9.1. Оптова торгівля через товарні біржі

Одним з різновидів оптової торгівлі є торгівля через товарні біржі. Оптова торгівля  через товарні  біржі в Україні пройшла розвиток від  біржового «вибуху» в початковий період станов- лення ринкових відносин  до стабілізації  біржової  діяльності  і обмеження її сфери переважно  тими галузями економіки,  де вона показала себе доцільною і ефективною  [159].

Оптова торгівля через товарні біржі здійснюється відповід- но до вимог Закону України «Про товарну біржу» від 10.12.91р. [96]. Згідно з законом, товарна біржа є неприбутковою статут- ною організацією,  яка об’єднує суб’єктів  господарювання. Ме-


 

тою діяльності  біржі є надання послуг з укладання біржових операцій, виявленню товарних цін,  попиту і пропозиції на то- вари, вивчення,  впорядкування і полегшення товарообігу і по- в’язаних з ним торговельних операцій. В обов’язки біржі вхо- дить створення умов для проведення біржової  торгівлі, регулювання біржових  операцій,  регулювання цін на підставі співвідношення попиту  і пропозиції на товари, допущені до обігу на біржі,  збір, оброблення і розповсюдження інформації, пов’язаної з кон’юнктурою  ринку.

Порядок здійснення біржових операцій регламентується Правилами біржової  торгівлі. Правила розробляються відпові- дно до законодавства  і затверджуються загальними зборами членів  біржі або уповноваженим органом. У  правилах визна- чаються термін і місце проведення біржових операцій, порядок їх здійснення і реєстрації, склад учасників біржових торгів і ви- моги до них, інші положення.

Біржовою операцією признається угода, що відповідає таким вимогам: 1) вона є купівлею-продажем, поставкою або обміном товарів, допущених до обігу на біржі; 2) учасниками операції є члени біржі; 3) операція була пред’явлена до реєстрації і зареє- стрована на біржі не пізніше наступного дня після її здійснен- ня на біржі. Біржова  операція  визнається укладеною  з момен- ту її реєстрації на біржі. При цьому здійснювати біржові операції  можуть тільки  члени біржі або брокери. Брокери ви- конують доручення членів біржі, яких вони представляють. Доручення полягає в здійсненні біржових операцій шляхом по- шуку контрактів і представлення здійснюваних ними операцій до реєстрації  на біржі.  Брокери  мають право упевнитися  в кількості пропонованого товару і в платоспроможності  покуп- ця. Крім того, брокери мають право пропонувати альтернативні умови контрактів,  а також здійснювати  інші дії  на користь клієнтів.

Найбільший  розвиток біржова торгівля  отримала в аг- рарному секторі економіки. Порядок підготовки і проведен- ня біржових  торгів під  час закупівлі  сільськогосподарської продукції  і продовольства  регламентується  Типовими  пра-


 

вилами біржової торгівлі сільськогосподарською продук- цією,  затвердженими наказом Міністерства  сільського гос- подарства, Міністерства  економіки  і Міністерства  Фінансів У к р а їн и  в ід   03.0 4.9 6р.  № 1 03 /44 /6 2  ( з а р е єст р ов а ні  в Міністерстві юстиції України 16.04.96р. № 184/1209) [142]. Типові  правила є основним документом, що регламентує пор я док  здійс нення  бір жових  опер а цій  щодо тор гівлі сільськогосподарською  продукцією.  Ці  правила обов’язкові для всіх  бірж,  створених і зареєстрованих  відповідно  до вимог законодавства  України.

До біржових торгів допускається сільськогосподарська про- дукція  стандартної якості,  що входить в затверджений біржею перелік. При цьому до торгівлі на біржі допускається як реаль- на продукція,  так і стандартні  контракти  на продукцію,  допу- щені біржею до торгів в установленому порядку. Стандартним контрактом на біржовий  товар признається контракт, у якому кількість,  якість,  базис поставки і терміни  виконання є стан- дартні, а єдиною величиною, що змінюється, є ціна, що визна- чається в процесі біржового торгу. За рішенням біржового ко- мітету  до торгів може бути допущена також продукція,  що забезпечує виробництво сільськогосподарської  продукції. При цьому об’єм такої продукції не повинен перевищувати 40 % від загального об’єму товару.

На кожний  вид сільськогосподарської продукції  визна- чається рівень  цін.  Рівень  цін визначається по співвідношен- ню попиту і пропозиції на даний момент біржових торгів. На біржі використовуються такі поняття ціни: ціна продавця (ціна пропозиції), ціна покупця (ціна попиту), ціна біржових угод і котирувальні ціни. Остання – це ціна, визначена коти- рувальною комісією  біржі шляхом аналізу цін біржових угод, цін продавців і цін покупців на основі єдиних критеріїв і спец- іальних методик. При  цьому розрізняють котирування офіц- ійне і неофіційне  – довідкове.

Заявки на купівлю або продаж реальної сільськогосподарсь- кої продукції подаються брокерами на біржу до початку біржо- вих торгів. Одночасно із заявкою брокер  надає довідку серти-


 

фікованого  складу про наявність заявленої кількості сільсько- господарської продукції, виданий незалежною інстанцією  сер- тифікат якості цієї продукції і документ про оплату біржі гаран- тійного внеску. На основі заявок формується бюлетень продажу і купівлі на даний біржовий торг, позиції якого є підставою для оголошення інформації маклером,  який  веде торги.  Бюлетень формується за групами сільськогосподарської  продукції і най- менуванням за принципом  зниження  ціни.  Бюлетень  щодо форвардних пропозицій  формується аналогічно  бюлетню  із спотового продажу і додатково розподіляється за термінами ви- конання. Ціни на продукцію, як і бюлетень в цілому, формують- ся з урахуванням базису поставки.

Під  час біржових  торгів  можуть бути  укладені  угоди, пов’язані з:

+  негайною (від  1 до 30 днів)  взаємною передачею прав і обов’язків  відносно  реальної сільськогосподарської про- дукції (спотова  угода);

+  відстроченої (від 30 до 360 днів) взаємною передачею

прав і обов’язків відносно реальної сільськогосподарської продукції  (форвардна  угода);

+  взаємною передачею  прав і обов’язків  за стандартним контрактом (ф’ючерсна угода);

+  поступкою  прав на майбутню передачу або придбання прав і обов’язків відносно реального товару або стандарт- ного контракту (опційна  угода).

Біржова угода оформляється письмовим біржовим контрак- том. Контракт  підписує брокер-покупець, брокер-продавець  і уповноважена  особа біржі. Угода вступає в дію з моменту підпи- сання. Угода повинна бути зареєстрована та оформлена як біржо- вий контракт не пізніше  наступного дня після  укладання.

Оплата біржових контрактів  проводиться через біржу  до виконання контракту. Підставою для переліку вартості контрак- ту продавцю є підписаний покупцем і продавцем акт прийман- ня-здачі  сільськогосподарської  продукції  за кількістю  і якістю або письмова згода покупця  на передоплату.


 

Особливості підготовки і проведення біржових торгів, ме- ханізм розрахунків і гарантії  виконання  укладених  кон- трактів на зустрічні поставки сільськогосподарської про- дукції,  продовольства  і матеріально-технічних  ресурсів для сільськогосподарських  товаровиробників визначені  Поло- женням про порядок здійснення через біржовий товарний ринок  контрактів  зустрічних  поставок сільськогосподарської продукції,  продовольства  і матеріально-технічних  ресурсів, затвердженим наказом Мінагрополітики,  Мінекономіки, Мінфіну  України  і Державної податкової адміністрації  Ук- раїни від 26.04.2000р. № 52/63/90/221 (зареєстрований у Міністерстві  юстиції України  21.06.2000р. № 363/4584) [101].

Питання  для самоконтролю

1. Що таке біржа?

2. Що таке біржова угода?

3. Який  існує порядок укладання біржових угод?

4. Як проводяться біржові торги? Хто має право брати участь у біржових  торгах?

5. З якого моменту біржова  угода вважається укладеною?

6. Які існують  особливості  підготовки  і проведення біржо- вих торгів?

7. Які товари можна продавати на біржі?