2.2. Дрібнороздрібна торговельна мережа

У зв’язку з реформуванням торгівлі останніми роками різко збільшилася  мережа дрібнороздрібної  торгівлі.  Якщо раніше заборонялася сумісна торгівля продовольчими і промисловими товарами, то нові Правила дозволяють їх реалізацію  в одному дрібнороздрібному  пункті за умови, що продовольчі  товари були розфасовані, мають герметичну упаковку  з дотриманням товарного сусідства. Відповідальність за дотримання працівни- ками дрібнороздрібної торговельної мережі нормативних доку- ментів і актів щодо продажу і обслуговування покупців  несе господарюючий суб’єкт.


 

Наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі  України  від 08.07.96 року за № 369 затверджені нові Правила роботи дрібнороздрібної  торгової мережі  [235].  Ці Правила визначають вимоги до організації  дрібнороздрібної торговельної  мережі, її приміщень та устаткування і розпов- сюджуються на господарюючі суб’єкти всіх форм власності, які здійснюють підприємницьку діяльність у сфері торгівлі і гро- мадського харчування. Якщо раніше  діяльність дрібнороздрі- бної торговельної мережі регулювалася тільки Правилами ро- боти, то в даний час господарюючі суб’єкти при створенні дрібнороздрібної торговельної мережі  повинні  керуватися Господарським кодексом України, а також Законами України “Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуч- чя населення”, “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері  торгівлі, громадського харчування і послуг”, “Про захист прав споживачів”, “Про спожчу кооперацію”, “Про державне регулювання  виробництва і торгівлі спиртом етило- вим, коньячним і плодовими алкогольними напоями та тютю- новими виробами”, а також Порядком заняття торговельною діяльністю  і Правилами торговельного обслуговування насе- лення, затвердженими  Ухвалою Кабінету  Міністрів України від 08.02.95 року за № 108, Правилами продажу продовольчих товарів,  затвердженими наказом Міністерства  зовнішніх  еко- номічних  зв’язків і торгівлі України  від 28.12.1994 року, Пра- вилами продажу непродовольчих товарів,  затвердженими на- казом Міністерства  зовнішньоекономічних  зв’язків і торгівлі України від 27.05.1996 року та іншими нормативними актами, які регулюють торговельну діяльність.

Розміщення  пунктів дрібнороздрібної  мережі  здійснюється господарюючим суб’єктом за письмовим дозволом місцевого органу виконавської влади з відома органів державного санітар- но-епідеміологічного  нагляду, пожежної  охорони, державної автоінспекції та архітектури (п. 16 Правил торгівлі дрібнорозд- рібної  мережі). Ліквідація  пунктів  дрібнороздрібної торговель- ної мережі проводиться шляхом ануляції дозволу на його роз- міщення  відповідним  місцевим органом державної виконавчої


 

влади в разі систематичного порушення працівниками  вимог законодавства,  прави, чинних  нормативних актів на підставі актів  органів  державного контролю або письмових скарг спо- живачів.

Питання  для самоконтролю

1. Які нормативні акти регламентують діяльність дрібнороз- дрібних  торговельних підприємств?

2. Які існують вимоги для розміщення пункту  дрібнорозд- рібної торговельної мережі?

3. Чи  існують  обмеження асортименту товарів  в дрібно- роздрібній  торговельній  мережі?

4. Які особливості торгівлі в дрібнороздрібній  торговельній мережі  Ви можете назвати?

5. Які товари можна продавати у дрібнороздрібній  торго- вельній мережі?