ПЕРЕДМОВА

Значення торгівлі в господарському житті визначається тим, що вона забезпечує рух товару і цим стимулює виробництво, задаючи йому певні параметри. Як обов’язковий елемент рин- кової економіки  торгівля  істотно  впливає на її ефективність. Торгівля,  особливо роздрібна, є однією  з небагатьох  галузей, зайнятих безпосередньо обслуговуванням населення, тому її нормальний розвиток багато в чому визначає соціальний клімат у суспільстві.

Останніми роками приймається все більша кількість нор- мативних актів,  як регулюють правовий статус господарюю- чих суб’єктів сфери торгівлі. Однак самі акти та практика їх застосування свідчать про їх  суперечливість  та неузгод- женість. Тому нині особливо актуальним є завдання підготов- ки висококваліфікованих  юристів з добрим знанням законо- да вства   з    ек оном ічних    пита нь,    тобто   насамперед господарського права, цивільного  права і торгового права, а також з умінням використовувати ці знання в практичній діяльності.  Саме в процесі  вивчення правової регламентації торговельної діяльності  формується розуміння спеціального правового регулювання сфери торгівлі.

Цей  навчальний посібник  спрямований на більш  глибоке вивчення правового статусу підприємств сфери торгівлі. У ньо- му розглядаються такі питання як  правові  основи утворення нових видів роздрібних торгових підприємств; форми власності, що визначають їх організаційно-правові  форми; правовий ре- жим майна підприємств  роздрібної торгівлі;  порядок заняття торговельною діяльністю  і правила торговельного обслугову- вання населення; функції, права і обов’язки роздрібного торго- вого підприємства;  правові  питання відповідальності  його пе- ред споживачами; особливості  регулювання оптової торгівлі; порядок створення та державного регулювання оптовою торгі- влею; спеціальна правоздатність різноманітних  суб’єктів  опто- вої торговельної діяльності.


 

Посібник   призначений для студентів і викладачів юридич- них вузів, але у зв’язку з актуальністю теми являє великий інте- рес для практикуючих юристів, працівників торгівлі, контролю- ючих і правоохоронних органів,  підприємців.