2. ЗМІНИ В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ТОРГІВЛІ ПІД ЧАС РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ

З 1991 року в Україні почало створюватися національне господарське законодавство. 7 лютого 1991 року був прийня- тий Закон України  “Про власність” [213], направлений на реа- лізацію Декларації про державний суверенітет України. Цей За- кон  передбачав  існування в Україні  трьох форм власності: приватної, колективної і державної. Відповідно  до нього були прийняті  Закон України  «Про підприємництво»  [206]  від

7 лютого 1991 року і Закон України  “Про підприємства в Ук- раїні” [207] від 27 березня 1991 року, які заклали правову ос- нову змінам у торгівлі.

Торгівля  отримала нові імпульси  розвитку. Істотно  розши- рилося поле діяльності  торгівлі,  яка отримала широкі  можли- вості брати участь в економічному житті країни.