Зміст

ПЕРЕДМОВА ............................................................................. 3

1. ДОРЕФОРМЕНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ ........................................................... 5

1.1. Державна  торгівля ....................................................................................... 5

1.2. Кооперативна і колгоспна торгівля .................................................... 16

2. ЗМІНИ В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ

ТОРГІВЛІ ПІД ЧАС РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ......... 21

2.1. Види торговельних  підприємств ....................................................... 21

2.2. Дрібнороздрібна  торговельна мережа ............................................... 25

2.3. Управління  підприємствами  торгівлі ................................................ 27

2.4. Державне  управління  торгівлею .......................................................... 30

3. АСОЦІЙОВАНА ТОРГІВЛЯ .................................................. 34

3.1. Асоційована  торгівля  в Україні ........................................................... 34

3.2. Асоційована  торгівля  за кордоном ..................................................... 40

4. ПРИВАТИЗАЦІЯ У СФЕРІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ............. 48

4.1. Особливості  приватизації  у сфері  роздрібної  торгівлі ............. 48

4.2. Перетворення  роздрібних  торговельних

підприємств  в акціонерні  товариства ................................................ 55

4.3. Локальні  нормативні акти

торговельного   підприємства ................................................................. 60

4.4. Управління  акціонерними  торговельними

підприємствами  та розподіл  прибутку ............................................. 63

5. СПЕЦІАЛЬНА ПРАВОЗДАТНІСТЬ

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ................................... 68

5.1. Право на здійснення торговельної діяльності ................................ 68

5.2. Ліцензування  і патентування торговельної діяльності ............... 70

5.3. Інші обмеження у здійсненні  торговельної діяльності .............. 76

6. ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

У РОЗДРІБНІЙ ТОРГОВЕЛЬНІЙ  ДІЯЛЬНОСТІ ................. 81

6.1. Захист прав споживачів  в Україні ..................................................... 81

6.2. Право споживача на безпеку товарів ................................................ 85


Зміст

7. ПРАВОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗДРІБНОЇ

ТОРГІВЛІ В ЗАКОРДОННИХ КРАЇНАХ ............................. 97

8. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ .................... 104

8.1. Спеціальні  вимоги до здійснення

діяльності  у сфері  оптової торгівлі .................................................. 104

8.2. Правове  регулювання господарських договорів (господарських  зобов’язань)  з   реалізації  товарів підприємствами  оптової  торгівлі. ...................................................... 106

8.3. Питання захисту прав споживачів

при здійсненні  оптової торгівлі ......................................................... 111

9. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ

ВИДІВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ ............................................... 115

9.1. Оптова торгівля  через товарні  біржі. ............................................. 115

9.2. Аукціон як організаційно-правова

форма оптової торгівлі .......................................................................... 119

9.3. Ярмарки як організаційно-правова

форма оптової торгівлі .......................................................................... 122

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ....................................................  125

Спеціальна література ..................................................................................... 125

Іноземна  література ......................................................................................... 136

Законодавчі акти а інші

нормативні матеріали ..................................................................................... 137


 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Звєрєва Олена Володимирівна

ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ

Навчальний посібник

Керівник  видавничих проектів  – Б.А.Сладкевич

Н.П. Манойло

Комп’ютерний набір і верстка  – І.В. Марченко

Дизайн обкладинки –

Підписано до друку 20.07.2006. Формат 60x84 1/16.

Друк  офсетний. Гарнітура  PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 9.

Видавництво “Центр  навчальної літератури”

вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail:  office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006