9.2. Аукціон як організаційно-правова форма оптової торгівлі

Аукціон як  організаційно-правова  форма оптової торгівлі полягає в тому, що продавець (постачальник)  укладає договір з тим покупцем – учасником аукціону, який запропонував найвищу ціну відповідно до умов його проведення і договору. Здебільшого аукціони  проводяться з метою забезпечення гос- подарюючих суб’єктів засобами виробництва,  а також для реа- лізації  продукції.


 

Аукціони можуть проводитися за власним розсудом продав- ця за встановленим їм правилами або на підставі актів законо- давства.  Аукціони проводяться, зокрема на ринку  енергоре- сурсів  з метою створення  прозорого механізму ціноутворення, розвитку конкурентних  засад і підвищення платіжної  дисцип- ліни. Аукціони проводяться також з реалізації природного газу. Положення про порядок організації і проведення  аукціонів  з продажу природного газу, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України  від 14.09.98р. з подальшими змінами, визна- чає організаційні основи і умови проведення аукціонних торгів з продажу газу [102]. Продавцями газу виступають підприєм- ства, які добувають газ або одержують його на підставі зовніш- ньоекономічних  контрактів, покупцями можуть бути юридичні особи всіх форм власності, які є резидентами України  і мають намір придбати газ на умовах аукціону для подальшої реалізації споживачам або для безпосереднього використання на об’єктах газоспоживання, обслуговуваних газотранспортною системою.

Положення  про організацію  і проведення аукціонів  з про- дажу нафти, газового конденсату і вугілля, затверджене Поста- новою Кабінету Міністрів України від 04.04.2000р. з подальши- ми змінами [103], регулює порядок продажу названих енергоносіїв  на внутрішньому  ринку,  встановлює порядок організації і проведення аукціону, зміст аукціонних угод, гарантії їх виконання і т. д. Продавцями в даному випадку виступають суб’єкти господарювання,  які видобувають нафту,  газовий конденсат  і вугілля,  виготовляють зріджений газ, а також інші суб’єкти, що придбають їх за договорами, у тому числі зовніш- ньоекономічним. Покупцями, у свою чергу, є суб’єкти господа- рювання та інші юридичні особи – резиденти України, які ба- жають придбати вказані  енергоносії  відповідно  до умов аукціону від свого імені і за власний рахунок.

Аукціони  на ринку енергоносіїв проводяться, як правило, на базі  біржі,  визначеної за наслідками спеціалізованого конкур- су. Для організації і проведення аукціону створюється аукціон- ний комітет.  Пропозиції представляють продавці  одночасно з проектом  договору купівлі-продажу  про об’єми енергоресурсів


 

для продажу на аукціоні. При цьому в договорі купівлі-продажу повинні бути визначені конкретні умови поставки і розрахунків. Енергоресурси для купівлі-продажу  виставляються у вигляді лотів, об’єми і кількість яких визначає аукціонний комітет. Ко- мітет встановлює шкалу кроку аукціону згідно  збільшенню  або зменшенню початкової вартості лота в процесі торгів. Ціни на аукціоні формуються вільно. Рівень цін визначається по контрак- тних вимогах до термінів і умов поставки і якісних характерис- тик кожної партії енергоресурсів, що виставляються на аукціон.

У  засобах масової інформації аукціонний  комітет  розміщує відомості про місце, дату і час проведення аукціону, про об’єми продажу енергоресурсів, кількість,  розміри  і вартість лотів. По- купці для участі в аукціоні подають заявку встановленої форми.

Перед проведенням аукціону  проводиться реєстрація його учасників. Аукціон  починається з оголошення ведучим правил проведення  аукціонних  торгів,  правил поведінки та іншої інформації.  Ведучий оголошує лот, його початкову вартість  і крок  аукціону  одночасно з ударом аукціонного  молотка. Вартість лота підвищується за пропозиціями покупців,  а зни- жується за пропозицією  відповідного  продавця. Переможцем торгів визнається покупець,  що запропонував найвищу ціну, аукціонний  номер якого ведучий назвав останнім.  За підсум- ками аукціону в день його проведення, аукціонний комітет скла- дає аукціонне свідоцтво.  На підставі  аукціонного  свідоцтва укладається договір купівлі-продажу між покупцем і продавцем енергоресурсів. Продавець виконує свої зобов’язання з постав- ки енергоресурсів після отримання повідомлення покупця і об- слуговуючого банку про перелік покупцем грошових коштів у повному обсязі  відповідно  до умов договору [169].

Питання  для самоконтролю

1. Що  таке аукціон?

2. Хто має право проводити аукціон?

3. Хто встановлює порядок проведення аукціону?

4. Як укладається угода на аукціоні?


 

5. Які товари можуть продаватися на аукціоні?

6. Яким нормативно-правовим актом регламентується торгів- ля нафтою?

7. Яким нормативно-правовим актом регламентується торгів- ля газом?