2.3. Управління підприємствами торгівлі

Декретом  Кабінету Міністрів України  “Про заходи по за- вершенню комерціалізації підприємств і організацій торгівлі, громадського харчування і сфери послуг” від 15.12.92 року [203] були скасовані  торги,  трести, об’єднання, фірми, управ- ління, комбінати та інші аналогічні їм підприємства й органі- зації  державної торгівлі.

Були ліквідовані обласні управління торгівлі, а також міські й районні відділи  торгівлі у великих містах. Одночасно скасо- вано Міністерство торгівлі УРСР. Була зруйнована складна си- стема розподілу  і поставки товарів, планування і контролю. Роздрібні  торговельні  підприємства  наділялися  правом само- стійно планувати свою діяльність. Одночасно кожне підприєм- ство повинне тепер самостійно знаходити товар для реалізації і вирішувати всі свої організаційні та фінансові  проблеми.

У цих умовах правовий статус кожного роздрібного торго- вельного підприємства визначає затверджений у передбачено- му законом порядку статут цього підприємства. Разом із зако-


 

нами і підзаконними нормативними  актами, які встановлюють загальні  принципи  діяльності суб’єктів  господарювання, саме статут виступає як основоположний акт внутрішньогосподар- чого права, що визначає правовий статус роздрібного торго- вельного підприємства.

У  статуті визначається: власник і найменування підприєм- ства, його місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, органи уп- равління, порядок їх формування, компетенція і повноваження тру- дового колективу і його виборних органів, порядок формування майна, умови реорганізації і ліквідації підприємства. В статуті також визначається орган, який представляє інтереси трудового колекти- ву (рада трудового колективу, рада підприємства).

Управління  торговим підприємством,  як  і виробничим підприємством,  здійснюється відповідно до його статуту на підставі поєднання права власника щодо господарського вико- ристаня свого майна і принципів самоврядування трудового ко- лективу. Власник здійснює  свої права з управління  підприєм- ством сам або через уповноважений  ним орган (правління), який він обирає на загальних зборах таємним голосуванням на альтернативній основі.

Наймання керівника підприємства є правом власника май- на роздрібного торговельного підприємства  і реалізується  без- посередньо  ним або уповноваженим ним органом. Власник майна укладає з керівником  підприємства відповідно до ухва- ли Кабінету Міністрів  України  від 19 березня 1994 року “Про введення у використовування контрактної форми трудового до- говору” контракт (договір, угоду), в якому визначаються права, термін найму, обов’язки і відповідальність керівника торговель- ного підприємства  перед власником і трудовим колективом, умови оплати праці і звільнення з посади.

У даний час зросла роль колективного договору. Кожне роз- дрібне торгове підприємство, що використовує найману працю, зобов’язане укладати колективний  договір  між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом. Колек- тивний договір регулює виробничі, трудові та економічні відно- сини трудового колективу  з адміністрацією  підприємства,  пи-


 

тання охорони праці, соціального розвитку, участі працівників у використанні прибутку підприємства, якщо це було передба- чено Статутом підприємства.

Повноваження трудового колективу всіх видів підприємств

роздрібної торгівлі, де використовується наймана праця, реалі- зуються загальними зборами та їх виборними органами. Зако- ном передбачено, що члени виборного органу не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші посади за ініціативою адміністрації  підприємства без згоди відповідного виборного органу цього колективу.

Найвищим керівним  органом роздрібного торговельного підприємства у формі господарського товариства є загальні збо- ри засновників.  Виконавчі  функції  щодо управління роздріб- ним торговим підприємством  здійснює  генеральний директор або правління.

Взаємостосунки роздрібного торговельного підприємства  з іншими підприємствами, організаціями і громадянами здійсню- ються в усіх сферах господарської діяльності на підставі дого- ворів. Підприємство вільне у виборі предмету договору, визна- ченні зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємостосунків, які не суперечать законодавству України.

Питання  для самоконтролю

1. Який  документ регламентує правовий статус роздрібно- го торговельного підприємства?

2. Хто  здійснює  управління  роздрібним  торговельним підприємством?

3. Як  саме власник управляє роздрібним  торговельним підприємством?

4. Яка роль трудового колективу  в управлінні  роздрібним торговельним  підприємством?

5. Хто наймає керівника роздрібного торгового підприємства?

6. Які існують виборні  органи роздрібного торговельного підприємства?

7. Визначте  роль колективного  договору            в управлінні підприємством.