2.1. Види торговельних підприємств

У торгівлі, як і в інших сферах господарського  життя, була легалізована і отримала рівні права з іншими  формами при- ватна власність, розширилася  сфера застосування  колективної власності, зазнало змін правове регулювання  державної влас- ності. Внаслідок цього в торгівлі  почали діяти принципово нові види підприємств. Змінилося і саме поняття торгового підприємства. Відповідно  до нового законодавства,  торговим підприємством є самостійно  господарюючий суб’єкт з права- ми юридичної особи, що здійснює закупівлю і реалізацію спо- живчих  товарів, а також необхідні  види допоміжної  госпо- да рської  діяльності,   не  за бор оненої  зак онодавством і передбаченої його статутом.

Разом з підприємствами – юридичними особами до торго- вого процесу включилася велика кількість приватних підприємців,  які діють  без утворення  юридичної особи. Спро-


 

щений порядок реєстрації їх діяльності, порівняно невеликі витрати, необхідні для цієї діяльності, зумовили широке засто- сування цієї форми.

Найбільше  розповсюдження в сучасній  роздрібній  торгівлі

отримали господарські  товариства і підприємства споживчої кооперації.

Господарські  товариства (господарські  товариства або партнерські  товариства)  створювалися як  шляхом об’єднан- ня майна окремих громадян, так і в результаті приватизації державної власності  під час реформування  торгівлі. Так,  на основі майна Донецького горпромторгу, до складу якого вхо- дили 64 магазини, було створено ТОВ  “Гермес”,  до складу якого ввійшло 9 магазинів, а 55 магазинів стали самостійни- ми суб’єктами господарювання.

Цивільний  [248]  і Господарський [247]  кодекси України встановлюють такі види господарських товариств:

а) товариство з обмеженою відповідальністю. Воно є госпо- дарським товариством, що має статутній фонд, поділений  на частини, розмір  яких  визначається статутом. Учасники  такого підприємства несуть майнову відповідальність за боргами підприємства тільки в межах їх внеску в статутний фонд. Най- вищим органом управління товариства з обмеженою відпові- дальністю є збори його учасників,  а поточне управління його діяльністю  здійснюється  на колективній  (дирекція, правління) або одноособовій основі (директор). При цьому членами і кер- івниками можуть бути і особи, що не є учасниками даного то- вариства. Мінімальний розмір статутного фонду такого товари- ства встановлює держава;

б) суспільство з додатковою відповідальністю. Основною відмітною особливістю роздрібних торгових підприємств, створюваних у даній  організаційно-правовій  формі,  є те, що учасники товариства відповідають за його боргами своїми вне- сками до статутного фонду, а при недостатності  цих сум – додатково майном, що їм належить в однаковому для всіх кратному розмірі до внеску кожного учасника. Розмір цих сум передбачається в статуті. Відмінність його від товариства з об-


 

меженою відповідальністю ще й у тому, що розмір статутного фонду роздрібного торговельного підприємства,  створювано- го у формі товариства з додатковою відповідальністю, держа- вою не регулюється;

в) повне господарське товариство. Воно є підприємством, учасники якого займаються підприємницькою діяльністю і не- суть відповідальність за боргами товариства всім своїм майном. Повне товариство створюється і діє  на підставі засновницько- го договору, в якому визначається розмір частки кожного учас- ника і форма їх участі в діяльності товариства;

г) командитне товариство. Воно є партнерським підприєм- ством, до складу якого разом з одним або більше учасниками, що несуть відповідальність у справах товариства всім своїм майном, входить також однин або більше  учасників,  відпові- дальність яких обмежена сумою їх внеску в майно товариства. Відповідальність учасників, з повною відповідальністю, є со- лідарною.  Діяльність  такого підприємства  регулюється заснов- ницьким  договором. Управління  здійснюється  тільки  учасни- ками з повною відповідальністю. Решта учасників не має права перешкоджати виконанню їх рішень;

д) акціонерне товариство – це товариство,  статутний фонд якого поділений  на певну кількість акцій однакової номіналь- ної вартості.  Акціонери не відповідають  за зобов’язаннями то- вариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю  това- риства в межах вартості акцій, що їм належать.

Найчастіше створюються в роздрібній торгівлі товариства з обмеженою відповідальністю,  зрідка трапляються командитні товариства, практично відсутні товариства з повною і додатко- вою відповідальністю (табл. 2.1).

Дані таблиці свідчать про те, що найпоширенішою формою роздрібних  торгових підприємств  є товариства з обмеженою відповідальністю та акціонерні товариства. Внаслідок   того   що приватизація    в    торгівлі      здійснювалася головним чином шляхом передачі державного майна у власність створюваним на його базі  акціонерним  товариствам, правовий статус акціонер- них товариств буде розглянуто в наступному розділі.


 

Магазини з організаційно-правових форм власності (на 01.01.03 р.)


 

Таблиця 2.1


 

 

Роздрібну торгівлю здійснюють також державні роздрібні торгові  підприємства.  Новий  Господарський кодекс України передбачає  можливість  створення державних і комунальних унітарних підприємств. Комунальні унітарні підприємства ство-


 

рюються на базі відособленої частки комунальної власності  і входять в сферу управління  органу місцевого самоврядування.

Діють  у торгівлі і спільні роздрібні  торгові  підприємства,

засновані  на базі  об’єднання майна різних власників. У  числі засновників  спільного підприємства можуть бути юридичні особи – громадяни України та інших держав. Залежно від цьо- го можна виділити 2 види спільних підприємств: спільні націо- нальні підприємства і спільні підприємства з іноземними інвес- тиціями. Крім вищезгаданих роздрібних торговельних підприємств, згідно з положенням Господарського кодексу, мо- жуть бути підприємства з іноземними  інвестиціями,  а також підприємства, засновані  на власності юридичних осіб і грома- дян інших держав. Таке роздрібне торговельне підприємство створюється за законами України,  а його майно повністю  на- лежить іноземним  громадянам і юридичним особам.

Питання  для самоконтролю

1. Дайте  визначення  торгового підприємства.

2. Які види роздрібних торговельних підприємств Ви знаєте?

3. Які господарські товариства діють у торгівлі?

4. У  чому полягає відмінність  товариства з обмеженою відповідальністю від акціонерного  товариства?

5. Які державні роздрібні торговельні підприємства Ви знаєте?