9.3. Ярмарки як організаційно-правова форма оптової торгівлі

Правовий статус ярмарку визначається Положенням  про порядок проведення  міжобласних  оптово-промислових яр- марків,  затверджених Постанова Кабінету  Міністрів Украї- ни від 30.08.1995р. № 693 [104].  Оптовий ярмарок організо- вується на тимчасовій  основі в місці,  доступному для всіх товаровиробників, оптових продавців і покупців. Залежно від економічного  значення і складу учасників  ярмарки поділя- ються на регіональні, орієнтовані на потреби декількох обла- стей, і міжрегіональні, орієнтовані на розвиток товарообміну між суб’єктами загальнодержавного ринку споживання. За товарною спрямованістю ярмарки поділяються на універсальні (з широкою номенклатурою товару) і спеціалізовані (з прода- жу окремих груп товарів).

Ініціаторами проведення ярмарку можуть виступати цент- ральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого са- моврядування, а також підприємства та інші суб’єкти господа- рювання, діяльність  яких  була пов’язана з насиченням ринку товарами. Організатори  ярмарку визначають джерела надход- ження засобів для його проведення, вирішують інші питання і інформують про це учасників  і всіх  зацікавлених суб’єктів  у формі  запрошень, рекламних повідомлень  у засобах масової інформації, оголошень і т. д. Проведення ярмарку   координує Міністерство  економіки.

Суб’єкти господарювання, які мають бажання брати участь у ярмарку, направляють його учасникам письмову заявку. Учас- никам ярмарку було надано право рекламувати свої товари. Це право розповсюджується і на товари, які готуються до вироб-


 

ництва. У  процесі роботи ярмарку, учасники укладають угоди купівлі-продажу  або поставки товарів,  представляють інтереси і  укладають угоди від  імені  інших юридичних осіб. Учасники ярмарку зобов’язані  забезпечити  продавців повною інформа- цією про товари, які реалізуються. Для виконання цієї умови учасники ярмарку прадставляють продавцям зразки товарів, ка- талоги, проспекти та інші матеріали.

Для здійснення  організаційно-розпорядних функцій  з чис- ла представників учасників ярмарку створюється дирекція  яр- марку. Дирекція проводить реєстрацію і розміщення учасників, складає кошторис витрат і визначає розмір засобів, які вносять- ся учасниками,  встановлює порядок і режим роботи ярмарку, графіки зустрічей продавців і покупців, вирішує питання мате- ріально-технічного  забезпечення ярмарку,  питання охорони і страхування матеріальних  цінностей,  організовує роботу за поданням правової і консультаційної допомоги, виконує інші функції. Дирекція ярмарку використовує за домовленістю  між його учасниками банківський рахунок, бланки, печатку одного з учасників. Керівник  учасника, чия печатка використовується в роботі ярмарку, очолює дирекцію ярмарку.

Отже, оптова торгівля може здійснюватися не тільки спец- іалізованими  торговими підприємствами, існують і інші  види оптової торгівлі.  До таких видів  оптової торгівлі відносяться: торгівля через товарні біржі, ярмарки, аукціони.

Метою діяльності біржі є надання послуг з укладання біржо- вих угод, виявленню товарних цін, попиту і пропозиції на то- вари, вивчення,  впорядкування і полегшення товарообігу і по- в’язаних з ним торгових операцій. До обов’язків біржі входить створення умов для проведення біржової  торгівлі,  регулюван- ня біржових операцій, регулювання цін на підставі співвідношен- ня попиту і пропозиції на товари, допущені до обігу на біржі, збирання, оброблення і розповсюдження інформації, пов’язаної з кон’юнктурю  ринку.

Аукціон як  організаційно-правова  форма оптової торгівлі полягає в тому, що продавець (постачальник)  укладає договір з тим покупцем  –  учасником аукціону,  який  запропонував


 

найвищу ціну відповідно до умов проведення аукціону і дого- вору. Здебільшого  аукціони  проводяться з метою забезпечен- ня господарюючих суб’єктів засобами виробництва, а також для реалізації  продукції.

Питання  для самоконтролю

1. Що таке ярмарок?

2. Якими  нормативно-правовими актами регламентується торгівля на ярмарку?

3. Хтио здійснює  керівництво  ярмарком?

4. Чим відрізняється торгівля на біржі та торгівля на ярмарку?

5. Чим відрізняється торгівля на аукціоні та торгівля на яр- марку?

6. Хто може брати участь в торгівлі на ярмарку?

7. Хто може бути ініціатором проведення ярмарку?