій, участь у виставках);

зміцнення зв'язків з постійними клієнтами;

створення психологічних портретів клієнтів;

диференціацію груп клієнтів для створення найбільш ефек­тивної реклами, розрахованої на кожну цільову аудиторію;

При взаємодії малого підприємства із засобами масової ін­формації практичний психолог:

контактує з пресою для висвітлення у різних виданнях ін­формації про організацію;

організовує та психологічно забезпечує участь керівників у телевізійних програмах;

—        веде переговори про надання знижок на розміщення реклами. З метою організації рекламної кампанії практичний психолог:

розробляє стратегію;

висуває креативні ідеї з приводу змісту і форми реклами;

проводить психологічну експертизу реклами; маркетингові дослідження;

вирішує питання спонсорства, участі у масових та благодій­них заходах.

Практичний психолог малого підприємства виступає також як аналітик діяльності конкурентів: —виявляє їх переваги і недоліки;

—аналізує рекламу конкурентів, розмежовуючи її на успішну і невдалу [48].

Такий широкий спектр задач висуває складну систему вимог до знань, умінь та навичок практичного психолога. Практичний психолог повинен:

мати відмінні знання з психології, зокрема таких її розділів, як соціальна психологія, психологія управління, організаційна психо­логія, психологія праці, профвідбір, психодіагностика, мотивація поведінки, психологія реклами, конфліктологія, психологія спілку­вання, психотерапія, психологія сприймання, психологічна експер­тиза, психологія торгівлі, методологія експериментальних дослі­джень; а також з менеджменту, маркетингу, соціології;

володіти навичками ефективного спілкування, психодіагно­стики та психологічної просвіти;

відзначатися системою професійно важливих психічних якостей та властивостей (аналітичне і нешаблонне мислення, здатність до са­морозвитку та креативність, комунікабельність та організованість).

Таким чином, діяльність практичного психолога на промислових підприємствах та в організаціях має свою історію, є достатньо розви­нутою і спирається на основні методологічні засади діяльності прак­тичного психолога, які визначені прикладною психологією.

 

Подпись:

Запитання для самоконтролю

 

.ї 1. Визначте завдання та функції психологічної служби
І           на підприємстві.

2.         Охарактеризуйте основні напрямки та рівні діяль-
I—'      ності практичного психолога на підприємстві.

Які моделі діяльності практичного психолога вам відомі?

Перерахуйте основні напрямки діяльності практи­чного психолога у сфері малого бізнесу та визначте основні завдання діяльності в кожному з них.

Сформулюйте основні вимоги до знань та вмінь практичного психолога у сфері малого бізнесу.